Thứ sáu, 07/10/2022

Tài chính

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
40/2020/NĐ-CP

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

nghi-dinh-so-402020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong Tài chính Nghị định Trung ương
22/CT-TTg

Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

chi-thi-so-22ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-viet-nam Tài chính Chỉ thị Trung ương
88/2018/TT-BTC

Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Tải về
quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu Tài chính Thông tư Trung ương
57/2019/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tải về
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-292018nd-cp-ngay-05-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-va-xu-ly-doi-voi-tai-san-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan Tài chính Thông tư Trung ương
49/2019/TT-BTC

Thông tư số 49/2019/TT-BTC của Bổ trưởng Bộ Tài Chính

Tải về
thong-tu-so-492019tt-btc-cua-bo-truong-bo-tai-chinh Tài chính Thông tư Trung ương
13/2019/TT-BTC

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-1802015tt-btc-ngay-13112015-huong-dan-ve-dang-ky-giao-dich-chung-khoan-tren-he-thong-giao-dich-cho-chung-khoan-chua-niem-yet Tài chính Thông tư Trung ương
03/2019/TT-BTC 15-01-2019

Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-nguon-kinh-phi-noi-dung-va-muc-chi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien Tài chính Thông tư Trung ương
39/2018/TT-BTC

Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ tài chính

thong-tu-so-392018tt-btc-cua-bo-tai-chinh Tài chính Thông tư UBND Tỉnh

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

7

Tổng truy cập

453485