Thứ sáu, 07/10/2022

Văn bản pháp quy

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
11976/QĐ-UBND

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Tải về
quyet-dinh-ban-hanh-va-ap-dung-he-thong-tieu-chuan-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-iso-90012015 Khoa học - Công nghệ Quyết định UBND Huyện
1550/QĐ-UBND

Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tải về
quyet-dinh-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015 Khoa học - Công nghệ Quyết định UBND Huyện
1232/UBND-VP

V/v triển khai thưc hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện

Tải về
vv-trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
42/KH-UBND

KH thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của chính phủ gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tải về
kh-thuc-hien-nq-so-02nq-cp-ngay-01012019-cua-chinh-phu-gan-voi-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh Kinh tế - Xã hội Kế hoạch UBND Huyện
37/TB-UBND

Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

Tải về
thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-ii-nam-2021 Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
01/NQ-HĐND

NQ v/v tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XIX

Tải về
nq-vv-tong-ket-nhiem-ky-2016-2021-hdnd-huyen-khoa-xix Kinh tế - Xã hội Nghị quyết UBND Huyện
101/STTTT-CNTT

Về việc đề nghị đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tải về
ve-viec-de-nghi-day-manh-ung-dung-cntt-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
05/KL-UBND

Kết luận Hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 01 năm 2021

Tải về
ket-luan-hoi-nghi-ubnd-tinh-phien-thuong-ky-thang-01-nam-2021 Kinh tế - Xã hội Công văn UBND Tỉnh
01

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở

tai-lieu-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-hoa-giai-co-so Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
28/2020/NĐ-CP

CV v/v thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020

cv-vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-282020nd-cp-ngay-0132020 Chỉ đạo Nghị định Trung ương
13/2020/TT-BTC

hông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

hong-tu-so-132020tt-btc-ngay-06032020-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-132015tt-btc-ngay-30-thang-01-nam-2015-quy-dinh-ve-kiem-tra-giam-sat-tam-dung-lam-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-co-yeu-cau-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-kiem-soat-hang-gia-va-hang-hoa-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue Chỉ đạo Thông tư Trung ương
93/2019/TT-BTC

Thông tư số 93/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

thong-tu-so-932019tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-3242016tt-btc-ngay-21-thang-12-nam-2016-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
62/2015/NĐ-CP

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

nghi-dinh-so-332020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-622015nd-cp-ngay-18-thang-7-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
46/2020/NĐ-CP

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

nghi-dinh-so-462020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thu-tuc-hai-quan-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-he-thong-qua-canh-hai-quan-asean-de-thuc-hien-nghi-dinh-thu-7-ve-he-thong-qua-canh-hai-quan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
40/2020/NĐ-CP

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

nghi-dinh-so-402020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong Tài chính Nghị định Trung ương
42/2020/NĐ-CP

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

nghi-dinh-so-422020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-va-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
22/CT-TTg

Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

chi-thi-so-22ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-viet-nam Tài chính Chỉ thị Trung ương
50/2020/NĐ-CP

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về
nghi-dinh-so-502020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
01/2020/TT-BTNMT

Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020

Tải về
thong-tu-so-012020tt-btnmt-ngay-2942020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
31/2020/TT-BTC

Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC mức phí lệ phí sở hữu công nghiệp

Tải về
thong-tu-312020tt-btc-sua-doi-thong-tu-2632016tt-btc-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
23/2020/NĐ-CP

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Tải về
quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
21/2019/TT-BXD

Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Tải về
thong-tu-so-212019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
01/2020/TT-BKHCN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-lien-tich-so-242014ttlt-bkhcn-bnv-ngay-01-thang-10-nam-2014-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-bo-truong-bo-noi-vu-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
01/2020/TT-BCT

Thông tư 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Tải về
thong-tu-012020tt-bct-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-nam-2020 Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
11/2020/NĐ-CP

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Tải về
quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
31/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1152013nd-cp-ngay-03-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-quan-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-bi-tam-giu-tich-thu-theo-thu-tuc-hanh-chinh Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
05/2020/TT-BTC

CV v/v thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên

Tải về
cv-vv-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
nghi-dinh-982019nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
20/2019/TT-BXD

Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Tải về
thong-tu-202019tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
92/2017/TT-BTC

Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Tải về
thong-tu-so-922017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-lap-du-toan-phan-bo-va-quyet-toan-kinh-phi-de-thuc-hien-sua-chua-bao-tri-cai-tao-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
17/2020/NĐ-CP

ghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Tải về
ghi-dinh-so-172020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
21/2020/NĐ-CP

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tải về
nghi-dinh-so-212020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392017nd-cp-ngay-27-thang-11-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-khai-thac-che-bien-kinh-doanh-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-quan-ly-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-kinh-doanh-bat-dong-san-phat-trien-nha-o-quan-ly-su-dung-nha-va-cong-so Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
22/2019/TT-BXD

CV v/v triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Tải về
cv-vv-trien-khai-thong-tu-so-222019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
18/2020/NĐ-CP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Tải về
nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
04/2020/TT-BCT

Thông tư số 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương

Tải về
thong-tu-so-042020tt-bct-cua-bo-cong-thuong Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
56/TTDVVL

TB tuyể thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa I năm 2020

Tải về
tb-tuye-thuc-tap-sinh-ho-ly-di-thuc-tap-tai-nhat-ban-khoa-i-nam-2020 Giáo dục - Đào tạo Công văn UBND Tỉnh
30/2019/TT-BLĐTB&XH

Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tải về
thong-tu-so-302019tt-bldtbxh-ngay-26122019-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
18/2019/TT-BXD

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-182019tt-bxd-ngay-26122019-cua-bo-xay-dung-huong-dan-quy-doi-von-dau-tu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
10/2020/NĐ-CP

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tải về
quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
17/2019/TT-BXD

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Tải về
thong-tu-so-172019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
16/2019/TT-BXD

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-162019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an-va-tu-van-dau-tu-xay-dung Kinh tế - Xã hội Thông tư
09/2019/TT-BXD

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-092019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
24/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Tải về
thong-tu-so-242018tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-ve-kiem-tra-tham-dinh-nghiem-thu-chat-luong-san-pham-do-dac-va-ban-do Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
03/2020/TT-BCT

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Tải về
quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-theo-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
02/2020/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020

Tải về
quy-dinh-ve-nguyen-tac-dieu-hanh-nhap-khau-theo-han-ngach-thue-quan-doi-voi-mat-hang-muoi-va-trung-gia-cam-nam-2020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
292/QĐ-BCT

Quyết định số 292/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tải về
quyet-dinh-so-292qd-btc-cua-bo-truong-bo-cong-thuong Khoa học - Công nghệ Quyết định Trung ương
19/2019/TT-BXD

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tải về
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
20/2019/TT-BXD

Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Tải về
thong-tu-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Kinh tế - Xã hội Thông tư
14/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Tải về
quy-dinh-che-do-tro-cap-doi-voi-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-che-do-phu-cap-tham-nien-trong-luong-huu Giáo dục - Đào tạo Nghị định Trung ương
13/2020/NĐ-CP

