Thứ tư, 26/06/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Dự thảo Báo cáo Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ninh Mỹ năm 2020

Thứ sáu, 11/12/2020 | Đã xem: 2855 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

ỦY BAN NHÂN DÂN

                      HUYỆN HOA LƯ     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BC-UBND

Hoa Lư, ngày       tháng      năm 2020

 

DỰ THẢO

 

BÁO CÁO

Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí

nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ninh Mỹ năm 2020

 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc Ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 – 2020; Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND huyện Hoa Lư về việc phê duyệt Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 12/7/2017 của UBND huyện xây dựng nông thôn mới huyện Hoa Lư giai đoạn 2017-2020.

Xét Đề nghị của UBND xã tại Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của UBND xã Ninh Mỹ về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Ninh Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Ninh Mỹ của các phòng, ban, đơn vị phụ trách tiêu chí, UBND huyện Hoa Lư báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ninh Mỹ năm 2020 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA

Thời gian thẩm tra: ngày 23/11/2020 đến ngày 01/12/2020.

1. Về hồ sơ:

Xã đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu của 14/14 tiêu chí.

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

2.1. Tiêu chí số 01: Quy hoạch

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.

- Các quy hoạch được công khai thực hiện nghiêm túc; không có các hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí

UBND xã Ninh Mỹ đã tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2020 đã được UBND huyện Hoa Lư phê duyệt tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND huyện Hoa Lư. Đồng thời thực hiện nghiêm Quy chế quản lý quy hoạch theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND huyện Hoa Lư về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng NTM đến năm 2020 xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngày 30/5/2014 UBND huyện Hoa Lư đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng NTM (quy hoạch thủy lợi, giao thông) đến năm 2020 xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

Để đảm bảo việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn. Năm 2016, UBND xã đã xây dựng Quy hoạch phát triển sản xuất gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 và đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 24/5/2016.

UBND xã tiến hành niêm yết công khai các bản vẽ quy hoạch tại Hội trường Trụ sở UBND xã, 02 pano quy hoạch tại khu trung tâm xã, 09 bản đồ quy hoạch tại 09 nhà văn hóa thôn xóm. Các bản vẽ quy hoạch đã được niêm yết công khai để người dân biết và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn xã không có hành vi vi phạm quy hoạch bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

          c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.2. Tiêu chí số 2: Giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ km đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 100%.

- Tại các nút giao cắt, điểm giao thông nguy hiểm đường trục xã, trục thôn, liên thôn phải có biển báo giao thông (biển cấm, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn) đạt 100%

- UBND xã ban hành quy định về quản lý, sử dụng đường giao thông trục xã, trục thôn, ngõ, xóm trên địa bàn; các tuyến đường trục xã được sửa chữa kịp thời khi bị hư hỏng hoặc xuống cấp đạt 100%

- Tỷ lệ đường trục chính khu trung tâm xã, khu dân cư tập trung có hệ thống cống, rãnh thoát nước hoặc đảm bảo thoát nước không để nước thải chảy ra đường hoặc không bị ứ đọng nước ≥ 80%

- Tỷ lệ đường trục chính khu trung tâm xã, khu dân cư mới có vỉa hè, đèn chiếu sáng đạt 100%

- Tỷ lệ đường trục xã, thôn, ngõ, xóm có lề đường và đảm bảo có đèn chiếu sáng ≥ 60%

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

- Toàn xã có 33 km đường ngõ xóm. Đến nay, 33/33 km đường ngõ xóm đã được bê tông hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt tỷ lệ 100%.

- Hệ thống giao thông xã Ninh Mỹ có 12 điểm giao cắt nguy hiểm. Đến nay, toàn bộ các điểm giao cắt trên địa bàn xã đã lắp đặt 71/71 biển báo (biển cấm, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn), đạt tỷ lệ 100%.

