Thứ sáu, 02/12/2022

Danh mục: Văn bản Trung ương

STT Số hiệu Trích yếu Ban hành Tải về
28/2020/NĐ-CP CV v/v thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 cv-vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-282020nd-cp-ngay-0132020-CV v/v thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
13/2020/TT-BTC hông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hong-tu-so-132020tt-btc-ngay-06032020-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-132015tt-btc-ngay-30-thang-01-nam-2015-quy-dinh-ve-kiem-tra-giam-sat-tam-dung-lam-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-co-yeu-cau-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-kiem-soat-hang-gia-va-hang-hoa-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-hông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
93/2019/TT-BTC Thông tư số 93/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thong-tu-so-932019tt-btc-cua-bo-tai-chinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-3242016tt-btc-ngay-21-thang-12-nam-2016-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-Thông tư số 93/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
62/2015/NĐ-CP Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự nghi-dinh-so-332020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-622015nd-cp-ngay-18-thang-7-nam-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
46/2020/NĐ-CP Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan nghi-dinh-so-462020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thu-tuc-hai-quan-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-qua-canh-thong-qua-he-thong-qua-canh-hai-quan-asean-de-thuc-hien-nghi-dinh-thu-7-ve-he-thong-qua-canh-hai-quan-Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
40/2020/NĐ-CP Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công nghi-dinh-so-402020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-cong-Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Tài chính Nghị định Văn bản Trung ương
42/2020/NĐ-CP Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa nghi-dinh-so-422020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-danh-muc-hang-hoa-nguy-hiem-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-va-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-tren-duong-thuy-noi-dia-Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
22/CT-TTg Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam chi-thi-so-22ct-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-viet-nam-Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam Tài chính Chỉ thị Văn bản Trung ương
50/2020/NĐ-CP Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai nghi-dinh-so-502020nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tiep-nhan-quan-ly-va-su-dung-vien-tro-quoc-te-khan-cap-de-cuu-tro-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
01/2020/TT-BTNMT Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 thong-tu-so-012020tt-btnmt-ngay-2942020-Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
31/2020/TT-BTC Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC mức phí lệ phí sở hữu công nghiệp thong-tu-312020tt-btc-sua-doi-thong-tu-2632016tt-btc-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC mức phí lệ phí sở hữu công nghiệp Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song-Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
21/2019/TT-BXD Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng thong-tu-so-212019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung-Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
01/2020/TT-BKHCN Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-lien-tich-so-242014ttlt-bkhcn-bnv-ngay-01-thang-10-nam-2014-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-bo-truong-bo-noi-vu-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe-Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
01/2020/TT-BCT Thông tư 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 thong-tu-012020tt-bct-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-nam-2020-Thông tư 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 Giao thông vận tải Thông tư Văn bản Trung ương
11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước quy-dinh-ve-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kho-bac-nha-nuoc-Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
31/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1152013nd-cp-ngay-03-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-quan-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-bi-tam-giu-tich-thu-theo-thu-tuc-hanh-chinh-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
05/2020/TT-BTC CV v/v thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên cv-vv-thuc-hien-thong-tu-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-CV v/v thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
98/2019/NĐ-CP Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật nghi-dinh-982019nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat-Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Giao thông vận tải Nghị định Văn bản Trung ương
20/2019/TT-BXD Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thong-tu-202019tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-va-quy-hoach-do-thi-Thông tư 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
92/2017/TT-BTC Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thong-tu-so-922017tt-btc-cua-bo-tai-chinh-quy-dinh-ve-lap-du-toan-phan-bo-va-quyet-toan-kinh-phi-de-thuc-hien-sua-chua-bao-tri-cai-tao-nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat-Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
17/2020/NĐ-CP ghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương ghi-dinh-so-172020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong-ghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Giao thông vận tải Nghị định Văn bản Trung ương
21/2020/NĐ-CP Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở nghi-dinh-so-212020nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1392017nd-cp-ngay-27-thang-11-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-khai-thac-che-bien-kinh-doanh-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-san-xuat-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-quan-ly-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-kinh-doanh-bat-dong-san-phat-trien-nha-o-quan-ly-su-dung-nha-va-cong-so-Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
22/2019/TT-BXD CV v/v triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng cv-vv-trien-khai-thong-tu-so-222019tt-bxd-ngay-31122019-cua-bo-xay-dung-CV v/v triển khai Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Giao thông vận tải Thông tư Văn bản Trung ương
