Thứ sáu, 07/10/2022

UBND Huyện

Số hiệu Trích yếu Ban hành Liên kết Loại văn bản Cơ quan ban hành
1239/QĐ-UBND

QĐ phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về
1970-01-01 qd-phan-cong-nhiem-vu-cong-tac-cua-chu-tich-cac-pho-chu-tich-va-cac-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-huyen-hoa-lu-nhiem-ky-2021-2026 Quyết định UBND Huyện
971/QĐ-KPHQ

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

1970-01-01 quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-khac-phuc-hau-qua Quyết định UBND Huyện
221/TB-UBND

TB Việc lấy ý kiến tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 tb-viec-lay-y-kien-to-chuc-ca-nhan-cong-dong-dan-cu-ve-quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-2021-2030-huyen-hoa-lu Công văn UBND Huyện
865/QĐ-UBND

QĐ v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-vv-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
102/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-huyen-truong-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-huyen-tai-hoi-nghi-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen Công văn UBND Huyện
100/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Tháng 05, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-thang-05-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-thang-06-nam-2021 Công văn UBND Huyện
676/QĐ-UBND

QĐ thành lập khu cách ly số 2

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-khu-cach-ly-so-2 Quyết định UBND Huyện
548/QĐ-UBND

QĐ v/v thành lập ban điều hành cơ sở cách lu y tế tập trung do người được cách ly tư nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh covid-19 tại khách sạn yến nhi, xã ninh thắng

Tải về
1970-01-01 qd-vv-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-lu-y-te-tap-trung-do-nguoi-duoc-cach-ly-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-yen-nhi-xa-ninh-thang Quyết định UBND Huyện
489/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Tải về
1970-01-01 vv-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-98tb-vpcp-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
43/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-thang-4-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-thang-5-nam-2021 Công văn UBND Huyện
06/BCĐ

Tổ chức cách ly, quàn lý người về từ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ cở 2

Tải về
1970-01-01 to-chuc-cach-ly-quan-ly-nguoi-ve-tu-benh-vien-nhiet-doi-trung-uong-co-co-2 Công văn UBND Huyện
42/TB-UBND

Thông báo kết luận Hội nghị nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-nghe-bao-cao-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
01/NQ-UBBC

Nghị Quyết công bố danh sách chInh thức những người ứng cử Đại biểu HĐND

Tải về
1970-01-01 nghi-quyet-cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd Công văn UBND Huyện
41b/TB-UBND

Biểu mẫu kèm Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 bieu-mau-kem-thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-huyen-hoa-lu Công văn UBND Huyện
41/TB-UBND

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-huyen-hoa-lu Công văn UBND Huyện
37/TB-UBND

Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-ii-nam-2021 Công văn UBND Huyện
419/BC-UBND

báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Tải về
1970-01-01 bao-cao-ket-qua-cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan-nam-2020-nhiem-vu-nam-2021 Công văn UBND Huyện
419/BC-UBND

báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Tải về
1970-01-01 bao-cao-ket-qua-cong-tac-tiep-dan-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cua-cong-dan-nam-2020-nhiem-vu-nam-2021 Công văn UBND Huyện
199/UBND-VP

hướng dẫn khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19

Tải về
1970-01-01 huong-dan-khai-bao-y-te-dien-tu-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
203/UBND-VP

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-huyen-hoa-lu Công văn UBND Huyện
05/QĐ-UBND

Quyết định Ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-an-dinh-cong-bo-so-don-vi-bau-cu-danh-sach-cac-don-vi-bau-cu-va-so-luong-dai-bieu-hdnd-huyen-hoa-lu-nhiem-ky-2021-2026-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-cu Công văn UBND Huyện
169/UBND-NV

Ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Tải về
1970-01-01 an-dinh-cong-bo-so-don-vi-bau-cu-danh-sach-cac-don-vi-bau-cu-va-so-luong-dai-bieu-hdnd-huyen-hoa-lu-nhiem-ky-2021-2026-duoc-bau-o-moi-don-vi-bau-cu Công văn UBND Huyện
01/TB-UBBC

