Thứ ba, 17/05/2022

Trung tâm một cửa huyện

    QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông thuộc

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư (sau đây gọi tắt là Trung tâm Một cửa liên thông); quy định các lĩnh vực có thủ tục hành chính và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Một cửa liên thông.

Quy định về trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, bộ phận, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân huyện được công bố tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

2. Giải quyết các thủ tục hành chính đúng pháp luật. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của Trung tâm Một cửa liên thông được thực hiện trên các lĩnh vực theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo tình hình cụ thể của địa phương.

Trung tâm Một cửa liên thông chỉ tiếp nhận những hồ sơ có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Một cửa liên thông.

3. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bộ phận, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

          4. Những hồ sơ thủ tục hành chính không thuộc các lĩnh vực được quy định thực hiện tại Trung tâm Một cửa liên thông mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện thì công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện để tiếp nhận và giải quyết theo quy định hiện hành.

5. Những hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện thì công chức, viên chức tại Trung tâm Một cửa liên thông có trách nhiệm hướng dẫn để công dân, tổ chức liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 3. Thời gian giải quyết hồ sơ, công việc

Thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của Trung tâm Một cửa liên thông là thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước (không kể ngày nghỉ theo quy định) và được xác định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của công dân và tổ chức.

        Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Một cửa liên thông trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Trung tâm Một cửa liên thông gồm có Trưởng Trung tâm, các công chức, viên chức thuộc biên chế Văn phòng HĐND&UBND huyện và công chức, viên chức ở các cơ quan chuyên môn khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trưng tập. Trưởng Trung tâm do Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện kiêm nhiệm.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố.

2. Tiếp công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

3. Hướng dẫn công dân, tổ chức trong việc hoàn thiện thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.

4. Xử lý, giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm. Trường hợp hồ sơ của công dân, tổ chức có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn khác thì chuyển cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết.

5. Nhận kết quả đã giải quyết, trả cho công dân, tổ chức; hướng dẫn công dân, tổ chức nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

6. Thu nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, 06 tháng và cuối năm. Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện về kết quả hoạt động của Trung tâm. Đồng thời, thông báo kết quả hoạt động của Trung tâm cho các cơ quan có liên quan được biết.

8. Quản lý, sử dụng các trang thiết bị tại Trung tâm Một cửa liên thông đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng Trung tâm Một cửa liên thông

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Một cửa liên thông; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí vị trí nơi làm việc cho công chức, viên chức phù hợp, thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức, công dân;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ của công chức, viên chức Trung tâm Một cửa liên thông;

- Theo dõi, quản lý thời gian làm việc hằng ngày của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông;

- Là đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân huyện, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc biệt đối với những hồ sơ liên quan đến nội dung công việc của nhiều cơ quan, nhiều công chức, viên chức;

- Tạo điều kiện để công chức, viên chức được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng do cơ quan có thẩm quyền tổ chức;

- Chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai tại Trung tâm Một cửa liên thông các quy định về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời hạn giải quyết, mức thu phí, lệ phí đối với từng hồ sơ công việc; mở sổ góp ý, hòm thư góp ý, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng (số điện thoại của lãnh đạo cơ quan và cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính) để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân;

- Tổ chức quán triệt nội dung quy chế này đến công chức, viên chức; đặc biệt là các bộ phận, cá nhân trực tiếp tham gia quy trình tiếp nhận, giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình tiếp nhận, trả kết quả của Trung tâm Một cửa liên thông; việc xử lý, giải quyết công việc của bộ phận chuyên môn; định kỳ đánh giá tình hình giải quyết công việc để rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trính thực hiện;

- Hàng năm, tham gia nhận xét công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông về thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Một cửa liên thông, là cơ sở để thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cuối năm.