NGị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Tải về
ngi-dinh-huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
157/PCNB-KD

Cung cấp 100% dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Tải về
cung-cap-100-dich-vu-dien-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia Kinh tế - Xã hội Công văn UBND Tỉnh
39/CV-NSNT

Công bố chất lượng nước sinh hoạt nông thôn đợt 4 năm 2019

Tải về
cong-bo-chat-luong-nuoc-sinh-hoat-nong-thon-dot-4-nam-2019 Khoa học - Công nghệ Công văn UBND Tỉnh
84/2019/TT-BTC

Thông tư số 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán ngườ

Tải về
thong-tu-so-842019tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-cho-cong-tac-ho-tro-nan-nhan-va-noi-dung-muc-chi-che-do-ho-tro-nan-nhan-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-092013nd-cp-ngay-11012013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-mua-ban-nguo Chỉ đạo Thông tư
1090/QĐ-BNV

Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tải về
quyet-dinh-so-1090qd-bnv-ngay-2932017-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-tin-nguong-ton-giao Chỉ đạo Quyết định Trung ương
13/2019/TT-BKHĐT

Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Tải về
thong-tu-132019tt-bkhdt-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh Chỉ đạo Thông tư Trung ương
10/2019/TT-BTP

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-tu-phap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư Trung ương
25/2019/TT-BTNMT

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ QTMT

Tải về
thong-tu-252019tt-btnmt-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nd-so-402019nd-cp-ngay-1352019-cua-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bvmt-va-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-dich-vu-qtmt Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
4927/QĐ-BGDĐT

QĐ ban hành tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Tải về
qd-ban-hanh-tai-lieu-boi-duong-nhan-vien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat Giáo dục - Đào tạo Quyết định Trung ương
49/2019/TT-BGTVT

Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội

Tải về
huong-dan-quy-trinh-ho-so-thanh-quyet-toan-thu-tuc-ho-tro-gia-cho-doanh-nghiep-kinh-doanh-van-tai-duong-sat-thuc-hien-van-tai-phuc-vu-nhiem-vu-dac-biet-nhiem-vu-an-sinh-xa-hoi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
40/2019/TT-BCT

Thông tư hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương

Tải về
thong-tu-huong-dan-thi-hanh-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-trong-nganh-cong-thuong Kinh tế - Xã hội
09/2019/TT-BTP

Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Tải về
thong-tu-quy-dinh-bien-phap-ho-tro-huong-dan-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
08/2019/TT-BTP

Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Tải về
thong-tu-quy-dinh-bien-phap-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
85/2019/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
thong-tu-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư Trung ương
1096/QĐ-BNV

Quyết định số 1096/QĐ-BNV về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tải về
quyet-dinh-so-1096qd-bnv-ve-to-chuc-dieu-tra-co-so-hanh-chinh-nam-2021 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
41/2019/TT-BTC

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người

Tải về
bai-bo-thong-tu-lien-tich-so-222012ttltbtc-bca-ngay-16022012-cua-bo-tai-chinh-bo-cong-an-huong-dan-che-do-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-phong-chong-toi-pham-mua-ban-nguoi Chỉ đạo Thông tư
82/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Tải về
thong-tu-sua-doi-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-892014tt-btc-ngay-07-thang-7-nam-2014-huong-dan-ho-tro-lai-suat-vay-von-va-cap-bu-chenh-lech-lai-suat-do-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nham-giam-ton-that-trong-nong-nghiep Chỉ đạo Thông tư Trung ương
88/2018/TT-BTC

Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Tải về
quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu Tài chính Thông tư Trung ương
37/2019/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-012016qd-ttg-ngay-19-thang-01-nam-2016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-co-che-quy-trinh-ho-tro-kinh-phi-cho-cac-dia-phuong-de-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Chỉ đạo Quyết định
5104/QĐ-BNN-PC

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nam-2019 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
36/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Tải về
huong-dan-hoat-dong-kinh-doanh-xo-so-tu-chon-so-dien-toan Chỉ đạo Thông tư Trung ương
87/2019/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Tải về
huong-dan-thuc-hien-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư
97/2019/NĐ-CP

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tải về
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-302018nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-viec-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-dinh-gia-tai-san-trinh-tu-thu-tuc-dinh-gia-tai-san-trong-to-tung-hinh-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
22/2019/TT-BTTTT

Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-tieu-chi-chuc-nang-tinh-nang-ky-thuat-cua-co-ng-dich-vu-cong-va-he-thong-thong-tin-mot-cua-dien-tu-cap-bo-cap-tinh Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
02/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1312015nd-cp-ngay-25-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-huong-dan-ve-du-an-quan-trong-quoc-gia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
11/2019/TT-BKHĐT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Tải về
quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau Chỉ đạo Thông tư Trung ương
01/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu Chỉ đạo Nghị định Trung ương
52/2019/TT-BGTVT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về
bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
100/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tải về
quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
06/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-dieu-17-cua-nghi-dinh-so-472014nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
94/2019/NĐ-CP

NGhị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-trong-trot-ve-giong-cay-trong-va-canh-tac Chỉ đạo Nghị định Trung ương
1323/TB-BGDĐT

Thông báo tuyển sinh đi học tại trung quốc năm 2020

Tải về
thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-trung-quoc-nam-2020 Giáo dục - Đào tạo Công văn Trung ương
90/2019/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
75/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

thong-tu-quy-dinh-quan-ly-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-hoat-dong-khuyen-nong Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
09/2019/TT-BTP

THÔNG TƯBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

thong-tubai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
87/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1162013nd-cp-ngay-04-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-rua-tien Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
25/2019/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TTBCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016ttbct-ngay-03102016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
27/2019/TT-BCT

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Tải về
quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
26/2019/TT-BTC

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Tải về
huong-dan-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
84/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý phân bón

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-phan-bon Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
14/2019/TT-BNV

Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Tải về
quy-dinh-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
17/2019/TT-BNNPTNT

TT ban hành danh mục loài cây trồng chính

Tải về
tt-ban-hanh-danh-muc-loai-cay-trong-chinh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
03/2019/TT-BKHCN

Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
36/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Tải về
thong-tu-so-362019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-sua-doi-bo-sung-cac-thong-tu-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-trong-vung-bien-viet-nam Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
33/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Tải về
thong-tu-so-332019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
35/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Tải về
thong-tu-so-352019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
64/2019/TT-BTC

Thông tư sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-092016tt-btc Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
51/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Thuận, xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-ong-pham-ngoc-thuan-xom-dong-dinh-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh Chỉ đạo Quyết định UBND Huyện
25/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thắm, phố Đông Nam, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-giai-quyet-khieu-nai-cua-ba-nguyen-thi-tham-pho-dong-nam-thi-tran-thien-ton-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh Chỉ đạo Quyết định UBND Huyện
21/2019/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

Tải về
thong-tu-huong-dan-thi-diem-ve-hoat-dong-y-hoc-gia-dinh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
2078/TB-BTĐKT

Thông báo về việc địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương

Tải về
thong-bao-ve-viec-dia-chi-truy-cap-cong-thong-tin-dien-tu-cua-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong Kinh tế - Xã hội Công văn Trung ương
149/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