Thông báo v/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HDDND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về
1970-01-01 thong-bao-vv-nop-ho-so-ung-cu-dai-bieu-hddnd-huyen-nhiem-ky-2021-2026 Công văn UBND Huyện
164/UBND-VP

Tiếp tục phòng, chống dịch Covid 19

Tải về
1970-01-01 tiep-tuc-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
124/UBND-VP

V/v triển khai thưc hiện kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo số 11/TB-UBND về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-chu-tich-ubnd-tinh-tai-thong-bao-so-11tb-ubnd-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
1547/UBND-CA

Triển khai thực hiện nghị định số 137/2020/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Tải về
1970-01-01 trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1372020nd-cp-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-su-dung-phao Công văn UBND Huyện
104/UBND-VP

V/v khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tải về
1970-01-01 vv-khan-truong-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19 Công văn UBND Huyện
44/UBND-VP

triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tải về
1970-01-01 trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-01ct-ttg-ve-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19 Công văn UBND Huyện
01/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị phân công nhiệm vụ các Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-phan-cong-nhiem-vu-cac-thanh-vien-ubnd-huyen-nhiem-ky-2016-2021-va-trien-khai-nhiem-vu-trong-thoi-gian-toi Công văn UBND Huyện
103/QĐ-UBND

QĐ Thành lập BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-bcd-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so Quyết định UBND Huyện
10/KH-UBND

KH tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Hoa Lư năm 2021

Tải về
1970-01-01 kh-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-ubnd-huyen-hoa-lu-nam-2021 Kế hoạch UBND Huyện
1434/QĐ-UBND

Quyết định phe duyệt điều chỉnh, quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-quy-mo-dia-diem-mot-so-cong-trinh-du-an-trong-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-cua-ubnd-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
770/TB-UBND

Thông báo kết luận giao ban tháng 11/2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-112020 Công văn UBND Huyện
1007/QĐ-UBND

Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-tai-lieu-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia Quyết định UBND Huyện
2162/QĐ-UBND

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc Gia

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-voi-tieu-chuan-quoc-gia Quyết định UBND Huyện
1213/UBND-VP

Triển khai thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-1300cd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
327/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2020

Tải về
1970-01-01 bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-08-nhiem-vu-trong-tam-thang-092020 Công văn UBND Huyện
72/TB-VP

Thông báo tiếp nhận hồ sơ TTHC lĩnh vực Công an tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 thong-bao-tiep-nhan-ho-so-tthc-linh-vuc-cong-an-tai-trung-tam-mot-cua-lien-thong-huyen-hoa-lu Công văn UBND Huyện
1140/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 326/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-326tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
1054/UBND-VP

triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 313/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-313tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
597/TB-UBND

TB v/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Thổ Trì (giai đoạn 5) tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 tb-vv-lua-chon-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-o-tai-khu-dan-cu-tho-tri-giai-doan-5-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu Công văn UBND Huyện
600/TB-UBND

Thông báo kết luận giao ban tháng 9/2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-92020 Công văn UBND Huyện
521/UBND-VP

triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 177/VPCP về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-177vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
02/QĐ-BCĐ

QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-ly-tap-trung-do-nguoi-nhap-canh-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-cozynibi-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
02/QĐ-BCĐ

QĐ thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khách sạn Cozynibi xã ninh hải, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-thanh-lap-ban-dieu-hanh-co-so-cach-ly-tap-trung-do-nguoi-nhap-canh-tu-nguyen-chi-tra-kinh-phi-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-khach-san-cozynibi-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
592/TB-UBND

