Thứ hai, 25/10/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện Hoa Lư ban hành 8 Quyết định thành lập 8 Ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở 8 đơn vị bầu cử

UBND huyện Hoa Lư ban hành 8 Quyết định thành lập 8 Ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở 8 đơn vị bầu cử

Ngày 11/3/2021, UBND huyện Hoa Lư đã ban hành 8 Quyết định (từ Quyết định số 308/QĐ- UBND đến Quyết định sô 315/QĐ-UBND) thành lập 8 Ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở 8 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện. Gồm: Ban bầu cử ở đơn vị Bầu cử số 1 xã Trường Yên; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử số 2 xã Ninh Hoà; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử số 3 xã Ninh Giang; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử số 4 xã Ninh Mỹ và thị trấn Thiên Tôn; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử số 5 xã Ninh Khang; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử số 6 xã Ninh Vân; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử số 7 xã Ninh Thắng và xã Ninh An; Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử số 8  xã Ninh Hải và xã Ninh Xuân.

Theo đó, các Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở các đơn vị bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

*Tại Khoản 3, Điều 24, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định, Ban bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử;

b) Kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử;

c) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu;

d) Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử;

đ) Nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các Tổ bầu cử và khiếu nại, tố cáo về bầu cử do các Tổ bầu cử chuyển đến; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử ở tỉnh khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử tương ứng khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

g) Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử cùng cấp;

h) Chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban bầu cử ở tỉnh; chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ủy ban bầu cử cùng cấp;

i) Tổ chức thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại (nếu có).

Mạnh Hà

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

369957