Tải về
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-va-8-thang-nam-2019-nhiem-vu-trong-tam-thang-9 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
09/2019/TT-VHTTDL

Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL ngày 09/9/2019 quy định về chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
thong-tu-092019tt-bvhttdl-ngay-0992019-quy-dinh-ve-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư
13/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Giáo dục - Đào tạo Thông tư Trung ương
28/2019/NĐ-CP

Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-quan-doi-nhan-dan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
73/2019/NĐ-CP

NGhị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoc Chỉ đạo Nghị định
149/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

Tải về
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-va-8-thang-nam-2019-nhiem-vu-trong-tam-thang-9 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
57/2019/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tải về
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-292018nd-cp-ngay-05-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-va-xu-ly-doi-voi-tai-san-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan Tài chính Thông tư Trung ương
40/TB-UBND

TB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tải về
tb-ket-luan-cua-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-tai-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-cong-tac-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-tinh-nam-2018-6-thang-dau-nam-2019-va-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
27/2019/TT-BGTVT

hông tư số 27/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Tải về
hong-tu-so-272019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-so-dong-moi-sua-chua-tau-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thiet-bi-ap-luc-tren-phuong-tien-giao-thong-van-tai-va-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-khai-thac-tren-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-che-tao-va-kiem-tra-phuong-tien-thiet-bi-xep-do-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-va-ky-thuat-noi-hoi-lap-dat-tren-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-va-khai-thac-tren-bien-va-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phan-cap-va-dong-tau-bien-vo-thep Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
28/2019/TT-BGTVT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-462011tt-bgtvt-ngay-30-thang-6-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nhien-lieu-nam-2001 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
29/2019/TT-BGTVT

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-122011tt-bgtvt-ngay-30-thang-3-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nam-1992 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
37/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Tải về
thong-tu-huong-dan-ve-che-do-tai-chinh-doi-voi-chuong-trinh-du-an-tai-chinh-vi-mo-cua-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-to-chuc-phi-chinh-phu Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
9113/BTC-CST

Hỗ trợ kinh phí phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu, buôn bán thuốc lá giả

Tải về
ho-tro-kinh-phi-phong-chong-buon-lau-thuoc-la-dieu-buon-ban-thuoc-la-gia Kinh tế - Xã hội Công văn Trung ương
10/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019

Tải về
thong-tu-102019tt-bgddt-ngay-0982019 Giáo dục - Đào tạo Thông tư Trung ương
3784/BNV-PC

Văn bản 3784/BNV-Đ/C CHUNG ngày 13/8/2019 của Bộ Nội vụ

Tải về
van-ban-3784bnv-dc-chung-ngay-1382019-cua-bo-noi-vu Chỉ đạo Công văn Trung ương
58/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
59/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
65/2019/ND-CP

Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Tải về
nghi-dinh-so-652019nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1042017nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-khai-thac-va-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-de-dieu Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
66/2019/ND-CP

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nướ

Tải về
nghi-dinh-so-662019nd-cp-cua-chinh-phu-ve-bao-ton-va-su-dung-ben-vung-cac-vung-dat-ngap-nuo Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
67/2019/ND-CP

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về
nghi-dinh-so-672019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
21/2019/TT-BCA

Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an

Tải về
thong-tu-212019tt-bca-ngay-1872019-cua-bo-cong-an Chỉ đạo Thông tư Trung ương
133/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019

Tải về
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-7-nhiem-vu-trong-tam-thang-8-nam-2019 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
10/2019/TT-BNV

Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Tải về
thong-tu-huong-dan-viec-xep-luong-doi-voi-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-van-thu Chỉ đạo Trung ương
100/KH-UBND

KH tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về
kh-to-chuc-le-ky-niem-60-nam-bac-ho-ve-tham-ninh-binh-tong-ket-phong-trao-thi-dua-ky-niem-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh Chỉ đạo Kế hoạch UBND Tỉnh
367/UBND-VP6

triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2019

Tải về
trien-khai-dam-bao-an-toan-thuc-pham-tet-trung-thu-nam-2019 Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
13/2019/TT-BCT

Thông tư tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh NB năm 2019

Tải về
thong-tu-tang-cuong-noi-dung-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu-chung-cho-khu-vuc-dong-bang-song-hong-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-cua-tinh-nb-nam-2019 Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
853/UBND-VH

tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh NB năm 2019

tang-cuong-noi-dung-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu-chung-cho-khu-vuc-dong-bang-song-hong-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-cua-tinh-nb-nam-2019 Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
104/KH-UBND

KH triển khai quán triệt thực hiện CT 10 ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc

kh-trien-khai-quan-triet-thuc-hien-ct-10-ngay-2242019-ve-tang-cuong-xu-ly-ngan-chan-co-hieu-qua-tinh-trang-nhung-nhieu-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-giai-quyet-cong-viec Chỉ đạo Kế hoạch UBND Huyện
49/2019/TT-BTC

Thông tư số 49/2019/TT-BTC của Bổ trưởng Bộ Tài Chính

Tải về
thong-tu-so-492019tt-btc-cua-bo-truong-bo-tai-chinh Tài chính Thông tư Trung ương
13/2019/TT-BTC

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-1802015tt-btc-ngay-13112015-huong-dan-ve-dang-ky-giao-dich-chung-khoan-tren-he-thong-giao-dich-cho-chung-khoan-chua-niem-yet Tài chính Thông tư Trung ương
27/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quy định mức giá khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước

nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-kham-chua-benh-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-trong-cac-co-so-kham-chua-benh-cua-nha-nuoc Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
46/NQ-CP ngày 27/6/2019

* Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-ngay-2762019-chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-so-46nq-cp-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-theo-quyet-dinh-so-222013qd-ttg-ngay-2642013-cua-thu-tuong-chinh-phu-nghi-quyet-nay-co-hieu-luc-thi-hanh-ke-tu-ngay-ky Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương
50/2019/NĐ-CP

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

Tải về
quy-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nguoi-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-va-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-kham-benh-chua-benh-trong-quan-doi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
07/2019/TT-BNV

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thông kê và quản lý hồ sơ viên chức

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-vien-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
06/2019/TT-BNV

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số: 11/2012/TT-BNV

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112012tt-bnv Chỉ đạo Thông tư Trung ương
04/2019/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức...