- Ngày 31/12/2017 UBND xã đã ban Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng đường giao thông trục xã, trục thôn, ngõ, xóm trong đó đã phân công cụ thể cho các hội, đoàn thể trong xã quản lý từng tuyến đường cụ thể. Qua đó, đã phát hiện và sửa chữa kịp thời các điểm, các đoạn đường bị hư hỏng hoặc xuống cấp, đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ đường trục chính khu Trung tâm xã, khu dân cư tập trung có hệ thống cống, rãnh thoát nước là 3,7/3,7 km, đảm bảo thoát nước không để nước thải chảy ra đường hoặc không bị ứ đọng nước, đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ đường trục chính khu Trung tâm xã, khu dân cư mới có vỉa hè, đèn chiếu sáng 3,7/3,7 km đạt tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ đường trục xã, thôn, ngõ, xóm có lề đường 33/33 km đạt tỷ lệ 100%. Có đèn điện chiếu sáng 26,9/33 km đạt  tỷ lệ 81,5 %.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.3. Tiêu chí số 3: trường học

          a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Có ít nhất 01 trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

Xã có 02 trường được công nhận là đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; trường Tiểu học theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 04/01/2016; Trường Trung học cơ sở Quyết định số 426/QĐ- UBND ngày 03/08/2016. Trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 06/06/2018 và đang làm hồ sơ công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trong những năm qua, địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị dạy và học tại các nhà trường như: xây dựng nhà đa năng trường THCS năm 2017-2018, nhà ăn bán trú cho học sinh trường Tiểu học vào năm 2015; xây mới trường khu nhà hiệu bộ trường Mầm non vào năm 2015-2016; Trường THCS, Tiểu học sửa chữa nhà hiệu bộ, lớp học, tường rào, nhà công vụ; cải tạo nhà bộ môn vào năm 2017-2018 và 2019 - 2020.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.4. Tiêu chí số 4: Cơ sở vật chất văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Trung tâm văn hóa - thể thao xã và 100% Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn (xóm, bản) thường xuyên được tu sửa định kỳ (01 lần/năm); được trồng cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường và phát huy hiệu quả công năng của Nhà văn hóa.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

-  Trong 3 năm 2017, 2018 và 2019 UBND xã đã hỗ trợ một phần kinh phí, kết hợp với các nguồn xã hội hóa tiến hành chỉnh trang nhà văn hóa các  xóm bổ sung các thiết chế nhà văn hóa như: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa 9/9 xóm; nâng cấp khu vực sân thể thao trung tâm xã; xây mới sân khấu ngoài trời các xóm Vinh Viên, Thạch tác, Tân Mỹ; sửa chữa công trình phụ như bếp, nhà vệ sinh, hệ thống tường bao 9/9 xóm; mua sắm bổ sung các trang thiết bị cho nhà văn hóa các thôn, xóm. Ngoài ra, UBND xã đã tiến hành trùng tu, sửa chữa khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa Đình Thượng thuộc di tích lịch sử cấp tỉnh; Góp phần phát huy, bảo trì các di tích văn hóa lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

- Các thôn, xóm đã vận động nhân dân trồng cây xanh và định kỳ 01 lần/tuần tổ chức dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên các nhà văn hóa.

- Nhà văn hóa xã, Trung tâm thể thao thường xuyên phục vụ các phong trào thể dục thể thao của cán bộ và người dân trong xã. Các thôn xóm trên địa bàn xã đều đã thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, CLB bóng cửa, đội bóng chuyền, bóng chuyền hơi nam, nữ thường xuyên hoạt động.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.5. Tiêu chí số 5: phát triển sản xuất

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với sản phẩm chủ lực; có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ.

- Có ít nhất 02 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 liên kết làm ăn có hiệu quả.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

Năm 2016, UBND xã Ninh Mỹ đã tổ chức lập quy hoạch phát triển sản xuất định hướng đên năm 2025 được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 24/5/2016; Sản phẩm chủ lực của xã là sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng an toàn thực phẩm, hiện đang được triển khai và sản xuất đại trà trên 110/186,4 ha đất trồng lúa của xã. Hàng năm xã có kế hoạch sản xuất theo từng vụ, có cơ cấu giống cây trồng vật nuôi thích ứng với đặc thù thiên tai và phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu của địa phương.

      Ngành Nông nghiệp của xã từ khi đạt nông thôn mới (năm 2015) đến nay đều có những bước phát triển tích cực đặc biệt là khâu cơ giới hóa trong sản xuất. Đến nay, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trong các khâu tưới tiêu, làm đất, thu hoạch tại địa phương đã đạt 100% và khâu bảo vệ thực vật đạt trên 50%. Trong những năm qua xã Ninh Mỹ đã xây dựng một số mô hình phát triển sản xuất như: Mô hình hỗ trợ liên kết sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm; mô hình trồng ngải trắng; mô hình trồng măng tây; mô hình trồng sen giống mới; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ.

