Thứ sáu, 07/10/2022

Trung ương

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
28/2020/NĐ-CP

CV v/v thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020

cv-vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-282020nd-cp-ngay-0132020 Chỉ đạo Nghị định Trung ương
13/2020/TT-BTC

hông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

hong-tu-so-132020tt-btc-ngay-06032020-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-132015tt-btc-ngay-30-thang-01-nam-2015-quy-dinh-ve-kiem-tra-giam-sat-tam-dung-lam-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-co-yeu-cau-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-kiem-soat-hang-gia-va-hang-hoa-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue Chỉ đạo Thông tư Trung ương
93/2019/TT-BTC

Thông tư số 93/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

thong-tu-so-932019tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-3242016tt-btc-ngay-21-thang-12-nam-2016-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
62/2015/NĐ-CP

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

nghi-dinh-so-332020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-622015nd-cp-ngay-18-thang-7-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
46/2020/NĐ-CP

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

nghi-dinh-so-462020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thu-tuc-hai-quan-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-he-thong-qua-canh-hai-quan-asean-de-thuc-hien-nghi-dinh-thu-7-ve-he-thong-qua-canh-hai-quan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
40/2020/NĐ-CP

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

nghi-dinh-so-402020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong Tài chính Nghị định Trung ương
42/2020/NĐ-CP

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

nghi-dinh-so-422020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-va-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
22/CT-TTg

Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

chi-thi-so-22ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-viet-nam Tài chính Chỉ thị Trung ương
50/2020/NĐ-CP

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về
nghi-dinh-so-502020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
01/2020/TT-BTNMT

Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020

Tải về
thong-tu-so-012020tt-btnmt-ngay-2942020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
31/2020/TT-BTC

Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC mức phí lệ phí sở hữu công nghiệp

Tải về
thong-tu-312020tt-btc-sua-doi-thong-tu-2632016tt-btc-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
23/2020/NĐ-CP

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Tải về
quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
21/2019/TT-BXD

Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Tải về
thong-tu-so-212019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
01/2020/TT-BKHCN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-lien-tich-so-242014ttlt-bkhcn-bnv-ngay-01-thang-10-nam-2014-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-bo-truong-bo-noi-vu-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
01/2020/TT-BCT

Thông tư 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Tải về
thong-tu-012020tt-bct-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-nam-2020 Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
11/2020/NĐ-CP

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Tải về
quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
31/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1152013nd-cp-ngay-03-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-quan-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-bi-tam-giu-tich-thu-theo-thu-tuc-hanh-chinh Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
05/2020/TT-BTC

CV v/v thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên

Tải về
cv-vv-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
nghi-dinh-982019nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
20/2019/TT-BXD

Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Tải về
thong-tu-202019tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
92/2017/TT-BTC

Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Tải về
thong-tu-so-922017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-lap-du-toan-phan-bo-va-quyet-toan-kinh-phi-de-thuc-hien-sua-chua-bao-tri-cai-tao-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
17/2020/NĐ-CP

ghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Tải về
ghi-dinh-so-172020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
21/2020/NĐ-CP

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tải về
nghi-dinh-so-212020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392017nd-cp-ngay-27-thang-11-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-khai-thac-che-bien-kinh-doanh-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-quan-ly-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-kinh-doanh-bat-dong-san-phat-trien-nha-o-quan-ly-su-dung-nha-va-cong-so Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
22/2019/TT-BXD

CV v/v triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Tải về
cv-vv-trien-khai-thong-tu-so-222019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
18/2020/NĐ-CP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Tải về
nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
04/2020/TT-BCT

Thông tư số 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương

Tải về
thong-tu-so-042020tt-bct-cua-bo-cong-thuong Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
30/2019/TT-BLĐTB&XH

Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tải về
thong-tu-so-302019tt-bldtbxh-ngay-26122019-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
18/2019/TT-BXD

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-182019tt-bxd-ngay-26122019-cua-bo-xay-dung-huong-dan-quy-doi-von-dau-tu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
10/2020/NĐ-CP