Tải về
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-doi-voi-cac-doi-tuong-huong-luong-phu-cap-trong-cac-co-quan-to-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
20/2019/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy cập Internet công cộng

Tải về
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-doi-voi-cac-diem-truy-cap-internet-cong-cong Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
29/QĐ-UBND 23-05-2019

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-van-phong-ubnd-tinh Chỉ đạo Quyết định UBND Tỉnh
963/TB-SYT

Thông báo thi tuyển chức danh Chánh thanh tra sở y tế

Tải về
thong-bao-thi-tuyen-chuc-danh-chanh-thanh-tra-so-y-te Chỉ đạo Công văn UBND Tỉnh
15/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2019

ke-hoach-to-chuc-le-hoi-hoa-lu-nam-2019 Chỉ đạo Kế hoạch UBND Tỉnh
03/2019/TT-BTC 15-01-2019

Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-nguon-kinh-phi-noi-dung-va-muc-chi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien Tài chính Thông tư Trung ương
972/QĐ-UBND

Quyết định số 972/QĐ-UBND của UBND huyện Hoa Lư về việc hủy giấy chứng nhận QSD đất

quyet-dinh-so-972qd-ubnd-cua-ubnd-huyen-hoa-lu-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-qsd-dat Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
473/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 473/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-473qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
472/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 472/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-472qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
469/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 469/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-469qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
470/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 470/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-470qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
474/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 474/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-474qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
471/QĐ-UBND

Quyết định vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 471/QĐ-UBND

quyet-dinh-vv-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-471qd-ubnd Đất đai - Địa lý Quyết định UBND Tỉnh
215-CV/UBKTHU

Tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng

tuyen-truyen-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-kiem-tra-cua-dang Chỉ đạo Công văn UBND Huyện
218/QĐ-UBND

QĐ 218/QĐ-UBND quyết định về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã của Sở Tư pháp

qd-218qd-ubnd-quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-cua-so-tu-phap Giáo dục - Đào tạo Quyết định UBND Tỉnh

Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện của sở Tư pháp

quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cap-huyen-cua-so-tu-phap Giáo dục - Đào tạo Quyết định UBND Tỉnh
100/2018/NĐ-CP

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-1002018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
96/2018/NĐ-CP

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-962018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
99/2018/NĐ-CP

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-992018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
94/2018/NĐ-CP

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-942018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

so-tay-huong-dan-viec-cung-cap-thong-tin-cho-co-quan-nha-nuoc Giao thông vận tải Công văn UBND Tỉnh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN

so-tay-huong-dan-cho-cong-dan-thuc-hien-quyen-tiep-can-thong-tin Giao thông vận tải UBND Tỉnh
79/KH-UBND

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Hoa Lư năm 2018

ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-giao-duc-cong-lap-thuoc-ubnd-huyen-hoa-lu-nam-2018 Giáo dục - Đào tạo Kế hoạch UBND Tỉnh
71/2018/NĐ-CP

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-712018nd-cp Khoa học - Công nghệ Nghị định UBND Tỉnh
87/2018/NĐ-CP

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-872018nd-cp Kinh tế - Xã hội Nghị định UBND Tỉnh
39/2018/TT-BTC

Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ tài chính

thong-tu-so-392018tt-btc-cua-bo-tai-chinh Tài chính Thông tư UBND Tỉnh
11/2018/TT-BCT 30-01-2018

Thông tư số 11/2018/TT-BCT

thong-tu-so-112018tt-bct Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so Giao thông vận tải UBND Tỉnh
225/TT-KTTH

Công văn số 225/TT-KTTH

cong-van-so-225tt-ktth Giao thông vận tải Công văn UBND Tỉnh
38/2018/TT-BTC

Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ tài chính

thong-tu-so-382018tt-btc-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh
45/2018/TT-BCT

Thông tư số 45/2018/TT-BCT của Bộ Tài chính

thong-tu-so-452018tt-bct-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh
35/2018/TT-BTC

Thông tư số 35/2018/TT-BTC Của Bộ Tài chính

thong-tu-so-352018tt-btc-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải Thông tư UBND Tỉnh

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

thong-tu-huong-dan-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-danh-cho-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định Quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

nghi-dinh-quy-dinh-ho-tro-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-tiet-kiem-nuoc UBND Tỉnh

Nghị định quy định một số điều của Luật Thuỷ lợi

nghi-dinh-quy-dinh-mot-so-dieu-cua-luat-thuy-loi UBND Tỉnh

Quyết định công bố kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND&UBND huyện Hoa Lư

quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hdndubnd-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh
367/QĐ-TTg

Quyết định số 367/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg

quyet-dinh-so-367qd-ttg-ve-viec-bai-bo-quyet-dinh-so-2621qd-ttg Giao thông vận tải Quyết định UBND Tỉnh

Quyết định ban hành hướng dẫn đền bù chênh lệch lãi xuất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội

quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-den-bu-chenh-lech-lai-xuat-thuc-hien-chinh-sach-cho-vay-nha-o-xa-hoi Giao thông vận tải UBND Tỉnh
17/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-172018tt-bgtvt Giao thông vận tải UBND Tỉnh
08/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-082018tt-bgtvt Giao thông vận tải UBND Tỉnh
07/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 07/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-072018tt-bgtvt Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh
06/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 06/2018/TT-BGTVT

thong-tu-so-062018tt-bgtvt Giao thông vận tải UBND Tỉnh
40/2018/NĐ-CP

NGhị định số 40/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-402018nd-cp Giao thông vận tải UBND Tỉnh
02/2018/TT-BCT

Thông tư số 02/2018/TT-BCT

thong-tu-so-022018tt-bct Giao thông vận tải UBND Tỉnh
23/2018/NĐ-CP

NGhị định số 23/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-232018nd-cp Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018

quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-cong-tac-nam-2018 Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh
101/2017/NĐ-CP

NGhị định 101/2017/NĐ-CP

nghi-dinh-1012017nd-cp Giao thông vận tải UBND Tỉnh
86/2017/TT-BTC

Thông tư số 86/2017/TT-BTC

thong-tu-so-862017tt-btc Giao thông vận tải UBND Tỉnh
43/2017/TT-BTC

Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ tài chính

thong-tu-so-432017tt-btc-cua-bo-tai-chinh Giao thông vận tải UBND Tỉnh
05/2017/TT-BNV

Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV

thong-tu-so-052017tt-bnv-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112014tt-bnv Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-pho-thong-cong-lap Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Chỉ thị về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Đinh dậu 2017

chi-thi-ve-viec-to-chuc-don-tet-nguyen-dan-dinh-dau-2017 Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo ƯU tú huyện Hoa lƯ

thong-bao-ket-qua-bo-phieu-tin-nhiem-xet-tang-danh-hieu-nha-giao-uu-tu-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Tổng hợp danh sách và địa chỉ các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh vàng; vàng trang sức, mỹ nghệ

tong-hop-danh-sach-va-dia-chi-cac-to-chuc-ca-nhan-san-xuat-va-kinh-doanh-vang-vang-trang-suc-my-nghe Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-cach-mang-dao-duc-loi-song-cho-thanh-nien-thieu-nien-va-nhi-dong-giai-doan-2015-2020-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

nghi-dinh-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1172011nd-cp-ngay-15122011-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-pham-nhan-va-che-do-an-mac-o-sinh-hoat-cham-soc-y-te-doi-voi-pham-nhan Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quyết định giao phụ trách Ban tiếp công dân huyện Hoa Lư

quyet-dinh-giao-phu-trach-ban-tiep-cong-dan-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định điều động công tác

quyet-dinh-dieu-dong-cong-tac Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ tại Ban tiếp công dân huyện Hoa Lư

quyet-dinh-giao-thuc-hien-nhiem-vu-tai-ban-tiep-cong-dan-huyen-hoa-lu UBND Tỉnh

Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện Hoa Lư

quyet-dinh-ban-hanh-noi-quy-tiep-cong-dan-tai-tru-so-tiep-cong-dan-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định thành lập Ban tiếp công dân huyện Hoa Lư

