Thứ ba, 25/01/2022

Phổ biến pháp luật

  BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2021

 

                    BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2021

 

1. Hướng dẫn bảo vệ việc làm người tố cáo

Ngày 07/9/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2021. Theo đó,  Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động được sửa đổi như sau: Trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải có ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo cáo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ chức đại diện hợp pháp cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.

2. Mức chi Chi rà soát, thẩm định hồ sơ đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 15/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2021/TT-BTC hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021, theo đó  Chi rà soát, thẩm định hồ sơ với Mức chi 30.000 đồng/hồ sơ.

3. Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021. Theo đó, Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương như sau:

- Vị trí làm công tác thanh tra.

- Vị trí làm công tác tiếp công dân.

- Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.

- Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

 4. Xác định nhân thân của người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/11/2021. Theo đó, quy định việc Xác định nhân thân của người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh như sau:

- Khi tiếp người khiếu nại, người tiếp công dân yêu cầu họ nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có).

Khi tiếp người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân yêu cầu người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân.

Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích người tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo./.

5. Quy định  mới về Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021. Theo đó, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận để phân loại và xử lý từ các nguồn sau đây:

- Đơn được gửi qua dịch vụ bưu chính;

Đơn được gửi đến Trụ sở tiếp công dân, Ban tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận đơn hoặc qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Đơn do Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật;

Đơn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Đảng chuyển đến./.

 

                                                          Đức Nam - Phòng Tư pháp huyện

 

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

5

Tổng truy cập

389235