Thứ sáu, 07/10/2022

Chỉ đạo

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
1232/UBND-VP

V/v triển khai thưc hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện

Tải về
vv-trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
37/TB-UBND

Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

Tải về
thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-ii-nam-2021 Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
101/STTTT-CNTT

Về việc đề nghị đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tải về
ve-viec-de-nghi-day-manh-ung-dung-cntt-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
01

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở

tai-lieu-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-hoa-giai-co-so Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
28/2020/NĐ-CP

CV v/v thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020

cv-vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-282020nd-cp-ngay-0132020 Chỉ đạo Nghị định Trung ương
13/2020/TT-BTC

hông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

hong-tu-so-132020tt-btc-ngay-06032020-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-132015tt-btc-ngay-30-thang-01-nam-2015-quy-dinh-ve-kiem-tra-giam-sat-tam-dung-lam-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-co-yeu-cau-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-kiem-soat-hang-gia-va-hang-hoa-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue Chỉ đạo Thông tư Trung ương
93/2019/TT-BTC

Thông tư số 93/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

thong-tu-so-932019tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-3242016tt-btc-ngay-21-thang-12-nam-2016-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
62/2015/NĐ-CP

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

nghi-dinh-so-332020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-622015nd-cp-ngay-18-thang-7-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
46/2020/NĐ-CP

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

nghi-dinh-so-462020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thu-tuc-hai-quan-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-he-thong-qua-canh-hai-quan-asean-de-thuc-hien-nghi-dinh-thu-7-ve-he-thong-qua-canh-hai-quan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
42/2020/NĐ-CP

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

nghi-dinh-so-422020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-va-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
84/2019/TT-BTC

Thông tư số 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán ngườ

Tải về
thong-tu-so-842019tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-cho-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-va-noi-dung-muc-chi-che-do-ho-tro-nan-nhan-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-092013nd-cp-ngay-11012013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-mua-ban-nguo Chỉ đạo Thông tư
1090/QĐ-BNV

Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tải về
quyet-dinh-so-1090qd-bnv-ngay-2932017-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-tin-nguong-ton-giao Chỉ đạo Quyết định Trung ương
13/2019/TT-BKHĐT

Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Tải về
thong-tu-132019tt-bkhdt-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh Chỉ đạo Thông tư Trung ương
10/2019/TT-BTP

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-tu-phap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư Trung ương
09/2019/TT-BTP

Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Tải về
thong-tu-quy-dinh-bien-phap-ho-tro-huong-dan-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
08/2019/TT-BTP

Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Tải về
thong-tu-quy-dinh-bien-phap-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
85/2019/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
thong-tu-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư Trung ương
1096/QĐ-BNV

Quyết định số 1096/QĐ-BNV về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tải về
quyet-dinh-so-1096qd-bnv-ve-to-chuc-dieu-tra-co-so-hanh-chinh-nam-2021 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
41/2019/TT-BTC

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người

Tải về
bai-bo-thong-tu-lien-tich-so-222012ttltbtc-bca-ngay-16022012-cua-bo-tai-chinh-bo-cong-an-huong-dan-che-do-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-phong-chong-toi-pham-mua-ban-nguoi Chỉ đạo Thông tư
82/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Tải về
thong-tu-sua-doi-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-892014tt-btc-ngay-07-thang-7-nam-2014-huong-dan-ho-tro-lai-suat-vay-von-va-cap-bu-chenh-lech-lai-suat-do-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nham-giam-ton-that-trong-nong-nghiep Chỉ đạo Thông tư Trung ương
37/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-012016qd-ttg-ngay-19-thang-01-nam-2016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-co-che-quy-trinh-ho-tro-kinh-phi-cho-cac-dia-phuong-de-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Chỉ đạo Quyết định
5104/QĐ-BNN-PC

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nam-2019 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
36/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Tải về
huong-dan-hoat-dong-kinh-doanh-xo-so-tu-chon-so-dien-toan Chỉ đạo Thông tư Trung ương
87/2019/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Tải về
huong-dan-thuc-hien-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư
97/2019/NĐ-CP

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tải về
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-302018nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-viec-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-dinh-gia-tai-san-trinh-tu-thu-tuc-dinh-gia-tai-san-trong-to-tung-hinh-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
02/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1312015nd-cp-ngay-25-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-huong-dan-ve-du-an-quan-trong-quoc-gia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
11/2019/TT-BKHĐT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Tải về
quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau Chỉ đạo Thông tư Trung ương
01/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu Chỉ đạo Nghị định Trung ương
94/2019/NĐ-CP