. Xã Ninh Mỹ có 02 HTX: HTX nông nghiệp Phong Hòa, HTX nông nghiệp Liên Thành. Hiện nay, 02/02 HTX được thành lập và hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trong 03 năm qua các HTX trên địa bàn xã đều làm ăn có lãi.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.6. Tiêu chí số 6: Thu nhập

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã nông thôn mới kiểu mẫu cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với mức quy định của xã tại thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015: 29,4 triệu đồng/người/năm

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là: 51 triệu đồng/người/năm cao hơn gấp 1,73 lần so với năm 2015.

Hết năm 2020 ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/ năm tăng 1,97 lần so với năm về đích năm 2015 (29,4 triệu đồng).

c) Đánh giá mức độ đạt của tiêu chí là: đạt.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.7. Tiêu chí số 7: hộ nghèo.

a) Yêu cầu của tiêu chí:

Không có hộ nghèo (trừ hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo do bệnh tật, và rủi do bất khả kháng).

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 của xã là: 59 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,91 %.

Từ năm 2015 - 2020, ngoài việc tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, địa phương đã vận động con em quê hương hỗ trợ kinh phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hàng năm nhân dịp lễ, tết. Hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ giống vốn ban đầu để các hộ khó khăn tham gia sản xuất, phát triển kinh tế (hỗ trợ lợn giống, hỗ trợ bò, hỗ trợ gà, vay vốn …). Nhờ đó, đến năm 2019 toàn xã đã không còn hộ nghèo (toàn xã hiện có 26 hộ nghèo là các đối tượng thuộc bảo trợ xã hội, bệnh hiểm nghèo).

c) Đánh giá mức độ đạt của tiêu chí là: đạt.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.8. Tiêu chí số 8: Giáo dục và đào tạo

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo ≥95%

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%

- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp ≥95%

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo ≥65%

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

- Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo trên địa bàn xã đạt 100%.

- Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo trên địa bàn xã đạt 99,4%.

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 của xã đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học đạt 100%.

- Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 96,5%.

- Từ năm 2017 đến nay UBND xã đã phối hợp với các phòng chuyên môn, các đoàn thể của huyện, trung tâm dạy nghề huyện tổ chức được 03 lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho người lao động với 100 học viên tham gia; Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nông dân, tạo điều kiện cho các lao động đi học nghề, số lao động qua đào tạo trên địa bàn xã3.585/4.945 người đạt tỷ lệ 72,5%.   

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.9. Tiêu chí số 9: Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. (≥90%)

- Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

- Trong những năm qua UBND xã luôn chú trọng công tác chỉ đạo về lĩnh vực y tế. Công tác tiêm chủng mở rộng đạt kết quả cao, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường luôn được quan tâm, đội ngũ y tế thôn, xóm phát huy tốt trách nhiệm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn xã. Đặc biệt công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế được tăng cường. Đến hết năm 2019 toàn xã6.650/6.821 người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 97,5% dân số toàn xã.

- Trạm Y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, dân số trên địa bàn được quản lý theo dõi sức khỏe đạt 6.821/6.821 người đạt 100% dân số.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.10. Tiêu chí số 10: Văn hóa

- Xã có mô hình văn hóa thể thao, nghệ thuật truyền thống, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia sinh hoạt, giao lưu.

- Mỗi thôn (xóm, bản) có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả

- Xã được công nhận là “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” theo quy định

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

- Xuyên suốt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM không chỉ là việc xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mà còn nâng cao tinh thần cho người dân, nhằm khơi gợi, xây dựng giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi gia đình và trong từng thôn xóm. Điều đó được minh chứng xã có 9/9 xóm có câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên, đã thu hút  trên 80% số người dân tham gia.

- Có 9/9 xóm có câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những nét văn hóa truyền thống của địa phương. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn gắn kết cộng động dân cư, nhân dân trong các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới khu dân cư.