18/2020/NĐ-CP Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do-Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
04/2020/TT-BCT Thông tư số 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương thong-tu-so-042020tt-bct-cua-bo-cong-thuong-Thông tư số 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
30/2019/TT-BLĐTB&XH Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thong-tu-so-302019tt-bldtbxh-ngay-26122019-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
18/2019/TT-BXD Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng thong-tu-so-182019tt-bxd-ngay-26122019-cua-bo-xay-dung-huong-dan-quy-doi-von-dau-tu-xay-dung-Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Giao thông vận tải Nghị định Văn bản Trung ương
17/2019/TT-BXD Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình thong-tu-so-172019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh-Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình Giao thông vận tải Thông tư Văn bản Trung ương
09/2019/TT-BXD Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thong-tu-so-092019tt-bxd-ngay-26122019-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
24/2019/TT-BTNMT Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ thong-tu-so-242018tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-ve-kiem-tra-tham-dinh-nghiem-thu-chat-luong-san-pham-do-dac-va-ban-do-Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
03/2020/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương quy-dinh-viec-nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-ngach-thue-quan-theo-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong-Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
02/2020/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 quy-dinh-ve-nguyen-tac-dieu-hanh-nhap-khau-theo-han-ngach-thue-quan-doi-voi-mat-hang-muoi-va-trung-gia-cam-nam-2020-Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
292/QĐ-BCT Quyết định số 292/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyet-dinh-so-292qd-btc-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-Quyết định số 292/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Công Thương Khoa học - Công nghệ Quyết định Văn bản Trung ương
19/2019/TT-BXD Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung-Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
14/2020/NĐ-CP Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu quy-dinh-che-do-tro-cap-doi-voi-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-che-do-phu-cap-tham-nien-trong-luong-huu-Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu Giáo dục - Đào tạo Nghị định Văn bản Trung ương
13/2020/NĐ-CP NGị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi ngi-dinh-huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi-NGị định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
1090/QĐ-BNV Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo quyet-dinh-so-1090qd-bnv-ngay-2932017-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-tin-nguong-ton-giao-Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Chỉ đạo Quyết định Văn bản Trung ương
13/2019/TT-BKHĐT Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh thong-tu-132019tt-bkhdt-quy-dinh-nam-2020-lam-nam-goc-tinh-cac-chi-tieu-thong-ke-theo-gia-so-sanh-Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
10/2019/TT-BTP Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-tu-phap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
25/2019/TT-BTNMT Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ QTMT thong-tu-252019tt-btnmt-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nd-so-402019nd-cp-ngay-1352019-cua-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bvmt-va-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-dich-vu-qtmt-Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ QTMT Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
4927/QĐ-BGDĐT QĐ ban hành tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật qd-ban-hanh-tai-lieu-boi-duong-nhan-vien-ho-tro-giao-duc-nguoi-khuyet-tat-QĐ ban hành tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Giáo dục - Đào tạo Quyết định Văn bản Trung ương
49/2019/TT-BGTVT Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội huong-dan-quy-trinh-ho-so-thanh-quyet-toan-thu-tuc-ho-tro-gia-cho-doanh-nghiep-kinh-doanh-van-tai-duong-sat-thuc-hien-van-tai-phuc-vu-nhiem-vu-dac-biet-nhiem-vu-an-sinh-xa-hoi-Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
09/2019/TT-BTP Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước thong-tu-quy-dinh-bien-phap-ho-tro-huong-dan-nguoi-bi-thiet-hai-thuc-hien-thu-tuc-yeu-cau-boi-thuong-nha-nuoc-Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
08/2019/TT-BTP Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thong-tu-quy-dinh-bien-phap-thuc-hien-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
85/2019/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thong-tu-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
1096/QĐ-BNV Quyết định số 1096/QĐ-BNV về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 quyet-dinh-so-1096qd-bnv-ve-to-chuc-dieu-tra-co-so-hanh-chinh-nam-2021-Quyết định số 1096/QĐ-BNV về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Chỉ đạo Quyết định Văn bản Trung ương
82/2019/TT-BTC THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp thong-tu-sua-doi-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-892014tt-btc-ngay-07-thang-7-nam-2014-huong-dan-ho-tro-lai-suat-vay-von-va-cap-bu-chenh-lech-lai-suat-do-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nham-giam-ton-that-trong-nong-nghiep-THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
88/2018/TT-BTC Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu-Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư Tài chính Thông tư Văn bản Trung ương
5104/QĐ-BNN-PC QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-ngung-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nam-2019-QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 Chỉ đạo Quyết định Văn bản Trung ương
36/2019/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán huong-dan-hoat-dong-kinh-doanh-xo-so-tu-chon-so-dien-toan-Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
97/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-302018nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-viec-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-dinh-gia-tai-san-trinh-tu-thu-tuc-dinh-gia-tai-san-trong-to-tung-hinh-su-Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