quyet-dinh-thanh-lap-ban-tiep-cong-dan-huyen-hoa-lu Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Luật khiếu nại

luat-khieu-nai Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Luật tố cáo

luat-to-cao Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Luật đất đai

luat-dat-dai Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-co-che-mot-cua-lien-thong-tai-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-o-dia-phuong Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện bổ sung Chủ tịch xã vào ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

trien-khai-thuc-hien-bo-sung-chu-tich-xa-vao-ban-dai-dien-hdqt-nhcsxh-cap-huyen Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạnh thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

day-manh-thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doi-mu-bao-hiem-doi-voi-tre-em-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Ngừng lưu thông sản phẩm dầu ddieezen 0.25%s

ngung-luu-thong-san-pham-dau-ddieezen-025s Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai hóa đơn điện tử trong mua bán điện năng

trien-khai-hoa-don-dien-tu-trong-mua-ban-dien-nang Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" của Bộ công thương

trien-khai-ke-hoach-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-cua-bo-cong-thuong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-vv-kien-toan-hoi-dong-quan-ly-quy-bao-tri-duong-bo-tinh-ninh-binh UBND Tỉnh

Triển khai quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải v/v ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô, kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

trien-khai-quyet-dinh-so-4927qd-bgtvt-ngay-25122014-cua-bo-giao-thong-van-tai-vv-ban-hanh-huong-dan-lua-chon-quy-mo-ky-thuat-duong-giao-thong-nong-thon-phuc-vu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2010-2020 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch khảo sát để phân hạng các chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-khao-sat-de-phan-hang-cac-cho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2015

ke-hoach-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2015

quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định Ban hành quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chinh-sach-uu-dai-ve-su-dung-dat-doi-voi-cac-hoat-dong-xa-hoi-hoa-trong-cac-linh-vuc-giao-duc-day-nghe-y-te-van-hoa-the-thao-moi-truong-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2015

ke-hoach-tuyen-truyen-ve-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-ben-vung-bien-va-hai-dao-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác đưa lao động của tỉnh đi làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

ke-hoach-trien-khai-hiep-dinh-hop-tac-dua-lao-dong-cua-tinh-di-lam-viec-tai-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng

tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-viec-thuc-hien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa

tang-cuong-kiem-tra-hoat-dong-van-chuyen-hanh-khach-van-chuyen-khach-du-lich-bang-phuong-tien-thuy-noi-dia Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-BXD

trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-121qd-bxd Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo đường dây nóng đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Ất Mùi

thong-bao-duong-day-nong-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-tet-at-mui Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đảm bảo giao thông trên hệ thống đường địa phương phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa xuân Ất Mùi năm 2015

dam-bao-giao-thong-tren-he-thong-duong-dia-phuong-phuc-vu-tet-nguyen-dan-va-le-hoi-mua-xuan-at-mui-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thông báo của Bộ Giao thông vận tải tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh về đảm bảo trật tự An toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh

trien-khai-thong-bao-cua-bo-giao-thong-van-tai-tai-hoi-nghi-so-ket-01-nam-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-giua-bo-gtvt-va-ubnd-tinh-ve-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-tai-cac-diem-giao-cat-giua-duong-bo-va-duong-sat-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đính chính quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh NInh Bình về việc Ban hành Bảng giá lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

dinh-chinh-quyet-dinh-so-272014qd-ubnd-ngay-2692014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-ban-hanh-bang-gia-le-phi-truoc-ba-cach-xac-dinh-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-xe-may-tau-thuy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Báo cáo Kết quả hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình

bao-cao-ket-qua-hoi-nghi-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015-cong-ty-cp-nuoc-sach-va-ve-sinh-nong-thon-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định điều chỉnh phương án tổng thể việc quản lý, khai thác và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung theo thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh

quyet-dinh-dieu-chinh-phuong-an-tong-the-viec-quan-ly-khai-thac-va-su-dung-cac-cong-trinh-cap-nuoc-sinh-hoat-nong-thon-tap-trung-theo-thong-tu-so-542013tt-btc-ngay-0452013-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-cong-trinh-cap-nuoc-sach-nong-thon-tap-trung-da-duoc-phe-duyet-tai-quyet-dinh-so-1085qd-ubnd-ngay-19122014-cua-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ho gà

tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-ho-ga Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Ngị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-ngi-dinh-so-1362013nd-cp-ngay-21102013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

nghi-dinh-quy-dinh-ve-xac-dinh-thiet-hai-doi-voi-moi-truong Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-bo-luat-lao-dong Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quyết định bổ sung cách xác định lệ phí trước bạ

quyet-dinh-bo-sung-cach-xac-dinh-le-phi-truoc-ba Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, vận động tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình năm 2015

quyet-dinh-vv-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-truyen-van-dong-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

quyet-dinh-quy-dinh-viec-day-va-hoc-bang-tieng-nuoc-ngoai-trong-nha-truong-va-co-so-giao-duc-khac Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

nghi-dinh-quy-dinh-ve-y-te-xa-phuong-thi-tran Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2014

bao-cao-tinh-hinh-phat-trien-do-thi-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoach công tác của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015

ke-hoach-cong-tac-cua-hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo về việc cung cấp thông tin năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

thong-bao-ve-viec-cung-cap-thong-tin-nang-luc-cua-to-chuc-va-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doi-mu-bao-hiem-doi-voi-tre-em-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đạt mục tiêu giảm tử vong bà mẹ trẻ em sơ sinh

ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-05nq-cp-ngay-13012014-cua-chinh-phu-ve-viec-dat-muc-tieu-giam-tu-vong-ba-me-tre-em-so-sinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thống nhất thực hiện xếp hàng hóa lên xe ô tô phù hợp theo quy định tại nghị định số 107/2014/NĐ-CP

thong-nhat-thuc-hien-xep-hang-hoa-len-xe-o-to-phu-hop-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1072014nd-cp Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quản lý hoạt động tàu khách du lịch, tàu cao tốc, phương tiện vui chơi giải trí và nhà hàng nổi trên đường thủy

quan-ly-hoat-dong-tau-khach-du-lich-tau-cao-toc-phuong-tien-vui-choi-giai-tri-va-nha-hang-noi-tren-duong-thuy Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Nghị quyết phê duyeetjj đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020

nghi-quyet-phe-duyeetjj-de-an-phat-trien-kinh-te-tap-the-tinh-ninh-binh-giai-doan-2015-2020 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo Kết luận hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

thong-bao-ket-luan-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2014-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Ninh Bình năm 2015

quyet-dinh-kien-toan-doan-kiem-tra-lien-nganh-ve-attp-tinh-ninh-binh-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH

huong-dan-thuc-hien-thong-tu-so-332013tt-bldtbxh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-532012qd-ttg-ngay-22112012-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-lo-trinh-ap-dung-ty-le-phoi-tron-nhien-lieu-sinh-hoc-voi-nhien-lieu-truyen-thong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-hon-nhan-va-gia-dinh Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện một số nội dung quy định tại nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ

