Thứ ba, 28/06/2022

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư

Giám đốc: Nguyễn Sỹ Thiêm

Email: thiemns.hl@ninhbinh.gov.vn

ĐT:0834.206.585

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục

thường xuyên huyện Hoa Lư

 

Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư  (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư. Đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, theo phân cấp quản lý do UBND tỉnh Ninh Bình quy định.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tấm

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ nănnghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm

1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cu của thị trường lao động.

2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức liên kết đào tạo nghề trình độ từ Trung cấp trở xuống, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm:

1. Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Tổ Giáo vụ - Hành chính - Tổng hợp; Tổ Đào tạo - Hướng nghiệp nghề; Tổ Tự nhiên; Tổ Xã hội.

3. Các Tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Giáo dục nghề nghiệp, khoản 5 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;

b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tài chính, quyết định thu, chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

d) Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho viên chức, giáo viên, nhân viên và người học. tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, viên chức và người lao động theo quy định.

đ) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

e) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học trong Trung tâm;

g)  Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

a) Được quyết định các biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại các Điều 3 và Điều 4 Quy chế này;

b) Được quyết định thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp theo cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết định bổ nhiệm các Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp;

d) Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động đối với viên chức, giáo viên và nhân viên theo quy định của pháp luật;

đ) Giao kết hợp đồng đào tạo nghề nghiệp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, bổ túc, bồi dưỡng với người học theo quy định của pháp luật;

e) Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng, thực hành, thực tập hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

g) Cấp chứng chỉ, học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực cho học viên học tại Trung tâm theo quy định;

h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc

1. Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao;

2. Khi giải quyết công việc do Giám đốc giao, Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc để giải quyết và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về kết quả công việc được giao;

3. Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền.

Điều 8. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hội đồng thi đua, Hội đồng khoa học của Trung tâm

Căn cứ vào yêu cầu của công tác điều hành, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, hội đồng khoa học. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc và thời gian hoạt động của các hội đồng này do Giám đốc Trung tâm quy định.

Điều 10. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong Trung tâm

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ của tổ chức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm.

Chương IV

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 11. Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

Nội dung hoạt động đào tạo nghề nghiệp thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư  số 43/2015/TT-BLĐTBXH và Điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 12. Hoạt động Giáo dục thường xuyên

Nội dung hoạt động Giáo dục thường xuyên thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác của ngành giáo dục và pháp luật quy định.

Điều 13. Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp

Nội dung hoạt động giáo dục hướng nghiệp thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Điều 14. Tuyển sinh, liên kết đào tạo

Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm trên cơ sở nhu cầu học nghề, nhu cầu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo theo quy định hiện hành.

Điều 15. Sách giáo khoa và tài liệu học tập

1. Đối với Giáo dục nghề nghiệp:

Chương trình, giáo trình và tài liệu đào tạo được thực hiện theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Đối với Giáo dục thường xuyên:

Căn cứ khung phân phối chương trình, chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục thường xuyên, Trung tâm sử dụng sách giáo khoa và tài liệu học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Điều 16. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập

Trung tâm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, hạnh kiểm, cấp chứng nhận, chứng chỉ nghề  đối với học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Chương V

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 17. Giáo viên của Trung tâm

Giáo viên của Trung tâm được quy định tại Điều 53 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều 70 của Luật Giáo dục.

Điều 18. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo và quản lý học viên theo sự phân công của Ban Giám đốc;

2. Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng;

3. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

4. Hoàn thành các công việc khác được Trung tâm, tổ chuyên môn phân công;

5. Rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy;

6. Chấp hành các nội quy, quy chế của Trung tâm;

7. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước người học, tôn trọng nhân dân, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người học;

8. Thực hiện quy định về chế độ làm việc đối với chức danh giáo viên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Điều 19. Quyền hạn của giáo viên

1. Được Trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

3. Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy; được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

4. Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định đối với nhà giáo.

5. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; được đi thực tế sản xuất, tiếp cận công nghệ mới; được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao công nghệ do Trung tâm tổ chức.

6. Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi các hội đồng này giải quyết những vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình được phân công, phụ trách.

7. Giáo viên có định mức giờ dạy, định mức giờ làm công tác kiêm nhiệm như quy định đối với giáo viên cùng cấp học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

8. Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm. Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý Trung tâm: Tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý về các chủ trương, kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, xây dựng chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giáo viên.

9. Được hợp đồng thỉnh giảng và thực nghiệm khoa học tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục khác, nhưng phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Trung tâm.

Điều 20. Nhân viên và người lao động

Nhân viên và người lao động của Trung tâm là người được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; được bố trí đảm nhiệm các vị trí việc làm của Trung tâm, có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công.

Điều 21. Khen thưởng và kỷ luật

1. Giáo viên, nhân viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định hiện hành.

2. Giáo viên, nhân viên vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Chương VI

 HỌC VIÊN

 

Điều 22. Nhiệm vụ của học viên

1. Thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm và các quy định của Quy chế này.

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, mục tiêu, kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

3. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm.

5. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

6. Đóng học phí và lệ phí theo quy định.

7. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo quy định khác của pháp luật.

Điều 23. Quyền hạn của học viên

1. Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình.

2. Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chương trình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

3. Được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật.

4. Được sử dụng thiết bị, phương tiện của Trung tâm, của cơ sở sản xuất phục vụ việc học tập, thực hành, thực tập nghề và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao theo quy định. Được bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình; góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy, các hoạt động khác của Trung tâm.

7. Học viên học hết các chương trình giáo dục, các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo nghề và đạt kết quả theo quy định thì được cấp văn bằng, chứng chỉ.

9. Được hưởng các chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Khen thưởng và kỷ luật

1. Học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Học viên vi phạm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Chương VII

TÀI CHÍNH - TÀI SẢN

Điều 25. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Trung tâm quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật đối với đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, thiết bị, tài sản được Nhà nước giao và những tài sản do Trung tâm đầu tư, mua sắm, xây dựng hoặc được biếu, tặng, cho, tài trợ, viện trợ để đảm bảo các hoạt động đào tạo của Trung tâm.

2. Hàng năm, Trung tâm phải tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của Trung tâm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. Chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê và báo cáo định kỳ; công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Nguồn tài chính

Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước cấp.

2. Học phí, lệ phí, các khoản thu từ hoạt động dịch vụ, hợp đồng liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất và các hoạt động khác.

3. Các nguồn thu huy động hợp pháp khác.

Điều 27. Quản lý tài chính

1. Tr­ung tâm thực hiện việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của Trung tâm phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấp hành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo theo quy định.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 28. Khen thưởng

Cá nhân và tập thể thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Xử lý vi phạm

Cá nhân và tập thể có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Trách nhiệm của Trung tâm

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này, theo dõi, đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện; đồng thời xây dựng các nội quy, quy chế của Trung tâm nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế này.

Điều 31. Sửa đổi và bổ sung quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Trung tâm kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

417932