22/2019/TT-BTTTT Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thong-tu-quy-dinh-ve-tieu-chi-chuc-nang-tinh-nang-ky-thuat-cua-co-ng-dich-vu-cong-va-he-thong-thong-tin-mot-cua-dien-tu-cap-bo-cap-tinh-Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
02/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1312015nd-cp-ngay-25-thang-12-nam-2015-cua-chinh-phu-huong-dan-ve-du-an-quan-trong-quoc-gia-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
11/2019/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU quy-dinh-chi-tiet-viec-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
01/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-842015nd-cp-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-giam-sat-va-danh-gia-dau-tu-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
52/2019/TT-BGTVT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh-Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Giao thông vận tải Thông tư Văn bản Trung ương
100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat-Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat-Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
06/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-dieu-17-cua-nghi-dinh-so-472014nd-cp-ngay-15-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Đất đai - Địa lý Nghị định Văn bản Trung ương
94/2019/NĐ-CP NGhị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-trong-trot-ve-giong-cay-trong-va-canh-tac-NGhị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
1323/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại trung quốc năm 2020 thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-trung-quoc-nam-2020-Thông báo tuyển sinh đi học tại trung quốc năm 2020 Giáo dục - Đào tạo Công văn Văn bản Trung ương
90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong-Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
75/2019/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG thong-tu-quy-dinh-quan-ly-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-hoat-dong-khuyen-nong-THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
09/2019/TT-BTP THÔNG TƯBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành thong-tubai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh-THÔNG TƯBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
87/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1162013nd-cp-ngay-04-thang-10-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-rua-tien-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
25/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TTBCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-222016ttbct-ngay-03102016-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TTBCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
27/2019/TT-BCT Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu quy-dinh-ve-danh-muc-phe-lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-kinh-doanh-chuyen-khau-Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
26/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước huong-dan-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
84/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý phân bón nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-phan-bon-Nghị định quy định về quản lý phân bón Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
14/2019/TT-BNV Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ quy-dinh-tang-ky-niem-chuong-ve-cac-linh-vuc-thuoc-tham-quyen-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
17/2019/TT-BNNPTNT TT ban hành danh mục loài cây trồng chính tt-ban-hanh-danh-muc-loai-cay-trong-chinh-TT ban hành danh mục loài cây trồng chính Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
03/2019/TT-BKHCN Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
36/2019/TT-BGTVT Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam thong-tu-so-362019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-sua-doi-bo-sung-cac-thong-tu-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-trong-vung-bien-viet-nam-Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam Giao thông vận tải Thông tư Văn bản Trung ương
33/2019/TT-BGTVT Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa thong-tu-so-332019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa Giao thông vận tải Thông tư Văn bản Trung ương
35/2019/TT-BGTVT Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển thong-tu-so-352019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-cang-bien-Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
64/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-092016tt-btc-Thông tư sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
21/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình thong-tu-huong-dan-thi-diem-ve-hoat-dong-y-hoc-gia-dinh-Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
2078/TB-BTĐKT Thông báo về việc địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương thong-bao-ve-viec-dia-chi-truy-cap-cong-thong-tin-dien-tu-cua-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong-Thông báo về việc địa chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Kinh tế - Xã hội Công văn Văn bản Trung ương
13/2019/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục - Đào tạo Thông tư Văn bản Trung ương
28/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân nghi-dinh-quy-dinh-ve-to-cao-va-giai-quyet-to-cao-trong-quan-doi-nhan-dan-Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
57/2019/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-292018nd-cp-ngay-05-thang-3-nam-2018-cua-chinh-phu-quy-dinh-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-va-xu-ly-doi-voi-tai-san-duoc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Tài chính Thông tư Văn bản Trung ương
27/2019/TT-BGTVT hông tư số 27/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép hong-tu-so-272019tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-so-dong-moi-sua-chua-tau-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thiet-bi-ap-luc-tren-phuong-tien-giao-thong-van-tai-va-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-khai-thac-tren-bien-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-che-tao-va-kiem-tra-phuong-tien-thiet-bi-xep-do-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-va-ky-thuat-noi-hoi-lap-dat-tren-phuong-tien-thiet-bi-tham-do-va-khai-thac-tren-bien-va-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phan-cap-va-dong-tau-bien-vo-thep-hông tư số 27/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
