Thứ ba, 17/05/2022

Nghị định

Số hiệu Ban hành Tên thủ tục Liên kết Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành
28/2020/NĐ-CP

CV v/v thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020

cv-vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-282020nd-cp-ngay-0132020 Chỉ đạo Nghị định Trung ương
62/2015/NĐ-CP

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

nghi-dinh-so-332020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-622015nd-cp-ngay-18-thang-7-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
46/2020/NĐ-CP

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

nghi-dinh-so-462020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thu-tuc-hai-quan-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-he-thong-qua-canh-hai-quan-asean-de-thuc-hien-nghi-dinh-thu-7-ve-he-thong-qua-canh-hai-quan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
40/2020/NĐ-CP

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

nghi-dinh-so-402020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong Tài chính Nghị định Trung ương
42/2020/NĐ-CP

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

nghi-dinh-so-422020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-va-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
50/2020/NĐ-CP

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về
nghi-dinh-so-502020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
23/2020/NĐ-CP

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Tải về
quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
11/2020/NĐ-CP

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Tải về
quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
31/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1152013nd-cp-ngay-03-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-quan-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-bi-tam-giu-tich-thu-theo-thu-tuc-hanh-chinh Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
nghi-dinh-982019nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
17/2020/NĐ-CP

ghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Tải về
ghi-dinh-so-172020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
21/2020/NĐ-CP

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tải về
nghi-dinh-so-212020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392017nd-cp-ngay-27-thang-11-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-khai-thac-che-bien-kinh-doanh-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-quan-ly-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-kinh-doanh-bat-dong-san-phat-trien-nha-o-quan-ly-su-dung-nha-va-cong-so Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
18/2020/NĐ-CP

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Tải về
nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
10/2020/NĐ-CP

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tải về
quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to Giao thông vận tải Nghị định Trung ương
14/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Tải về
quy-dinh-che-do-tro-cap-doi-voi-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-che-do-phu-cap-tham-nien-trong-luong-huu Giáo dục - Đào tạo Nghị định Trung ương
13/2020/NĐ-CP

NGị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Tải về
ngi-dinh-huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
97/2019/NĐ-CP

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tải về
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-302018nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-viec-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-dinh-gia-tai-san-trinh-tu-thu-tuc-dinh-gia-tai-san-trong-to-tung-hinh-su Chỉ đạo Nghị định Trung ương
02/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1312015nd-cp-ngay-25-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-huong-dan-ve-du-an-quan-trong-quoc-gia Chỉ đạo Nghị định Trung ương
01/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu Chỉ đạo Nghị định Trung ương
100/2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tải về
quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
98/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
06/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-dieu-17-cua-nghi-dinh-so-472014nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
94/2019/NĐ-CP

NGhị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-trong-trot-ve-giong-cay-trong-va-canh-tac Chỉ đạo Nghị định Trung ương
90/2019/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
87/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Tải về
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1162013nd-cp-ngay-04-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-rua-tien Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
84/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý phân bón

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-phan-bon Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
28/2019/NĐ-CP

Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-quan-doi-nhan-dan Chỉ đạo Nghị định Trung ương
73/2019/NĐ-CP

NGhị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tải về
nghi-dinh-quy-dinh-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoc Chỉ đạo Nghị định
58/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
59/2019/ND-CP

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Chỉ đạo Nghị định Trung ương
65/2019/ND-CP

Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Tải về
nghi-dinh-so-652019nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1042017nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-khai-thac-va-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-de-dieu Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
66/2019/ND-CP

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nướ

Tải về
nghi-dinh-so-662019nd-cp-cua-chinh-phu-ve-bao-ton-va-su-dung-ben-vung-cac-vung-dat-ngap-nuo Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
67/2019/ND-CP

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về
nghi-dinh-so-672019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san Đất đai - Địa lý Nghị định Trung ương
50/2019/NĐ-CP

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

Tải về
quy-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nguoi-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-va-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-kham-benh-chua-benh-trong-quan-doi Kinh tế - Xã hội Nghị định Trung ương
100/2018/NĐ-CP

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-1002018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
96/2018/NĐ-CP

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-962018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
99/2018/NĐ-CP

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-992018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
94/2018/NĐ-CP

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-942018nd-cp Giao thông vận tải Nghị định UBND Tỉnh
71/2018/NĐ-CP

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-712018nd-cp Khoa học - Công nghệ Nghị định UBND Tỉnh
87/2018/NĐ-CP

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP

nghi-dinh-so-872018nd-cp Kinh tế - Xã hội Nghị định UBND Tỉnh
95/2019/NĐ-CP

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
nghi-dinh-so-952019nd-cp-ngay-16122019-cua-thu-tuong-chinh-phu Chỉ đạo Nghị định Trung ương

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

409411