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tải về
quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
17/2019/TT-BXD

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Tải về
thong-tu-so-172019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
09/2019/TT-BXD

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về
thong-tu-so-092019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
24/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Tải về
thong-tu-so-242018tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-ve-kiem-tra-tham-dinh-nghiem-thu-chat-luong-san-pham-do-dac-va-ban-do Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
03/2020/TT-BCT

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Tải về
quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-theo-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
02/2020/TT-BCT

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020

Tải về
quy-dinh-ve-nguyen-tac-dieu-hanh-nhap-khau-theo-han-ngach-thue-quan-doi-voi-mat-hang-muoi-va-trung-gia-cam-nam-2020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
292/QĐ-BCT

Quyết định số 292/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tải về
quyet-dinh-so-292qd-btc-cua-bo-truong-bo-cong-thuong Khoa học - Công nghệ Quyết định Trung ương
19/2019/TT-BXD

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tải về
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
14/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Tải về
quy-dinh-che-do-tro-cap-doi-voi-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-che-do-phu-cap-tham-nien-trong-luong-huu Giáo dục - Đào tạo Nghị định Trung ương
13/2020/NĐ-CP

NGị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Tải về
ngi-dinh-huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
1090/QĐ-BNV

Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tải về
quyet-dinh-so-1090qd-bnv-ngay-2932017-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-tin-nguong-ton-giao Chỉ đạo Quyết định Trung ương
13/2019/TT-BKHĐT

Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Tải về
thong-tu-132019tt-bkhdt-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh Chỉ đạo Thông tư Trung ương
10/2019/TT-BTP

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-tu-phap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư Trung ương
25/2019/TT-BTNMT

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ QTMT

Tải về
thong-tu-252019tt-btnmt-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nd-so-402019nd-cp-ngay-1352019-cua-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bvmt-va-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-dich-vu-qtmt Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
4927/QĐ-BGDĐT

QĐ ban hành tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Tải về
qd-ban-hanh-tai-lieu-boi-duong-nhan-vien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat Giáo dục - Đào tạo Quyết định Trung ương
49/2019/TT-BGTVT

Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội

Tải về
huong-dan-quy-trinh-ho-so-thanh-quyet-toan-thu-tuc-ho-tro-gia-cho-doanh-nghiep-kinh-doanh-van-tai-duong-sat-thuc-hien-van-tai-phuc-vu-nhiem-vu-dac-biet-nhiem-vu-an-sinh-xa-hoi Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
09/2019/TT-BTP

Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Tải về
thong-tu-quy-dinh-bien-phap-ho-tro-huong-dan-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
08/2019/TT-BTP

Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Tải về
thong-tu-quy-dinh-bien-phap-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
85/2019/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
thong-tu-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Chỉ đạo Thông tư Trung ương
1096/QĐ-BNV

Quyết định số 1096/QĐ-BNV về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tải về
quyet-dinh-so-1096qd-bnv-ve-to-chuc-dieu-tra-co-so-hanh-chinh-nam-2021 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
82/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Tải về
thong-tu-sua-doi-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-892014tt-btc-ngay-07-thang-7-nam-2014-huong-dan-ho-tro-lai-suat-vay-von-va-cap-bu-chenh-lech-lai-suat-do-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nham-giam-ton-that-trong-nong-nghiep Chỉ đạo Thông tư Trung ương
88/2018/TT-BTC

Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Tải về
quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu Tài chính Thông tư Trung ương
5104/QĐ-BNN-PC

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Tải về
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nam-2019 Chỉ đạo Quyết định Trung ương
36/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Tải về
huong-dan-hoat-dong-kinh-doanh-xo-so-tu-chon-so-dien-toan Chỉ đạo Thông tư Trung ương
97/2019/NĐ-CP

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tải về
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-302018nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-viec-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-dinh-gia-tai-san-trinh-tu-thu-tuc-dinh-gia-tai-san-trong-to-tung-hinh-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
22/2019/TT-BTTTT

Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-tieu-chi-chuc-nang-tinh-nang-ky-thuat-cua-co-ng-dich-vu-cong-va-he-thong-thong-tin-mot-cua-dien-tu-cap-bo-cap-tinh Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
02/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1312015nd-cp-ngay-25-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-huong-dan-ve-du-an-quan-trong-quoc-gia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
11/2019/TT-BKHĐT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Tải về
quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau Chỉ đạo Thông tư Trung ương
01/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu Chỉ đạo Nghị định Trung ương
52/2019/TT-BGTVT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về
bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
100/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tải về
quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
06/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-dieu-17-cua-nghi-dinh-so-472014nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
94/2019/NĐ-CP

NGhị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-trong-trot-ve-giong-cay-trong-va-canh-tac Chỉ đạo Nghị định Trung ương
1323/TB-BGDĐT

Thông báo tuyển sinh đi học tại trung quốc năm 2020

Tải về
thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-trung-quoc-nam-2020 Giáo dục - Đào tạo Công văn Trung ương
90/2019/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
75/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

thong-tu-quy-dinh-quan-ly-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-hoat-dong-khuyen-nong Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
09/2019/TT-BTP

THÔNG TƯBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

thong-tubai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
87/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1162013nd-cp-ngay-04-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-rua-tien Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
25/2019/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TTBCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016ttbct-ngay-03102016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
27/2019/TT-BCT

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Tải về
quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
26/2019/TT-BTC

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Tải về
huong-dan-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
84/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý phân bón

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-phan-bon Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
14/2019/TT-BNV

Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Tải về
quy-dinh-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
17/2019/TT-BNNPTNT

TT ban hành danh mục loài cây trồng chính

Tải về
tt-ban-hanh-danh-muc-loai-cay-trong-chinh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
03/2019/TT-BKHCN

Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
36/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Tải về
thong-tu-so-362019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-sua-doi-bo-sung-cac-thong-tu-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-trong-vung-bien-viet-nam Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
33/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Tải về
thong-tu-so-332019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia Giao thông vận tải Thông tư Trung ương
35/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Tải về
thong-tu-so-352019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
64/2019/TT-BTC

Thông tư sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-092016tt-btc Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
21/2019/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

Tải về
thong-tu-huong-dan-thi-diem-ve-hoat-dong-y-hoc-gia-dinh Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
2078/TB-BTĐKT

Thông báo về việc địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương

Tải về
thong-bao-ve-viec-dia-chi-truy-cap-cong-thong-tin-dien-tu-cua-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong Kinh tế - Xã hội Công văn Trung ương
13/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong Giáo dục - Đào tạo Thông tư Trung ương
28/2019/NĐ-CP

Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-quan-doi-nhan-dan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
57/2019/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tải về
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-292018nd-cp-ngay-05-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-va-xu-ly-doi-voi-tai-san-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan Tài chính Thông tư Trung ương
27/2019/TT-BGTVT

hông tư số 27/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Tải về
hong-tu-so-272019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-so-dong-moi-sua-chua-tau-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thiet-bi-ap-luc-tren-phuong-tien-giao-thong-van-tai-va-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-khai-thac-tren-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-che-tao-va-kiem-tra-phuong-tien-thiet-bi-xep-do-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-va-ky-thuat-noi-hoi-lap-dat-tren-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-va-khai-thac-tren-bien-va-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phan-cap-va-dong-tau-bien-vo-thep Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
28/2019/TT-BGTVT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-462011tt-bgtvt-ngay-30-thang-6-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nhien-lieu-nam-2001 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
29/2019/TT-BGTVT

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-122011tt-bgtvt-ngay-30-thang-3-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nam-1992 Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
37/2019/TT-BTC