huong-dan-lam-ro-va-thong-nhat-thuc-hien-mot-so-noi-dung-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-1072014nd-cp-ngay-17112014-cua-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2015-2025, định hướng đến năm 2035, nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt

quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-nam-2015-2025-dinh-huong-den-nam-2035-noi-dung-phan-bo-va-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-mat Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và tết nguyên đán Ất mùi

ke-hoach-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-quy-dinh-ve-nong-do-con-doi-voi-nguoi-dieu-khien-phuong-tien-co-gioi-duong-bo-cuoi-nam-2014-va-tet-nguyen-dan-at-mui Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo danh sách các đơn vị đã nộp tiền thu phí sử dụng đường bộ về quỹ bảo trì đường bộ

thong-bao-danh-sach-cac-don-vi-da-nop-tien-thu-phi-su-dung-duong-bo-ve-quy-bao-tri-duong-bo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

thuc-hien-kham-benh-chua-benh-nhan-dao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la trên địa bàn tỉnh

ke-hoach-phong-chong-dich-benh-do-vi-rut-e-bo-la-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định thành lập đoàn khảo sát theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè năm 2014

quyet-dinh-thanh-lap-doan-khao-sat-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham-theo-chuoi-san-pham-rau-cu-qua-va-che-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Cấp giấy chứng nhận KTTT trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã

cap-giay-chung-nhan-kttt-tren-dia-ban-cac-huyen-thanh-pho-thi-xa Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch đôn đốc, kiểm tra rà soát nợ XDCB ngân sách xã

ke-hoach-don-doc-kiem-tra-ra-soat-no-xdcb-ngan-sach-xa Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-khai-thac-bao-tri-va-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại của công ty cổ phần dịch vụ DDM Hà Nội

dinh-chi-thuc-hien-chuong-trinh-khuyen-mai-cua-cong-ty-co-phan-dich-vu-ddm-ha-noi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chuyen mục dích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án

chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-dat-rung-phong-ho-dat-rung-dac-dung-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn

huong-dan-quan-ly-van-hanh-khai-thac-duong-giao-thong-nong-thon Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, giao thông đường thủy nội địa và đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-thuc-hien-cac-giai-phap-bao-dam-an-toan-giao-thong-hang-hai-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-va-danh-bat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Phòng chống tiêu cực tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh

phong-chong-tieu-cuc-tai-cac-tram-kiem-tra-tai-trong-xe-luu-dong-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

tuyen-truyen-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-sat Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-han-muc-dat-o-giao-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Điều chỉnh thời lượng và khung chương trình phát thanh mới

dieu-chinh-thoi-luong-va-khung-chuong-trinh-phat-thanh-moi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Bàn giao hồ sơ công bố Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình

ban-giao-ho-so-cong-bo-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện QĐ số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng CP

trien-khai-thuc-hien-qd-so-572013qd-ttg-ngay-14102013-cua-thu-tuong-cp UBND Tỉnh

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ

nghi-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-692008nd-cp-ngay-30-thang-5-nam-2008-cua-chinh-phu UBND Tỉnh

Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

dang-ky-thong-tin-nha-thau-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21ct-ttg-ngay-0182014-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đối với các điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công công trên địa bàn tỉnh

quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-doi-voi-cac-diem-truy-cap-internet-cong-cong-diem-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-cong-cong-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thong báo về thể lệ cuộc thi" Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững"

thong-bao-ve-the-le-cuoc-thi-tuoi-tre-voi-sang-kien-vi-moi-truong-ben-vung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Trien khai thực hiện chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21ct-ttg-ngay-0182014-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp trên địa bàn tỉnh

huong-dan-thuc-hien-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-trong-giai-doan-chuyen-tiep-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW

ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-34-cttw Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh NInh Bình và thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

huong-dan-chon-nha-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-va-thuc-hien-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-trong-giai-doan-chuyen-tiep Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh NInh Bình

thong-bao-ve-viec-phan-cong-phu-trach-cac-linh-vuc-cong-tac-cua-lanh-dao-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-06nq-hdnd-ngay-1672014-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Nghi định chính phủ về việc thoát nước và xử lý nước thải

nghi-dinh-chinh-phu-ve-viec-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Tawng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola

tawng-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-do-vi-rut-ebola Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Ke hoạch Tổ chức hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong "Tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2014"

ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-cao-diem-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-thang-an-toan-giao-thong-thang-9-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đổi tên Văn phòng Công an tỉnh thành phòng Tham mưu

doi-ten-van-phong-cong-an-tinh-thanh-phong-tham-muu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tawng cường công tác khám sức khỏe đối với người lái xe kinh doanh vận tải

tawng-cuong-cong-tac-kham-suc-khoe-doi-voi-nguoi-lai-xe-kinh-doanh-van-tai UBND Tỉnh

Nghi định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay UBND Tỉnh

Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

quy-dinh-quan-ly-xay-dung-theo-do-an-quy-hoach-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyet định về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-xay-dung-theo-do-an-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước

quy-dinh-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-phu-cap-luu-dong-va-phu-cap-doc-hai-nguy-hiem-doi-voi-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-dieu-tra-co-ban-tai-nguyen-nuoc Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

thong-tu-quy-dinh-viec-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

quy-dinh-viec-dieu-tra-danh-gia-dat-dai Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

thuc-hien-chi-dao-cua-ubnd-tinh-trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat UBND Tỉnh

30/6/2014

3062014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

thuc-hien-luat-dau-thau-so-432013qh13-ve-lua-chon-nha-dau-tu-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tờ trình về việc chiếu phim miễn phí phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2014

to-trinh-ve-viec-chieu-phim-mien-phi-phuc-vu-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo kiện toàn, bổ sung Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình

thong-bao-kien-toan-bo-sung-pho-truong-ban-an-toan-giao-thong-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ

bao-cao-so-ket-02-nam-thuc-hien-thong-tu-so-042012tt-bnv-ngay-3182012-cua-bo-noi-vu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo kết luận của phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

thong-bao-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh NInh Bình

ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-luat-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 trên địa bàn tỉnh NInh Bình

ke-hoach-to-chuc-dot-cao-diem-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-bien-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chương trình khuyến mại của công ty CPTM & dịch vụ DDM Hà Nội

chuong-trinh-khuyen-mai-cua-cong-ty-cptm-dich-vu-ddm-ha-noi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về quy hoạch và môi trường trong xây dựng nông thôn mới

huong-dan-thuc-hien-tieu-chi-ve-quy-hoach-va-moi-truong-trong-xay-dung-nong-thon-moi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy hoạch phân khu của khu đô thị trung tâm trong quy hoạch chung đô thị Ninh BÌnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

quy-hoach-phan-khu-cua-khu-do-thi-trung-tam-trong-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt giải pháp xây dựng, dự toán thiết kế mẫu và mức hỗ trợ mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình giai đoạn 2014-2015

quyet-dinh-phe-duyet-giai-phap-xay-dung-du-toan-thiet-ke-mau-va-muc-ho-tro-mo-hinh-nha-tieu-hop-ve-sinh-ho-gia-dinh-giai-doan-2014-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt phương án điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-phe-duyet-phuong-an-dieu-tra-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Ninh Bình

quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-dao-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-tai-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Giấy mời

giay-moi Đất đai - Địa lý UBND Tỉnh

Quyết định về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh

quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-phan-cong-trach-nhiem-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-san-pham-hang-hoa-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và nghị định số 63/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

thuc-hien-luat-dau-thau-so-432013qh13-va-nghi-dinh-so-632014nd-cp-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ quốc phòng- Bộ tài chính

trien-khai-thuc-hien-thong-tu-lien-tich-so-662014ttlt-bqp-btc-ngay-1362014-cua-bo-quoc-phong-bo-tai-chinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện chỉ thị soos17/CT-TTg

thuc-hien-chi-thi-soos17ct-ttg Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạng phong trào học tập suốt đời trong gia đình

ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-281qd-ttg-ngay-2022014-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-day-mang-phong-trao-hoc-tap-suot-doi-trong-gia-dinh UBND Tỉnh

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

chan-chinh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cương việc kiểm tra ma túy và các chất kích thích của đội ngũ lái xe kinh doanh trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-viec-kiem-tra-ma-tuy-va-cac-chat-kich-thich-cua-doi-ngu-lai-xe-kinh-doanh-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm phối hợp tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh NB

quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-trach-nhiem-phoi-hop-to-chuc-va-quan-ly-cong-tac-day-nghe-tren-dia-ban-tinh-nb Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

quyet-dinh-quy-dinh-tieu-chuan-xa-phuong-thi-tran-phu-hop-voi-tre-em Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện chỉ thị của bộ Chính Trị về công tác thi đua khen thưởng

thong-bao-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-cuoc-hop-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-thi-dua-khen-thuong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thống kê các sở kinh doanh lưu trú du lịch

thong-ke-cac-so-kinh-doanh-luu-tru-du-lich Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện nội dung thông tư số 08/2014/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của bộ Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

trien-khai-thuc-hien-noi-dung-thong-tu-so-082014tt-bgtvt-ngay-1542014-cua-bo-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt đề án sản xuất và phát sóng chuyên mục dân hỏi thủ trưởng cơ quan chức năng trả lời trên kênh truyền hình, đài phát thanh và truyền hình ninh bình

quyet-dinh-phe-duyet-de-an-san-xuat-va-phat-song-chuyen-muc-dan-hoi-thu-truong-co-quan-chuc-nang-tra-loi-tren-kenh-truyen-hinh-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Về việc đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

ve-viec-dao-tao-lai-xe-co-gioi-duong-bo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường thực hiện nghiêm các quy định xếp hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện

tang-cuong-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-xep-hang-hoa-va-kiem-soat-tai-trong-phuong-tien Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tình hình thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh

tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-ket-noi-ngan-hang-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2014

huong-ung-ngay-the-gioi-khong-hut-thuoc-la-315-va-tuan-le-quoc-gia-khong-hut-thuoc-la-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-cong-tac-quan-ly-thu-gom-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ

thuc-hien-nghi-dinh-so-422014nd-cp-ngay-1452014-cua-chinh-phu UBND Tỉnh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2014

to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hiện thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

thuc-hien-thong-tu-so-042014tt-bxd-ngay-2242014-cua-bo-xay-dung-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung UBND Tỉnh

Góp ý dự thảo Đề án sửa đổi bổ sung Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh

gop-y-du-thao-de-an-sua-doi-bo-sung-de-an-so-12da-ubnd-ngay-22112010-cua-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư chú

nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-cu-chu Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cũng như công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT giữa các đơn vị trong thời gian tới

tiep-tuc-trien-khai-quyet-liet-va-hieu-qua-cong-tac-kiem-soat-tai-trong-phuong-tien-cung-nhu-cong-tac-phoi-hop-trong-tuan-tra-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-va-thuc-hien-cac-nhiem-vu-bao-dam-ttatgt-giua-cac-don-vi-trong-thoi-gian-toi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chương trình phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông và sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông tại cộng đồng giai đoạn năm 2014-2018

chuong-trinh-phoi-hop-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-va-so-cap-cuu-nan-nhan-tai-nan-giao-thong-tai-cong-dong-giai-doan-nam-2014-2018 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạng tuyên truyền về kiểm soát trọng tải xe

day-mang-tuyen-truyen-ve-kiem-soat-trong-tai-xe Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

ke-hoach-to-chuc-chien-dich-tuyen-truyen-va-trien-khai-dot-cao-diem-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-ve-san-xuat-kinh-doanh-va-su-dung-mu-khong-phai-mu-bao-hiem-cho-nguoi-di-mo-to-xe-gan-may-xe-dap-may Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai công tác HCND-ĐP năm 2014

trien-khai-cong-tac-hcnd-dp-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, bạo loạn và khủng bố tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-tap-trung-dong-nguoi-pha-roi-an-ninh-trat-tu-bao-loan-va-khung-bo-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình

tiep-tuc-day-manh-thuc-hien-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015

dinh-huong-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện quy định về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-ve-phong-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-khac-co-su-dung-cong-nghe-cao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ 30-4,1-5,kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014

tang-cuong-cong-tac-bao-dam-ttatgt-dip-nghi-le-30-41-5ky-thi-tot-nghiep-thpt-va-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2014 UBND Tỉnh

Tăng cường đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh trong quý II năm 2014

tang-cuong-dam-bao-ttatgt-tren-dia-ban-tinh-trong-quy-ii-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-kiem-soat-tai-trong-xe-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai Chỉ thị về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh

trien-khai-chi-thi-ve-cac-giai-phap-cap-bach-de-nang-cao-chat-luong-va-chong-tieu-cuc-trong-cong-tac-dang-kiem-phuong-tien-van-tai-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bính

quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện thông tư của bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tham mưu thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

tham-muu-thuc-hien-quyet-dinh-so-374qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ

ke-hoach-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-1237qd-ttg-ngay-2772013-cua-thu-tuong-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kinh phí chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông

kinh-phi-chi-tu-nguon-thu-phat-an-toan-giao-thong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trang sức,mỹ nghệ

tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-vang-trang-sucmy-nghe UBND Tỉnh

Kế hoạch đảm bảo giao thông dịp tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc 2014

ke-hoach-dam-bao-giao-thong-dip-to-chuc-dai-le-phat-dan-lien-hop-quoc-2014 UBND Tỉnh

Chấp thuận Đề án tổng thể tổ chức đại lễ Vesak 2014 tại Việt Nam

chap-thuan-de-an-tong-the-to-chuc-dai-le-vesak-2014-tai-viet-nam Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động số 92-KH/TU ngày 13/01/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

ke-hoach-thuc-hien-ke-hoach-hanh-dong-so-92-khtu-ngay-13012014-cua-tinh-uy-ve-thuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-04112013-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dangkhoa-xi-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-va-dao-tao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ"Phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2013-2015" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-2158qd-ttg-ngay-11112013-cua-thu-tuong-chinh-phuphe-duyet-chuong-trinh-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-tre-em-giai-doan-2013-2015-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Chương trình hành động năm 2014 cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nươc

chuong-trinh-hanh-dong-nam-2014-cuoc-van-dong-van-hoa-giao-thong-voi-binh-yen-song-nuoc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

quy-dinh-ky-thuat-dieu-tra-danh-gia-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat UBND Tỉnh

