Thứ sáu, 02/12/2022

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thứ năm, 17/10/2019 1274 lượt xem

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA UBND CẤP HUYỆN ĐỊA BÀN HUYỆN HOA LƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    //2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.Tên thủ tục hành chính: Thành lập  trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285372

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 (ngày làm việc) x 08 giờ = 200 giờ.

2. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285373

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

 

Bước 4

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

3.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trường THCS hoạt động trở lại

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285375

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

 

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

4.Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285374

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;

b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

 

16 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

32 giờ

 

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

192 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

 cấp huyện

Chuyên viên: Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

16 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

5.Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường Trung học cơ sở

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285376

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285388

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang;

Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

b) Đề án thành lập trường theo quy định.

 

 

16 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

32 giờ

 

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

192 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

16 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

16 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép trường phô thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285389

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

 Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

104 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

 

Bộ phận

 văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

8. Tên thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

a. Mã số TTHC:

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 (ngày làm việc) x 08 giờ = 200 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;

b) Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

 

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

128 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

9. Tên thủ tục hành chính: Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 

a. Mã số TTHC:

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi. Tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi.

 

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Hoàng Việt Tuấn

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

Mẫu 05, 04

Bước 3

 

Bộ phận

 văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận một cửa cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

 

10. Tên thủ tục hành chính: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

a. Mã số TTHC: B-BGD-285383-TT

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận một cửa cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình về việc thành lập trường;

b) Đề án thành lập trường;

c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

 

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

11. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

a. Mã số TTHC: B-BGD-285384-TT

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

12. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

a. Mã số TTHC: B-BGD-285387-TT

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

 cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

13. Tên thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

a. Mã số TTHC: B-BGD-285385-TT

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận một cửa cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;

-  Đề án sáp nhập, chia, tách, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

 

 

16 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

32 giờ

 

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

192 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

 cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

16 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

a. Mã số TTHC: B-BGD-285386-TT

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân

 

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

a. Mã số TTHC: B-BGD-285370-TT

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

b) Sơ yếu lý lịch của những người dự kiến làm giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

 

 

4 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

4 giờ

 

4 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

92 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

4 giờ

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

4 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

16. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285371

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình cho phép hoạt động trở lại;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

 

 

4 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

4 giờ

 

4 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

92 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

4 giờ

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

4 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

 

17. Tên thủ tục hành chính: Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường THCS

a. Mã số TTHC:

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

 

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

 

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

Mẫu 05, 04

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

 

18. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285392

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

-  Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

16 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

19. Tên thủ tục hành chính: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-2853758

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

16 giờ

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Lực

Trần Thị Thu Hiền

Hoàng Việt Tuấn

 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

208 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

16 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

20. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-2853759

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

- Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

8 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

192 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

 cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

21. Tên thủ tục hành chính: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285382

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

-  Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra

 

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

8 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Trần Thị Thu Hiền

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

192 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

22. Tên thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285380

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Đề án sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

- Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

 

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

UBND huyện

 Phòng

giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

16 giờ

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Trần Thị Thu Hiền

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

232 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

16 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang;

Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang;

Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

23. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285381

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

 

2 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

4 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Trần Thị Thu Hiền

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

66 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

4 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

2 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

2 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

 

24. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285284

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

1. Đối với DTHT trong nhà trường: quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm.

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định về dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy định về dạy thêm, học thêm;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

 

4 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

8 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

84 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

4 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

4 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

25. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285237

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học; dah sách học sinh tốt nghiệp THCS, danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ) theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù -chữ.

 

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nga

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Tạ Hữu Tịnh

Trần Thị Thu Hiền

Nguyễn Hữu Du

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nga

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

 

26. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục quy trình đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285282

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ .

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Báo cáo (kèm các minh chứng phù hợp với các tiêu chí theo mẫu hướng dẫn) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã;

- Số lượng: 01 bộ.

2. Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã, gồm:

- Tờ trình của Hội Khuyến học cấp huyện;

- Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

 

4 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

8 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

84 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

4 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

4 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

 

 

27. Tên thủ tục hành chính: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285280

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ .

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phận văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Văn bản của nhà trường đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, công nhận.