28/2019/TT-BGTVT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-462011tt-bgtvt-ngay-30-thang-6-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nhien-lieu-nam-2001-Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
29/2019/TT-BGTVT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-122011tt-bgtvt-ngay-30-thang-3-nam-2011-cua-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-quy-dinh-ve-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-hoac-dam-bao-tai-chinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-trach-nhiem-dan-su-doi-voi-ton-that-o-nhiem-dau-nam-1992-THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
37/2019/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ thong-tu-huong-dan-ve-che-do-tai-chinh-doi-voi-chuong-trinh-du-an-tai-chinh-vi-mo-cua-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-to-chuc-phi-chinh-phu-THÔNG TƯ Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ Kinh tế - Xã hội Thông tư Văn bản Trung ương
9113/BTC-CST Hỗ trợ kinh phí phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu, buôn bán thuốc lá giả ho-tro-kinh-phi-phong-chong-buon-lau-thuoc-la-dieu-buon-ban-thuoc-la-gia-Hỗ trợ kinh phí phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu, buôn bán thuốc lá giả Kinh tế - Xã hội Công văn Văn bản Trung ương
10/2019/TT-BGDĐT Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019 thong-tu-102019tt-bgddt-ngay-0982019-Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09/8/2019 Giáo dục - Đào tạo Thông tư Văn bản Trung ương
3784/BNV-PC Văn bản 3784/BNV-Đ/C CHUNG ngày 13/8/2019 của Bộ Nội vụ van-ban-3784bnv-dc-chung-ngay-1382019-cua-bo-noi-vu-Văn bản 3784/BNV-Đ/C CHUNG ngày 13/8/2019 của Bộ Nội vụ Chỉ đạo Công văn Văn bản Trung ương
58/2019/ND-CP Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
59/2019/ND-CP Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung-Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
65/2019/ND-CP Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều nghi-dinh-so-652019nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1042017nd-cp-ngay-14-thang-9-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-khai-thac-va-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-de-dieu-Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Đất đai - Địa lý Nghị định Văn bản Trung ương
66/2019/ND-CP Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nướ nghi-dinh-so-662019nd-cp-cua-chinh-phu-ve-bao-ton-va-su-dung-ben-vung-cac-vung-dat-ngap-nuo-Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nướ Đất đai - Địa lý Nghị định Văn bản Trung ương
67/2019/ND-CP Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nghi-dinh-so-672019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Đất đai - Địa lý Nghị định Văn bản Trung ương
21/2019/TT-BCA Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an thong-tu-212019tt-bca-ngay-1872019-cua-bo-cong-an-Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
10/2019/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư thong-tu-huong-dan-viec-xep-luong-doi-voi-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-van-thu-Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Chỉ đạo Văn bản Trung ương
13/2019/TT-BCT Thông tư tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh NB năm 2019 thong-tu-tang-cuong-noi-dung-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu-chung-cho-khu-vuc-dong-bang-song-hong-thuoc-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-cua-tinh-nb-nam-2019-Thông tư tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh NB năm 2019 Khoa học - Công nghệ Thông tư Văn bản Trung ương
49/2019/TT-BTC Thông tư số 49/2019/TT-BTC của Bổ trưởng Bộ Tài Chính thong-tu-so-492019tt-btc-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-Thông tư số 49/2019/TT-BTC của Bổ trưởng Bộ Tài Chính Tài chính Thông tư Văn bản Trung ương
13/2019/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-1802015tt-btc-ngay-13112015-huong-dan-ve-dang-ky-giao-dich-chung-khoan-tren-he-thong-giao-dich-cho-chung-khoan-chua-niem-yet-Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết Tài chính Thông tư Văn bản Trung ương
46/NQ-CP ngày 27/6/2019 * Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. -ngay-2762019-chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-so-46nq-cp-ve-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-theo-quyet-dinh-so-222013qd-ttg-ngay-2642013-cua-thu-tuong-chinh-phu-nghi-quyet-nay-co-hieu-luc-thi-hanh-ke-tu-ngay-ky-* Ngày 27/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chỉ đạo Nghị quyết Văn bản Trung ương
50/2019/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội quy-dinh-cap-chung-chi-hanh-nghe-doi-voi-nguoi-hanh-nghe-kham-benh-chua-benh-va-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-kham-benh-chua-benh-trong-quan-doi-Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội Kinh tế - Xã hội Nghị định Văn bản Trung ương
07/2019/TT-BNV Thông tư quy định về chế độ báo cáo thông kê và quản lý hồ sơ viên chức thong-tu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-vien-chuc-Thông tư quy định về chế độ báo cáo thông kê và quản lý hồ sơ viên chức Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
06/2019/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số: 11/2012/TT-BNV thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-112012tt-bnv-Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số: 11/2012/TT-BNV Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
04/2019/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức... thong-tu-huong-dan-thuc-hien-muc-luong-co-so-doi-voi-cac-doi-tuong-huong-luong-phu-cap-trong-cac-co-quan-to-chuc-Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức... Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương
03/2019/TT-BTC Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 15/01/2019 thong-tu-quy-dinh-ve-nguon-kinh-phi-noi-dung-va-muc-chi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-de-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien-Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến Tài chính Thông tư Văn bản Trung ương
95/2019/NĐ-CP Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ nghi-dinh-so-952019nd-cp-ngay-16122019-cua-thu-tuong-chinh-phu-Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Chỉ đạo Nghị định Văn bản Trung ương
03/2019/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng Công chức, viên chức... thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng Công chức, viên chức... Chỉ đạo Thông tư Văn bản Trung ương

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

464026