Chương III

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 7. Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực sau đây được niêm yết công khai, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Một cửa liên thông theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình

TT

Lĩnh vực áp dụng

Số lượng thủ tục

Ghi chú

I

Lĩnh vực tư pháp:

32

 

1.1

Lĩnh vực hộ tịch

15

 

1.2

Lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

05

 

1.3

Lĩnh vực chứng thực

12

 

II

Lĩnh vực LĐ-TB&XH:

17

 

2.1

Lĩnh vực người có công

02

 

2.2

Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

03

01 thủ tục liên thông

2.3

Lĩnh vực Lao động, tiền lương và quan hệ lao động

01

 

2.4

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

11

10 thủ tục liên thông

III

Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường:

34

 

3.1

Lĩnh vực đất đai

30

26 thủ tục liên thông

3.2

Lĩnh vực môi trường

02

 

3.3

Lĩnh vực Tài nguyên nước

02

01 thủ tục liên thông

IV

Lĩnh vực Văn hóa

14

 

4.1

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

07

 

4.2

Lĩnh vực Thư viện

01

 

4.3

Lĩnh vực Gia đình

06

 

V

Lĩnh vực Thông tin & Truyền thông

06

 

5.1

Lĩnh vực Viễn thông, Internet

04

 

5.2

Lĩnh vực xuất bản

02

 

VI

Lĩnh vực Công thương

10

 

6.1

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

06

 

6.2

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

03

 

6.3

Lĩnh vực công nghiệp địa phương

01

 

VII

Lĩnh vực Giao thông vận tải

09

 

VIII

Lĩnh vực xây dựng

06

 

8.1

Lĩnh vực xây dựng

03

 

8.2

Lĩnh vực quy hoạch

03

 

IX

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

60

 

9.1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

05

 

9.2

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

19

 

9.3

Đấu thầu

 

 

a)

Lựa chọn nhà đầu tư

15

 

b)

Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

21

 

X

Lĩnh vực Nội vụ

17

 

12.1

Lĩnh vực Tôn giáo

09

 

12.2

Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng

08

 

XI

Lĩnh vực Giáo dục

28

10 thủ tục liên thông

XII

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

03 thủ tục liên thông

XIII

Lĩnh vực Thanh tra

03

 

13.1

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

02

 

13.2

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

01

 

XIV

Lĩnh vực tiếp công dân

01

 

XV

Lĩnh vực xử lý đơn thư

01

 

Điều 8. Lịch làm việc của Trung tâm Một cửa liên thông

- Trung tâm Một cửa liên thông tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công việc vào tất cả các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

        Buổi

                                Thời gian làm việc

            Mùa hè

             Mùa đông

Buổi sáng

Từ 07h30’ đến 11h00’

Từ 8h00’ đến 11h00’

Buổi chiều

Từ 14h00’ đến 16h30’

Từ 13h30’ đến 16h30’

- Đối với thời gian hành chính còn lại trong ngày, các công chức, viên chức Trung tâm Một cửa liên thông thực hiện sắp xếp hồ sơ, giải quyết các công việc liên quan.

Điều 9. Điều kiện làm việc

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Điều 10. Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông

1. Yêu cầu

a) Đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông đảm bảo đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc;

b) Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao;

c) Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

2. Trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông;

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

c) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần;

d) Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định;

đ) Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

e) Mặc trang phục gọn gàng, đeo thẻ công chức, viên chức trước ngực và có bảng tên chức danh, chức vụ được phân công đặt trên bàn làm việc trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

g) Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

3. Quyền lợi

a) Hàng năm, các công chức, viên chức của Trung tâm Một cửa liên thông được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;

b) Được hưởng mọi chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

                   THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

Điều 11. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa được thực hiện theo Điều 6 Chương II Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ gồm các bước sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Một cửa liên thông hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến;

b) Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Một cửa liên thông kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể (theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg) cho cá nhân, bổ sung hoàn chỉnh. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tắc một lần, đầy đủ, theo quy định đã được niêm yết công khai:

+ Đối với những hồ sơ phức tạp thì Trung tâm Một cửa liên thông đề nghị cơ quan chuyên môn có liên quan cùng phối hợp tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức;

+ Công chức không được tự ý yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp thêm thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ không đúng quy định. Công chức Trung tâm Một cửa liên thông không được từ chối tiếp nhận hồ sơ mà không có lý do chính đáng.