 

4 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nga

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

8 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Tạ Hữu Tịnh

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

84 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nga

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

4 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

4 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

28. Tên thủ tục hành chính: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285267

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ .

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trường;

- Đề án chuyển đổi loại hình trường;

- Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của trường chuyển đổi.

Hồ sơ chuyển đổi do hiệu trưởng trường ký đối với trường bán công chuyển sang trường công lập.

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Trần Thị Thu Hiền

Hoàng Việt Tuấn

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

29. Tên thủ tục hành chính: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục mầm non dân lập

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285266

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ .

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên:

Phạm Thị Huyền Chang

Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

 - Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trường;

- Đề án chuyển đổi loại hình trường

- Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của trường chuyển đổi. Riêng đối với trường bán công chuyển sang trường dân lập, hồ sơ cần có thêm: danh sách trích ngang của tổ chức, cá nhân xin chuyển đổi trường kèm theo sơ yếu lí lịch và các văn bằng, chứng chỉ của từng cá nhân; các giấy tờ chứng minh tài sản.

Hồ sơ chuyển đổi do chủ đầu tư ký đối với trường bán công chuyển sang trường dân lập.

 

8 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

8 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Tiến Lực

Trần Thị Thu Hiền

Hoàng Việt Tuấn

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

192 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiện

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Cán bộ: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

8giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

 

30. Tên thủ tục hành chính: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285268

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Học bạ (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở);

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

- Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

 

 

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

 

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

31. Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285274

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

 - Đơn xin chuyển trường.

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến

 

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

32. Tên thủ tục hành chính: Thuyên chuyển đối tượng bổ túc trung học cơ sở

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285274

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: Không quy định

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận một cửa cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường.

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

 

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Bích Huệ

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

 văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

 

33. Tên thủ tục hành chính: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285281

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

 

2 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nga

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

2 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

30 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nga

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

2 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

2 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

2 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

34. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285399

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 23 (ngày làm việc) x 08 giờ = 184 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (đối với học sinh tiểu học theo Mẫu số 01, học sinh trung học cơ sở theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP).

- Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã).

 

4 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

8 giờ

 

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Hoàng Việt Tuấn

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 148 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 8 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

4 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

4 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

35. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

a. Mã số TTHC: BGD-NBI-285403

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC:

Đối với giáo dục công lập 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

 cấp huyện

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu)

 

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Hoàng Việt Tuấn

Tạ Hữu Tịnh

Đinh Thị Thảo

Nguyễn Minh Khuê

Nguyễn Hữu Du

Trần Thị Thu Hiền

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Mẫu 01, 04,05,06

 

36. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

a. Mã số TTHC: B-BGD-285285-TT

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 65 (ngày làm việc) x 08 giờ = 520 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

Bước 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. chuyển cho bộ phân văn thư của huyện.

- Bộ phận văn thư phân loại chuyển Chủ tịch phê duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

a) Đi với trẻ em có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu s và min núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven bin, hải đảo, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em nộp một trong số các loại giấy tờ sau:

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em;

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

b) Đi với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em nộp một trong số các loại giấy tờ sau:

- Bản sao kèm bản chính đ đi chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Bản sao kèm bản chính đ đi chiếu hoặc bản sao có chứng thực Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giy chứng nhận nuôi con nuôi đối với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ em thuộc các trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Đối với trẻ em là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em nộp bản sao và mang bản chính để đối chiếu, hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

 

 

16 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 

 

 

UBND huyện

 

 Phòng

 giáo dục

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng chuyên môn

 

- Phòng giáo dục chuyển cho cán bộ chuyên môn

 

16 giờ

 

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

 

Chuyên viên:

Hoàng Việt Tuấn

Trần Thị Thu Hiền

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

432 giờ

Mẫu 05, 02,04

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà Minh

 

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định

 

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 3

Bộ phận

văn thư

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư của UBND cấp huyện vào số văn bản, lưu hồ sơ.

 

16 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 4

 

 

 

Bộ phận

 một cửa

cấp huyện

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Chang; Nguyễn Hữu Du

Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

8 giờ

Mẫu 01, 04,05,06

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

5

Tổng truy cập

464030