Chủ nhật, 26/05/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư
Phòng Giáo dục và Đào tạo

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Thông tin chung

1. Hộp thư công vụ:

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Nơi thường trú

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Đinh Thị Bích Huệ

Trưởng phòng

Phúc Thành, TP NB

Phường Nam Thành, TP NB

05/11/1979

0913051179

Huedtb.hl@ninhbinh.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Lực

Phó Trưởng phòng

Ninh Tiến, Ninh Bình

Phường Đông Thành, TP NB

02/9/1972

0915834393

Lucnt.hl@ninhbinh.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Du

Phó Trưởng phòng

Gia Viễn, Ninh Bình

Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

23/11/1977

0919514227

Dunh.hl@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu UBND huyện trình HĐND cùng cấp quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đia phương.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của  Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đà otajo;

b. Phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, Phòng GD&ĐT thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục  của UBND cấp huyện;

c. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi  được ấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trìn, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

3. Trình Chủ tịch UBND cấp huyện:

a. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sát nhập, chia , tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định sau khi có văn bản hiêp y của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp huyện;

b. Quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập, tư thục thuộc quyền quản lý của UBND cấp huyện theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;

c. Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương;

d. Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản  lý trước HĐND, UBND cấp huyện, Sở GD&ĐT và toàn xã hội.

5. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo quy định điểm a khoản 3 mục này.

6. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỉ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo quy định điểm a khoản 3 mục này. Thực hiện việc sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

7. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục công lập do UBND cấp huyện quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền  quản lý của UBND cấp huyện theo quy định.

8. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính – kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

10. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giao dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thự chiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

11. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

12. Hướng dẫn quản lý nhà nước về giáo dục cho UBND cấp xã.

13. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phảm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý với UBND cấp huyện và Sở GD&ĐT theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện giao và theo quy đinh của pháp luật

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

747600

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 4

Hôm qua : 477