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

quy-dinh-ky-thuat-dieu-tra-danh-gia-tai-nguyen-nuoc-mat UBND Tỉnh

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất

quy-dinh-ky-thuat-lap-ban-do-chat-luong-nuoc-duoi-dat UBND Tỉnh

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất

quy-dinh-ky-thuat-lap-ban-do-chat-luong-nuoc-duoi-dat UBND Tỉnh

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất

quy-dinh-ky-thuat-lap-ban-do-chat-luong-nuoc-duoi-dat UBND Tỉnh

Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất

quy-dinh-ky-thuat-lap-ban-do-chat-luong-nuoc-duoi-dat UBND Tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô, xe máy tại bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-gia-xe-o-to-xe-may-tai-bang-gia-xe-o-to-xe-may-tinh-le-phi-truoc-ba-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-012012qd-ubnd Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong UBND Tỉnh

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo

quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-he-thong-thong-tin-chuyen-nganh-khi-tuong-thuy-van-phuc-vu-du-bao Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều tra lũ

ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-dieu-tra-lu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Lùi thời hạn dán tem rượu sản suất trong nước

lui-thoi-han-dan-tem-ruou-san-suat-trong-nuoc Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới năm 2014

to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-dat-ngap-nuoc-the-gioi-nam-2014 UBND Tỉnh

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2014

to-chuc-binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ Tài nguyên môi trường

trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tai-nguyen-moi-truong Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Nghị định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

nghi-dinh-to-chuc-nhiem-vu-quyen-han-va-quan-he-phoi-hop-cua-ban-chi-dao-phong-chong-khung-bo-cac-cap Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

nghi-dinh-ve-bien-phap-van-dong-quan-chung-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-giu-gin-trat-tu-an-toan-xa-hoi Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Báo cáo tình hình công tác bảo đảm ATGT hàng hải, giao thông đường thủy nội địa và đánh bắt hải sản

bao-cao-tinh-hinh-cong-tac-bao-dam-atgt-hang-hai-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-va-danh-bat-hai-san Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định ban hành đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

quyet-dinh-ban-hanh-de-an-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chong-that-thu-thue-trong-linh-vuc-kinh-doanh-khach-san-nha-hang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ và Lễ hội xuân 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

tang-cuong-thuc-hien-cac-giai-phap-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-ngo-va-le-hoi-xuan-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạnh công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch cúm A(H7N9)

day-manh-cong-tac-phong-chong-va-san-sang-ung-pho-dich-cum-ah7n9 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai Kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàng giao thông năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 trên địa bàn tỉnh NInh Bình

trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tich-uy-ban-atgt-quoc-gia-tai-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toang-giao-thong-nam-2013-va-trien-khai-ke-hoach-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đẩy mạnh công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch cúm A(H7N9)

day-manh-cong-tac-phong-chong-va-san-sang-ung-pho-dich-cum-ah7n9 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-va-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-giap-ngo-nam-2014 Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

nghi-dinh-quy-dinh-che-do-ap-dung-thi-hanh-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-dua-vao-truong-giao-duong-va-co-so-giao-duc-bat-buoc Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Tăng cường chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh

tang-cuong-chieu-phim-luu-dong-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-bao-cao-ve-tinh-hinh-chat-luong-va-cong-tac-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thông tư quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nghành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

trien-khai-thong-tu-quy-dinh-ve-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-nghanh-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

tang-cuong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-buon-lau-hang-gia-va-gian-lan-thuong-mai-nhat-la-trong-dip-tet-nguyen-dan-giap-ngo-2014 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 1025-TB/TU ngày 13/12/2013 đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

trien-khai-thuc-hien-y-kien-chi-dao-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-tai-thong-bao-so-1025-tbtu-ngay-13122013-doi-voi-cong-tac-dau-tu-xay-dung-co-ban-tren-dia-ban-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định về việc thay đổi trưởng đoàn thanh tra

quyet-dinh-ve-viec-thay-doi-truong-doan-thanh-tra Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quy chế phối hợp phòng, chống dịch, bệnh lây truyền từ động vật sang người

quy-che-phoi-hop-phong-chong-dich-benh-lay-truyen-tu-dong-vat-sang-nguoi Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp tết Giáp Ngọ

dam-bao-an-toan-luoi-dien-trong-dip-tet-giap-ngo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

ra-soat-dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo danh sách các đơn vị đã nộp tiền thu phí sử dụng đường bộ về quỹ bảo trì đường bộ năm 2013

thong-bao-danh-sach-cac-don-vi-da-nop-tien-thu-phi-su-dung-duong-bo-ve-quy-bao-tri-duong-bo-nam-2013 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động Lễ hội năm 2014

tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-to-chuc-hoat-dong-le-hoi-nam-2014 UBND Tỉnh

Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-cua-lanh-dao-van-phong-ubnd-tinh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Thông báo về chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ

thong-bao-ve-chuong-trinh-hoc-bong-mgc-tai-an-do Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2014 trên địa bàn tỉnh NInh Bình

quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-ve-an-toan-thuc-pham-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ

tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-cam-do-dich-vu-doi-no Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết dương licjk 2014 và tét Giáp Ngọ

dam-bao-an-toan-giao-thong-trong-dip-tet-duong-licjk-2014-va-tet-giap-ngo Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2013-2015

ke-hoach-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-ve-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2013-2015 Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

huong-dan-thanh-toan-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2013 Giao thông vận tải UBND Tỉnh

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông nơi họp chợ tại các địa phương

bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-noi-hop-cho-tai-cac-dia-phuong UBND Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ

thuc-hien-chi-dao-cua-ubnd-tinh-trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-hoi-nghi-so-ket-02-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-88nq-cp-ngay-2482011-cua-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ

trien-khai-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tich-uy-ban-atgt-quoc-gia-tai-hoi-nghi-so-ket-02-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-88nq-cp-ngay-2482011-cua-chinh-phu Giáo dục - Đào tạo UBND Tỉnh

Góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

gop-y-kien-vao-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong UBND Tỉnh

Thực hiện nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính

thuc-hien-nghi-dinh-cua-chinh-phu-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh UBND Tỉnh

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH

nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-922007nd-cp-ngay-01-thang-6-nam-2007-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich UBND Tỉnh

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình năm hoc 2013-2014

chi-thi-ve-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-giao-duc-va-dao-tao-tinh-ninh-binh-nam-hoc-2013-2014 Giáo dục - Đào tạo Chỉ thị UBND Tỉnh
95/2019/NĐ-CP

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
nghi-dinh-so-952019nd-cp-ngay-16122019-cua-thu-tuong-chinh-phu Chỉ đạo Nghị định Trung ương
03/2019/TT-BNV

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng Công chức, viên chức...

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

453496