Thứ ba, 23/07/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nội vụ

TT Danh mục TTHC của đơn vị cấp huyện Quyết định công bố (Số, ngày, tháng, năm) Tổng số Mã số TTHC DVC TT một phần DVC TT toàn trình
I Lĩnh vực Tôn giáo    8   0 8
1 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021

Danh mục TTHC mới

Danh mục TTHC bị bãi bỏ

  1.001228.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
2 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   2.000267.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.000316.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.001220.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.001212.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
6 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.001204.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
7 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.001199.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.001180.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
II Lĩnh vực thi đua, khen thưởng   8   0 8
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   2.000414.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
2 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   2.000402.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.000843.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
4 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   2.000385.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   2.000374.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.000804.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   2.000364.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   2.000356.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND
III Lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ   3   0 3
1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.003841.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND 
2 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.005358.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND 
3 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.005201.000.00.00.H42   1009/QĐ-UBND 
IV Lĩnh vực tổ chức biên chế   6   0 6
1 Thủ tục hành chính về thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.009334.000.00.00.H42    1009/QĐ-UBND
2 Thủ tục hành chính về thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.009335.000.00.00.H42    1009/QĐ-UBND
3 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.009336.000.00.00.H42    1009/QĐ-UBND
4 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.003719.000.00.00.H42    1009/QĐ-UBND
5 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.003693.000.00.00.H42    1009/QĐ-UBND
6 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.003817.000.00.00.H42    1009/QĐ-UBND
V Lĩnh vực viên chức   4   4 0
1 Thủ tục thi tuyển viên chức Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.005388.000.00.00.H42  1009/QĐ-UBND  
2 Thủ tục xét tuyển viên chức Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.005392.000.00.00.H42  1009/QĐ-UBND  
3 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.005393.000.00.00.H42  1009/QĐ-UBND  
4 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/08/2021   1.005394.000.00.00.H42  1009/QĐ-UBND  
  TỔNG   29   4 25

 

Danh sách liên quan

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

776731

Trực tuyến : 11

Hôm nay : 332

Hôm qua : 471

W88vnz - https://139.99.113.80/ KUBET 131.31 - https://51.79.131.31/