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại khu dân cư Đồng đốt, xã Ninh Thắng và 05 lô đất tại khu dân cư thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Tải về
1970-01-01 thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-09-lo-dat-tai-khu-dan-cu-dong-dot-xa-ninh-thang-va-05-lo-dat-tai-khu-dan-cu-thon-trung-tru-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu-ninh-binh Công văn UBND Huyện
925/UBND-VHTT

triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Buluzone để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tải về
1970-01-01 trien-khai-tuyen-truyen-cai-dat-ung-dung-buluzone-de-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19 Công văn UBND Huyện
942/UBND-VP

triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 283/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-283tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
587/TB-UBND

Thông báo kết luận giao ban tháng 8/2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-82020 Công văn UBND Huyện
935,UBND-VP

V/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 272/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-272tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
922/UBND-VP

đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng chống dịch CPVID-19 trên địa bàn huyện

Tải về
1970-01-01 day-manh-ung-dung-cntt-tuyen-truyen-cai-dat-ung-dung-bluezone-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-cpvid-19-tren-dia-ban-huyen Công văn UBND Huyện
894/UBND-VP

tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch CPVID-19 trên địa bàn huyện

Tải về
1970-01-01 tiep-tuc-trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-cpvid-19-tren-dia-ban-huyen Công văn UBND Huyện
885/UBND-TTYT

Triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số 253/TB-VPCP về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-253tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
869/UBND-VP

V/v triển khai các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19

Tải về
1970-01-01 vv-trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-covid-19 Công văn UBND Huyện
287/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2020

Tải về
1970-01-01 bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-07-nhiem-vu-trong-tam-thang-082020 Công văn UBND Huyện
499/TB-UBND

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-danh-gia-cong-tac-6-thang-dau-nam-2020 Công văn UBND Huyện
422/TB-UBND

Thông báo kết luận giao ban tháng 4/2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-giao-ban-thang-42020 Công văn UBND Huyện
360/TB-UBND

Công bố công khai KH sử dụng đất năm 2020 huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 cong-bo-cong-khai-kh-su-dung-dat-nam-2020-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
316/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Lê Thị Hiền, xã Ninh An

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-le-thi-hien-xa-ninh-an Quyết định UBND Huyện
317/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Hữu Chuyển

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-huu-chuyen Quyết định UBND Huyện
318/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Đức Phong

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-duc-phong Quyết định UBND Huyện
320/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Nguyễn Như Học

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-nguyen-nhu-hoc Quyết định UBND Huyện
319/QĐ-UBND

Giao đất cho hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường Cao tốc Cầu Giẽ NB với QL 1A gđ 2 tại xã Ninh An: Tạ Quang Giang

Tải về
1970-01-01 giao-dat-cho-ho-gia-dinh-bi-anh-huong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-giua-duong-cao-toc-cau-gie-nb-voi-ql-1a-gd-2-tai-xa-ninh-an-ta-quang-giang Quyết định UBND Huyện
24/KH-UBND

Duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020

Tải về
1970-01-01 duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015-nam-2020 Kế hoạch UBND Huyện
97/TB-UBND

Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Hoa Lư (VB Hỏa tốc)

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-covid-19-huyen-hoa-lu-vb-hoa-toc Công văn UBND Huyện
93/TB-UBND

Thông báo kết luận giao ban về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-giao-ban-ve-cong-tac-quan-ly-dat-dai-trat-tu-xay-dung Công văn UBND Huyện
82/TB-UBND

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3/2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-thang-2-trien-khai-cong-tac-thang-32020 Công văn UBND Huyện
88/TB-UBND

Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-chu-tich-cac-pho-chu-tich-ubnd-huyen-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-nam-2020 Công văn UBND Huyện
426/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Tải về
1970-01-01 bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-ket-luan-chi-dao-cua-ubnd-tinh-chu-tich-ubnd-tinh Công văn UBND Huyện
90/UBND-VH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng

Tải về
1970-01-01 phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung Công văn UBND Huyện
87/TB-UBND

Thông báo kết luận giao ban ngày 04/02/2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-giao-ban-ngay-04022020 Công văn UBND Huyện
86/TB-UBND

