Thứ sáu, 02/12/2022

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa thông tin

Thứ ba, 26/03/2019 1524 lượt xem

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Mã số TTHC: T-NBI-280.897

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

X

LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (14 TTHC)

1

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

 

1.1

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

10 ngày làm việc

 

10

 

x

Quyết định số 414/QĐ - UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

1.2

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

8 ngày làm việc

8

x

Quyết định số 536/QĐ - UBND ngày 06/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

1.3

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư

văn hóa

8 ngày làm việc

8

x

 

1.4

Công nhận lần đầu “Xã đạt

chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5 ngày làm việc

5

x

 

 

Quyết định số 414/QĐ - UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

1.5

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn

hóa nông thôn mới”

5 ngày làm việc

5

x

1.6

Công nhận lần đầu “Phường, Thị

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5 ngày làm việc

5

x

1.7

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5 ngày làm việc

5

x

2

Lĩnh vực thư viện

 

2.1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ

1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

3 ngày làm việc

 

 

3

 

x

 

Quyết định số 414/QĐ -

UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

Lĩnh vực gia đình

 

3.1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

30 ngày làm việc

 

 

30

 

x

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 414/QĐ - UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

 

3.2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

15 ngày làm việc

 

 

15

 

x

 

3.3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn

nhân bạo lực gia đình

 

20 ngày làm việc

 

 

20

 

x

 

3.4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về

phòng, chống bạo lực gia đình

 

30 ngày làm việc

 

 

30

 

x

 

3.5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về

phòng, chống bạo lực gia đình

 

15 ngày làm việc

 

 

15

 

x

 

3.6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

20 ngày làm việc

 

 

20

 

x

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

- Mã số TTHC: BVH-NBI-279074

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

-Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

-Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa(Mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

-Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa(Mẫu số 09, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

04 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

04 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

12 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Quyết định và Giấy chứng nhận công nhậnKhu dân cư văn hóa hàng năm”.

 

04 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho, tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

- Mã số TTHC: BVH-NBI-279075

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

-Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện).

-Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.

- Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa(Mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

 

04 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

 

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

08 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

36 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

 Quyết định và Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

 

8giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho, tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

- Mã số TTHC: T-NBI-280891

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

 

 

 

04 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

 

 

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

08 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

12 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

 Quyết định và công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phố vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho, tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

5. Tên thủ tục hành chính: Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

- Mã số TTHC: T-NBI-280890

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích 05 năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

04 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

 

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

08 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

12giờ

Mẫu 05, 02,04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Quyết định và công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

08 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho, tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

6. Tên thủ tục hành chính: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

- Mã số TTHC: T-NBI-280.888

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích hai (02) năm xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

- Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

 

 

04 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

 

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

08 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

12 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Quyết định và công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

08 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

7. Tên thủ tục hành chính: Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

- Mã số TTHC: T-NBI-280.887

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích năm (05) năm xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;

- Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn.

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao.

04 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

 

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

8 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

12 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Quyết định và công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

          II. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

- Mã số TTHC: T-NBI-281.146

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu);

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

- Nội quy thư viện.

01 bản sao.

02 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

 

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

04 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

10 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Giấy chứng nhận hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản.

04 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

02 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

02 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Mã số TTHC: T-NBI-281.265

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

Cán bộ tiếp nhận

Hoàng  Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (theo mẫu);

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

+ Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn;

+ Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;

- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu; 

+ Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.

08 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

200 giờ

Mẫu 05,04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

-Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được UBND cấp huyện phê duyệt.

08 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Mã số TTHC: T-NBI-281.264

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).

08 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

80 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạ nhân bạo lực gia đình (cấp lại).

08 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

3. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Mã số TTHC: T-NBI-281261

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở;

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động);

- Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung).

 

08 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

120 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạ nhận bạo lực gia định.

- Phê duyệt Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (Trường hợp quy chế hoạt động được sửa đổi, bổ sung).

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

- Mã số TTHC: T-NBI-281.259

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

 

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (theo mẫu);

+Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Trách nhiệm, quyền lợi của người gây bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình;

- Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

+ Xác nhận  bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có trụ sở chính hoạt động đặt trên địa bàn;

+ Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau:

- Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;

- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu;

+ Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.

 

08 giờ

Mẫu 01,02,03,

04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

 

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

192 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư ván về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của cơ sở.

 

16 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

5. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

- Mã số TTHC: T-NBI-281.256

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hỏng);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).

 

 

08 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

80 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại).

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

6. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Mã số TTHC: T-NBI-281255

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Bộ  phận một cửa UBND các huyện, thành phố

 Cán bộ tiếp nhận Hoàng Ngọc Luyện

- Bộ phận một cửa nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho bộ phân văn thư của UBND các huyện, thành phố.

- Bộ phận văn thư phân loại trình Lãnh đạo cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở;

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động);

- Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (nếu có sửa đổi, bổ sung).

 

08 giờ

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Hồng Gấm

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Chuyên môn

- Trưởng phòng chuyển cho cán bộ chuyên môn xử lý

16 giờ

Mẫu 01, 05, 04

Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện, thành phố

 

Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, trình Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

120 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 3

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố

Chủ tịch :

Bùi Duy Quang

 

-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được UBND cấp huyện phê duyệt (trường hợp có sửa đổi, bổ sung).

8 giờ

Mẫu 05, 04

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

Vp UBND huyện

Bộ phận Văn thư của UBND các huyện, thành phốvào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

Mẫu 05; 04

Bước 5

Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố

  Cán bộ tiếp nhận

Hoàng Ngọc Luyện

 Bộ phận một cửa Thông báo cho tổ chức và cá nhân, Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm

04 giờ

Mẫu 01, 06,05,04

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

464028