- Nếu hồ sơ đã hợp lệ theo quy định, thực hiện các bước tiếp theo dưới đây.

c) Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) ; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg );

d) Trường hợp công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Một cửa liên thông được phân công giải quyết hồ sơ thì nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử:

Đối với hồ sơ quy định giải quyết và trả kết quả ngay, không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Công chức, viên chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức;

Đối với hồ sơ quy định có thời hạn giải quyết: Công chức, viên chức lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

2. Chuyển hồ sơ

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, công chức, viên chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg);

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và lưu tại Trung tâm Một cửa liên thông.

3. Giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức phân công cán bộ, công chức, viên chức giải quyết như sau:

a) Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức, viên chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Trung tâm Một cửa liên thông;

b) Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức, viên chức báo cáo người có thẩm quyền phương án thẩm tra, xác minh và tổ chức thực hiện. Quá trình thẩm tra, xác minh phải được lập thành hồ sơ và lưu tại cơ quan giải quyết;

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: Công chức, viên chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Trung tâm Một cửa liên thông;

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công chức, viên chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ;

c) Các hồ sơ ở các trường hợp nêu trên sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, công chức, viên chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

d) Các hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Một cửa liên thông và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả.

Nếu việc lỡ hẹn thuộc trách nhiệm của công chức Trung tâm Một cửa liên thông thì Trưởng Trung tâm và công chức, viên chức đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc chậm trễ do mình gây ra; nếu trách nhiệm thuộc cơ quan chuyên môn thì Thủ trưởng cơ quan chuyên môn đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có); trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính; trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 việc trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi của Trung tâm Một cửa liên thông (nếu là lỗi của công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ);

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ;

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức;

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả;

e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Trung tâm Một cửa liên thông.

Điều 12. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính

Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông được thực hiện theo Điều 7 Chương II. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ gồm các bước sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Một cửa liên thông cho cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục hành chính hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến (đối với thủ tục hành chính mức độ 3, 4);

b) Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Một cửa liên thông kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Điểm b,c Khoản 1 Điều 11 Quy chế này;

2. Chuyển hồ sơ

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg);

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các cơ quan phối hợp bằng văn bản, cơ quan được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời trong thời gian quy định.

Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận nhưng cơ quan chủ trì chuyển lại, thông báo hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải nêu rõ lý do. Công chức tiếp nhận liên hệ với cá nhân, tổ chức đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu do lỗi chủ quan của công chức tiếp nhận thì công chức tiếp nhận phải nhận lỗi với cá nhân, tổ chức khi đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Giải quyết hồ sơ

a) Trên cơ sở giải quyết hồ sơ của các cơ quan phối hợp, cơ quan chủ trì thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ đến Trung tâm Một cửa liên thông;

 b) Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời gian mà các cơ quan chuyên môn, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ. Trung tâm Một cửa liên thông liên hệ với cá nhân, tổ chức để chuyển văn bản xin lỗi của Trung tâm Một cửa liên thông (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ) và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan có trách nhiệm;

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết theo quy định;

d) Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi cho Trung tâm Một cửa liên thông và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời gian trả kết quả. Công chức Trung tâm Một cửa liên thông nhập sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử, thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết hồ sơ cá nhân, tổ chức.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Thực hiện theo nội quy hướng dẫn quy trình thực hiện cơ chế một cửa (tại Khoản 4 Điều 11 Quy chế này)

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành của nhà nước, xây dựng quy trình, thành phần hồ sơ, phí và lệ phí, thời gian giải quyết, trình tự thực hiện đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị mình phụ trách để niêm yết tại Trung tâm Một cửa liên thông và tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Phòng Nội vụ

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bố trí và phân công công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi đánh giá; hàng năm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tình hình, kết quả thực hiện Quy chế này.

