Thứ sáu, 07/10/2022

Nghị quyết

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
01/NQ-HĐND

NQ v/v tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XIX

Tải về
nq-vv-tong-ket-nhiem-ky-2016-2021-hdnd-huyen-khoa-xix Kinh tế - Xã hội Nghị quyết UBND Huyện
46/NQ-CP ngày 27/6/2019

* Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-ngay-2762019-chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-so-46nq-cp-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-theo-quyet-dinh-so-222013qd-ttg-ngay-2642013-cua-thu-tuong-chinh-phu-nghi-quyet-nay-co-hieu-luc-thi-hanh-ke-tu-ngay-ky Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

453492