NGhị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-trong-trot-ve-giong-cay-trong-va-canh-tac Chỉ đạo Nghị định Trung ương
51/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thuận, xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-ong-pham-ngoc-thuan-xom-dong-dinh-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh Chỉ đạo Quyết định UBND Huyện
25/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thắm, phố Đông Nam, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-ba-nguyen-thi-tham-pho-dong-nam-thi-tran-thien-ton-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh Chỉ đạo Quyết định UBND Huyện
149/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

Tải về
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-va-8-thang-nam-2019-nhiem-vu-trong-tam-thang-9 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
09/2019/TT-VHTTDL

Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2019 quy định về chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
thong-tu-092019tt-bvhttdl-ngay-0992019-quy-dinh-ve-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư
28/2019/NĐ-CP

Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-quan-doi-nhan-dan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
73/2019/NĐ-CP

NGhị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoc Chỉ đạo Nghị định
149/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

Tải về
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-va-8-thang-nam-2019-nhiem-vu-trong-tam-thang-9 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
40/TB-UBND

TB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tải về
tb-ket-luan-cua-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-tai-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-cong-tac-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-tinh-nam-2018-6-thang-dau-nam-2019-va-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
3784/BNV-PC

Văn bản 3784/BNV-Đ/C CHUNG ngày 13/8/2019 của Bộ Nội vụ

Tải về
van-ban-3784bnv-dc-chung-ngay-1382019-cua-bo-noi-vu Chỉ đạo Công văn Trung ương
58/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
59/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
21/2019/TT-BCA

Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an

Tải về
thong-tu-212019tt-bca-ngay-1872019-cua-bo-cong-an Chỉ đạo Thông tư Trung ương
133/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019

Tải về
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-7-nhiem-vu-trong-tam-thang-8-nam-2019 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
10/2019/TT-BNV

Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Tải về
thong-tu-huong-dan-viec-xep-luong-doi-voi-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-van-thu Chỉ đạo Trung ương
100/KH-UBND

KH tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về
kh-to-chuc-le-ky-niem-60-nam-bac-ho-ve-tham-ninh-binh-tong-ket-phong-trao-thi-dua-ky-niem-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh Chỉ đạo Kế hoạch UBND Tỉnh
367/UBND-VP6

triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2019

Tải về
trien-khai-dam-bao-an-toan-thuc-pham-tet-trung-thu-nam-2019 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
853/UBND-VH

tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh NB năm 2019

tang-cuong-noi-dung-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu-chung-cho-khu-vuc-dong-bang-song-hong-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-cua-tinh-nb-nam-2019 Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
104/KH-UBND

KH triển khai quán triệt thực hiện CT 10 ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc

kh-trien-khai-quan-triet-thuc-hien-ct-10-ngay-2242019-ve-tang-cuong-xu-ly-ngan-chan-co-hieu-qua-tinh-trang-nhung-nhieu-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-giai-quyet-cong-viec Chỉ đạo Kế hoạch UBND Huyện
27/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quy định mức giá khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước

nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-kham-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-chua-benh-cua-nha-nuoc Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
46/NQ-CP ngày 27/6/2019

* Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-ngay-2762019-chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-so-46nq-cp-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-theo-quyet-dinh-so-222013qd-ttg-ngay-2642013-cua-thu-tuong-chinh-phu-nghi-quyet-nay-co-hieu-luc-thi-hanh-ke-tu-ngay-ky Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương
07/2019/TT-BNV

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thông kê và quản lý hồ sơ viên chức

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-vien-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
06/2019/TT-BNV

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số: 11/2012/TT-BNV

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112012tt-bnv Chỉ đạo Thông tư Trung ương
04/2019/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức...

Tải về
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-doi-voi-cac-doi-tuong-huong-luong-phu-cap-trong-cac-co-quan-to-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
20/2019/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy cập Internet công cộng

Tải về
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-doi-voi-cac-diem-truy-cap-internet-cong-cong Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
29/QĐ-UBND 23-05-2019

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-van-phong-ubnd-tinh Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
963/TB-SYT

Thông báo thi tuyển chức danh Chánh thanh tra sở y tế

Tải về
thong-bao-thi-tuyen-chuc-danh-chanh-thanh-tra-so-y-te Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
15/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2019

ke-hoach-to-chuc-le-hoi-hoa-lu-nam-2019 Chỉ đạo Kế hoạch UBND Tỉnh
215-CV/UBKTHU

Tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng

tuyen-truyen-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-kiem-tra-cua-dang Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
95/2019/NĐ-CP

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
nghi-dinh-so-952019nd-cp-ngay-16122019-cua-thu-tuong-chinh-phu Chỉ đạo Nghị định Trung ương
03/2019/TT-BNV

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng Công chức, viên chức...

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

453489