Thứ sáu, 07/10/2022

Phổ biến pháp luật

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2021


 

1. Quy định về tái định cư tại chỗ

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021. Theo đó, Tái định cư tại chỗ là việc bố trí nhà ở, diện tích khác (nếu có) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư tại địa điểm cũ trong phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

2. Bổ sung quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Đây là nội dung mới tại Nghị định số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, ngày 20/7/2021. Theo đó, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông các nội dung sau đây: Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; Địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; Tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam, địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới thực hiện thông báo trong vòng 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh bằng phương thức gửi thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật; thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu; cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2021.

3.  Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng

Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021. Theo đó,  Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

  Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

4. Mức đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021. Theo đó, Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

- Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b khoản này, đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

5. Chi tối đa 200.000 đồng/người/ngày trong thời gian thực hiện khảo sát tại cơ sở giáo dục

Ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định mức chi tiền công cụ thể cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài như sau: Chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá, viết báo cáo sơ bộ tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/báo cáo; Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày; Chi tiền công trong thời gian thực hiện khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;…

Bên cạnh đó, việc chi in ấn và văn phòng phẩm, chi in và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục, bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc tiết kiệm, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

6. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận  nghèo định kỳ hằng năm

Ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2021/QĐ-TTg quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, có hiệu lực 01/9/2021. Theo đó, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm gồm 6 bước:

 - Bước 1. Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát. 

 - Bước 2. Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình.

 - Bước 3. Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát. 

 - Bước 4. Niêm yết, thông báo công khai.

     - Bước 5. Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 - Bước 6. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

7. Hướng dẫn Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

 Ngày 18/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo, có hiệu lực 01/9/2021. Theo đó, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo được hướng dẫn như sau:
      - Hộ nghèo: Hộ có điểm A (Về mức thu nhập bình quân đầu người ) ≤ 140 điểm (tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn) và điểm B (Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản )  ≥ 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm ( tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị) và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực thành thị;

 - Hộ cận nghèo: Hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực thành thị.

8. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021. Theo đó, Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
   - Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
   - Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

   - Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

9. Hình thức đánh giá đối với các môn học  của học sinh THCS, THPT

Ngày 20/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, có hiệu lực 05/9/2021. Theo đó, hình thức đánh giá đối với các môn học như sau:
    - Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

- Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học quy định tại điểm a khoản này; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
   10. Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin

Ngày 12/08/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Theo đó, trong phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, bổ sung bệnh viêm da nổi cục thuộc trường hợp xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm. Với bệnh này, việc phòng, chống, giám sát, chẩn đoán, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp xử lý bắt buộc đối với gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Cục Thú y.

Bệnh viêm da nổi cục cũng được bổ sung vào Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch, và thuộc nhóm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin và giám sát bệnh định kỳ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/9/2021./.

                                                          Đức Nam - Phòng Tư pháp huyện

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

7

Tổng truy cập

453487