Thứ sáu, 07/10/2022

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

VIII

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (21 TTHC)

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

1.1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

 

03

x

 

Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

1.2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng

ký hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

 

03

x

 

1.3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh

doanh

03 ngày làm việc

 

03

x

 

 

1.4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Không quy định

 

 

x

 

Quyết định số 317/QĐ-

UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

1.5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký

hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

 

03

x

 

2

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

2.1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

03 ngày làm việc

 

03

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

 

2.2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

03 ngày làm việc

 

 

03

 

x

 

2.3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

03 ngày làm việc

 

03

x

 

 

2.4

Đăng thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

03 ngày làm việc

 

 

03

 

x

 

2.5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

03 ngày làm việc

 

03

x

 

2.6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

03 ngày làm việc

 

03

x

 

2.7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

03 ngày làm việc

 

03

x

 

2.8

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

03 ngày làm việc

 

03

x

 

 

 

2.9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

 

 

03 ngày làm việc

 

 

 

03

 

 

x

 

2.10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

03 ngày làm việc

 

03

x

 

2.11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

03 ngày làm việc

 

03

x

 

 

2.12

Thông báo về việc góp vốn, mua

cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

03 ngày làm việc

 

 

03

 

x

 

 

 

2.13

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp

hợp tác xã

 

03 ngày làm việc

 

 

03

 

x

 

 

 

 

Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

 

2.14

Chấm   dứt    hoạt                       động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa

điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

03 ngày làm việc

 

 

03

 

x

 

2.15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký

hợp tác xã

03 ngày làm việc

 

03

x

 

2.16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác

03 ngày làm việc

 

03

x

 

 

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

453496