Thông báo kết quả lựa trọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho các lô đất tại Cụm Công nghiệp Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-qua-lua-tron-don-vi-to-chuc-dau-gia-tai-san-quyen-su-dung-dat-thue-tra-tien-thue-dat-mot-lan-cho-cac-lo-dat-tai-cum-cong-nghiep-lang-nghe-da-my-nghe-ninh-van Công văn UBND Huyện
02/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-huyen-hoa-lu Kế hoạch UBND Huyện
97/KH-UBND

Kh phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút thuộc họ Coronavirus huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 kh-phong-chong-dich-benh-viem-phoi-cap-do-chung-vi-rut-thuoc-ho-coronavirus-huyen-hoa-lu Kế hoạch UBND Huyện
81/QĐ-UBND

Thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 thanh-lap-bcd-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
79/QĐ-UBND

Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người

Tải về
1970-01-01 kien-toan-bcd-phong-chong-dich-benh-o-nguoi Quyết định UBND Huyện
78/CV-UBND

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Tải về
1970-01-01 tang-cuong-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra Công văn UBND Huyện
21/BC-UBND

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 1 nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020

Tải về
1970-01-01 bao-cao-tinh-hinh-kt-xh-thang-1-nhiem-vu-trong-tam-thang-2-nam-2020 Công văn UBND Huyện
83/TB-UBND

Thông báo lựa trọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiển thuê đấtmột lần cho cả thời gian thuê các lô đất tại cụm công nghiệp làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, lô A1 thuộc khu dân cư Đồng Bề thôn Phú Lăng xã Ninh Vân, lô D1 thuộc khu dân cư Đồng Si xã Ninh Mỹ

Tải về
1970-01-01 thong-bao-lua-tron-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-thue-tra-tien-thue-datmot-lan-cho-ca-thoi-gian-thue-cac-lo-dat-tai-cum-cong-nghiep-lang-nghe-da-my-nghe-ninh-van-lo-a1-thuoc-khu-dan-cu-dong-be-thon-phu-lang-xa-ninh-van-lo-d1-thuoc-khu-dan-cu-dong-si-xa-ninh-my Công văn UBND Huyện
84/TB-UBND

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiên nhiệm vụ tháng 01, công tác trọng tâm tháng 02/2020

Tải về
1970-01-01 thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-giao-ban-danh-gia-tinh-hinh-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-thang-01-cong-tac-trong-tam-thang-022020 Công văn UBND Huyện
04/KH-UBND

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Tải về
1970-01-01 phat-dong-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2020 Quyết định UBND Huyện
01/2020/QĐ-UBND

QĐ bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 qd-bo-sung-khoan-2-dieu-3-va-khoan-1-dieu-6-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bql-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-ban-hanh-kem-thwo-qd-so-16182017qd-ubnd-ngay-1882017-cua-ubdn-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
01/2020/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung khoản 2 điều 3 và khoản 1 điều 6 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện ban hành kèm thwo QĐ số 1618/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBDN huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-bo-sung-khoan-2-dieu-3-va-khoan-1-dieu-6-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bql-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-ban-hanh-kem-thwo-qd-so-16182017qd-ubnd-ngay-1882017-cua-ubdn-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
30/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ Khu dân cư Trung trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-ket-qua-trung-dau-gia-qsdd-khu-dan-cu-trung-tru-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu Quyết định UBND Huyện
02/TB-UBND

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Đốt xã Ninh Thắn

Tải về
1970-01-01 ket-qua-lua-chon-don-vi-to-chuc-dau-gia-tai-san-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-dong-dot-xa-ninh-than Công văn UBND Huyện
103/TB-UBND

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất dân cư Đồng đốt xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

Tải về
1970-01-01 thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-khu-dat-dan-cu-dong-dot-xa-ninh-thang-huyen-hoa-lu Công văn UBND Huyện

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

453480