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

b) Công khai các quy định, thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo quy định; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để tạo thuận lợi cho việc giám sát.

c) Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết công việc đối với đội ngũ công chức, viên chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Theo dõi hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông và phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

e) Kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh những sai sót, đề xuất xử lý cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông khi xảy ra sai phạm trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

g) Đảm bảo điều kiện làm việc của Trung tâm Một cửa liên thông.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chịu trách nhiệm hướng dẫn chế độ thu, chi và sử dụng các nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông, các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

Thông tin, tuyên truyền để cá nhân, tổ chức biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa hiện đại; duy trì  hoạt động thường xuyên Cổng thông tin điện tử về thủ tục hành chính. 

6. Đài Truyền thanh

Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện nội dung của Quy chế này.

Chương V

KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Điều 14. Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại theo quy định.

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật

1. Trách nhiệm và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn và của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được xem xét, khen thưởng hàng năm theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định hoặc cản trở việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

                                                Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Trưởng Trung tâm Một cửa liên thông huyện và các công chức, viên chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc hoặc cần góp ý bổ sung, điều chỉnh, các cá nhân, đơn vị phản ánh và báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Vũ Văn Huân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ BIỂU MẪU


(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện tại Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /     /2017 của Ủy ban nhân dân

huyện Hoa Lư)

 

Mẫu số 01

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 02

Mẫu sổ theo dõi hồ sơ

Mẫu số 03

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu số 04

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01 

UBND HUYỆN HOA LƯ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /HDHS

Hoa Lư, ngày        tháng     năm  

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ của: .....................................................................................................

Nội dung yêu cầu giải quyết: .......................................................................

…………………………………………………………………………….

Địa chỉ: .....................................................................................................

Số điện thoại: ………………………… Email: ...........................................

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

1. ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

3. ............................................................................................................

4. ............................................................................................................

5. ............................................................................................................

6. ............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, ông (bà) liên hệ với ………………..…………..……… số điện thoại……………..……… để được hướng dẫn./. 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

UBND HUYỆN HOA LƯ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Số lượng hồ sơ (bộ)

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Ngày, tháng, năm

Trả kết quả

Ghi chú

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết

Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết

Ngày, tháng, năm

Ký nhận

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Mẫu số 03

UBND HUYỆN HOA LƯ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TNHS

Hoa Lư, ngày        tháng     năm

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ: ………….
(Liên: Lưu/giao khách hàng)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ..................................................................

Tiếp nhận hồ sơ của: ....................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Số điện thoại: ………………… Email: ..................................................

Nội dung yêu cầu giải quyết: .......................................................................

……………………………………………………………………………

1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:

1. ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

3. ............................................................................................................

2. Số lượng hồ sơ: …………(bộ)

3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: …………ngày

4. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm….

5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm….

6. Đăng ký nhận kết quả tại: …………………………………………….

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số: ……………..……… Số thứ tự: ……

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: - Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 02 liên; một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; một liên giao cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ;

          - Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.

 

 

 

 

Mẫu số 04

UBND HUYỆN HOA LƯ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KSGQHS

Hoa Lư, ngày        tháng     năm

 

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số: ………

(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ này)

Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ: ............................................................

Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ: ............................................................

TÊN CƠ QUAN

THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
(Trước hạn/đúng hạn/quá hạn)

GHI CHÚ

1. Giao:

Bộ phận TN&TKQ

2. Nhận:…………

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....

 

 

Người giao
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

1. Giao:………….

 

2. Nhận: …………

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....

 

 

Người giao
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

1. Giao: …………

 

2. Nhận: …………

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....

 

 

Người giao
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

……

……

 

 

……

……

 

 

1. Giao:…………

2. Nhận:

Bộ phận TN&TKQ

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....

 

 

Người giao
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: - Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bưu chính;

          - Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận ghi khi nhận bàn giao hồ sơ.

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

1

Tổng truy cập

409414