Thứ sáu, 07/10/2022

Đất đai - Địa lý

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
06/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-dieu-17-cua-nghi-dinh-so-472014nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
65/2019/ND-CP

Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Tải về
nghi-dinh-so-652019nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1042017nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-khai-thac-va-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-de-dieu Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
66/2019/ND-CP

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nướ

Tải về
nghi-dinh-so-662019nd-cp-cua-chinh-phu-ve-bao-ton-va-su-dung-ben-vung-cac-vung-dat-ngap-nuo Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
67/2019/ND-CP

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về
nghi-dinh-so-672019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
972/QĐ-UBND

Quyết định số 972/QĐ-UBND của UBND huyện Hoa Lư về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất

quyet-dinh-so-972qd-ubnd-cua-ubnd-huyen-hoa-lu-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-qsd-dat Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
473/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 473/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-473qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
472/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 472/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-472qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
469/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 469/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-469qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
470/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 470/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-470qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
474/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 474/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-474qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
471/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 471/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-471qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh

Quyết định công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND&UBND huyện Hoa Lư

quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hdndubnd-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh
07/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 07/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-072018tt-bgtvt Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018

quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-cong-tac-nam-2018 Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Chỉ thị về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Đinh dậu 2017

chi-thi-ve-viec-to-chuc-don-tet-nguyen-dan-dinh-dau-2017 Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo ƯU tú huyện Hoa lƯ

thong-bao-ket-qua-bo-phieu-tin-nhiem-xet-tang-danh-hieu-nha-giao-uu-tu-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Tổng hợp danh sách và địa chỉ các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh vàng; vàng trang sức, mỹ nghệ

tong-hop-danh-sach-va-dia-chi-cac-to-chuc-ca-nhan-san-xuat-va-kinh-doanh-vang-vang-trang-suc-my-nghe Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định giao phụ trách Ban tiếp công dân huyện Hoa Lư

quyet-dinh-giao-phu-trach-ban-tiep-cong-dan-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định điều động công tác

quyet-dinh-dieu-dong-cong-tac Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Hoa Lư

quyet-dinh-ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-tai-tru-so-tiep-cong-dan-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định thành lập Ban tiếp công dân huyện Hoa Lư

quyet-dinh-thanh-lap-ban-tiep-cong-dan-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Giấy mời

giay-moi Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

5

Tổng truy cập

453493