THÔNG TƯ Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Tải về
thong-tu-huong-dan-ve-che-do-tai-chinh-doi-voi-chuong-trinh-du-an-tai-chinh-vi-mo-cua-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-to-chuc-phi-chinh-phu Kinh tế - Xã hội Thông tư Trung ương
9113/BTC-CST

Hỗ trợ kinh phí phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu, buôn bán thuốc lá giả

Tải về
ho-tro-kinh-phi-phong-chong-buon-lau-thuoc-la-dieu-buon-ban-thuoc-la-gia Kinh tế - Xã hội Công văn Trung ương
10/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019

Tải về
thong-tu-102019tt-bgddt-ngay-0982019 Giáo dục - Đào tạo Thông tư Trung ương
3784/BNV-PC

Văn bản 3784/BNV-Đ/C CHUNG ngày 13/8/2019 của Bộ Nội vụ

Tải về
van-ban-3784bnv-dc-chung-ngay-1382019-cua-bo-noi-vu Chỉ đạo Công văn Trung ương
58/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
59/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
65/2019/ND-CP

Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Tải về
nghi-dinh-so-652019nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1042017nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-khai-thac-va-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-de-dieu Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
66/2019/ND-CP

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nướ

Tải về
nghi-dinh-so-662019nd-cp-cua-chinh-phu-ve-bao-ton-va-su-dung-ben-vung-cac-vung-dat-ngap-nuo Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
67/2019/ND-CP

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về
nghi-dinh-so-672019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
21/2019/TT-BCA

Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an

Tải về
thong-tu-212019tt-bca-ngay-1872019-cua-bo-cong-an Chỉ đạo Thông tư Trung ương
10/2019/TT-BNV

Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Tải về
thong-tu-huong-dan-viec-xep-luong-doi-voi-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-van-thu Chỉ đạo Trung ương
13/2019/TT-BCT

Thông tư tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh NB năm 2019

Tải về
thong-tu-tang-cuong-noi-dung-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu-chung-cho-khu-vuc-dong-bang-song-hong-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-cua-tinh-nb-nam-2019 Khoa học - Công nghệ Thông tư Trung ương
49/2019/TT-BTC

Thông tư số 49/2019/TT-BTC của Bổ trưởng Bộ Tài Chính

Tải về
thong-tu-so-492019tt-btc-cua-bo-truong-bo-tai-chinh Tài chính Thông tư Trung ương
13/2019/TT-BTC

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-1802015tt-btc-ngay-13112015-huong-dan-ve-dang-ky-giao-dich-chung-khoan-tren-he-thong-giao-dich-cho-chung-khoan-chua-niem-yet Tài chính Thông tư Trung ương
46/NQ-CP ngày 27/6/2019

* Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-ngay-2762019-chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-so-46nq-cp-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-theo-quyet-dinh-so-222013qd-ttg-ngay-2642013-cua-thu-tuong-chinh-phu-nghi-quyet-nay-co-hieu-luc-thi-hanh-ke-tu-ngay-ky Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương
50/2019/NĐ-CP

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

Tải về
quy-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nguoi-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-va-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-kham-benh-chua-benh-trong-quan-doi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
07/2019/TT-BNV

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thông kê và quản lý hồ sơ viên chức

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-vien-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
06/2019/TT-BNV

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số: 11/2012/TT-BNV

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112012tt-bnv Chỉ đạo Thông tư Trung ương
04/2019/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức...

Tải về
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-doi-voi-cac-doi-tuong-huong-luong-phu-cap-trong-cac-co-quan-to-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương
03/2019/TT-BTC 15-01-2019

Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Tải về
thong-tu-quy-dinh-ve-nguon-kinh-phi-noi-dung-va-muc-chi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien Tài chính Thông tư Trung ương
95/2019/NĐ-CP

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
nghi-dinh-so-952019nd-cp-ngay-16122019-cua-thu-tuong-chinh-phu Chỉ đạo Nghị định Trung ương
03/2019/TT-BNV

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng Công chức, viên chức...

Tải về
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc Chỉ đạo Thông tư Trung ương

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

453492