- Ủy ban MTTQ xã đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xây dựng các quy chế về nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động khác của cộng đồng. Cùng tham gia đóng góp bổ sung, sửa đổi hương ước để cộng đồng khu dân cư thực hiện. Tháng 10/2020 được UBND huyện ban hành Quyết định công nhận về việc bổ sung sửa đổi hương ước cho các thôn, xóm.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.11. Tiêu chí số 11: Môi trường và an toàn thực phẩm

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên

- Tỷ lệ tuyến đường trục xã, trục thôn được trồng cây bóng mát (mật độ trung bình 10m/cây) hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. ≥60%

 - Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. ≥90%

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

- Có 100% hội viên hội phụ nữ tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

- Trên địa bàn xã không có điểm tồn đọng rác, để rác sai quy định. Các tuyến kênh, tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, giao cho các tổ chức tự quản, có kế hoạch của UBND xã tôn tạo cảnh quan cây xanh và định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường ít nhất 2 lần/tháng.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom vận chuyển 100% vào khu xử lý rác thải của tỉnh tại thành phố Tam Điệp.

- Tỷ lệ tuyến đường trục xã, trục thôn được trồng cây bóng mát (mật độ trung bình 6m/cây) hoặc trồng hoa, cây cảnh đạt 80,6%.

- Xã Ninh Mỹ thường xuyên phát động, khuyến khích nhân dân xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp; trong đó có 2 mô hình nổi bật là mô hình đường hoa nhà sạch vườn đẹp và vẽ tranh tường. Ngoài ra, các phong trào bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng phù hợp với điều kiện của địa phương như xây dựng đường hoa, đường cây bóng mát, chậu hoa được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia xây dựng.

- Trên địa bàn xã có 110 hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, 07 gia trại tổng hợp. Tất cả các hộ gia đình chăn nuôi đều có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Đạt tỷ lệ 100%.

- Trên địa bàn xã có 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ ăn uống và HTX nông nghiệp. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã ký và thực hiện cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, nước thải đúng quy định; không có hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Đạt tỷ lệ 100%.

- Có 100% hội viên hội phụ nữ tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

- Trên địa bàn xã không có điểm tồn đọng rác, để rác sai quy định. Các tuyến kênh, tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, giao cho các tổ chức tự quản, có kế hoạch của UBND xã tôn tạo cảnh quan cây xanh và định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường 2 lần/tháng.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.12. Tiêu chí số 12: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Trong 03 năm liên tục, trước khi xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Hằng năm, Đảng bộ xã được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại khá hoặc tương đương trở lên, trong đó, ít nhất 02 đoàn thể được xếp loại xuất sắc hoặc tương đương”.

- UBND xã có trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật thông tin; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp xã được công khai theo đúng quy định; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả. Trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu từ 99% đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 95% đối với hồ sơ thủ tục hành chính liên thông được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định.

- Có quy chế dân chủ được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng có chương trình, kế hoạch hoạt động, phát huy hiệu quả

- Xã có các câu lạc bộ pháp luật, người dân được UBND xã tuyên truyền pháp luật 2-3 lần/năm. Các thôn, khu dân cư có quy ước, hương ước và người dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

- Trong 03 năm liên tục (2017, 2018 và 2019), Đảng bộ xã Ninh Mỹ  đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các đoàn thể đều đạt từ loại khá trở lên; trong đó có 4 đoàn thể đạt loại xuất sắc.

- UBND xã đã có trang thông tin điện tử: http://ninhmỹ.ninhbinh.gov.vn Trang web là nơi cập nhật thông tin, công khai các hoạt động và các hồ sơ thủ tục hành chính của xã. Bước đầu đã áp dụng mô hình chính phủ điện tử trong hành chính công tại UBND xã đối với các bộ phận một cửa, tư pháp và văn phòng UBND&HĐND. Các cán bộ phụ trách thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ tin học trong lĩnh vực quản lý đề nâng cao trình độ tin học.

- Ba năm qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 100% đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã và 98% đối với hồ sơ thủ tục hành chính liên thông được giải quyết và duy trì ổn định.

- Quy chế dân chủ thường xuyên được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng đã có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể và phát huy hiệu quả.

- UBND xã đã thành lập Câu lạc bộ pháp luật theo Quyết định số: 48/QĐ-UBND ngày 09/03/2018; số 85/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND xã với số người tham gia là 50 thành viên. Các thành viên trong câu lạc bộ chính là hạt nhân giúp UBND xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, giúp người dân hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy ước, hương ước của thôn xóm. Tất cả các thôn, xóm trên địa bàn xã đã xây dựng  hương ước, quy ước và đã được UBND huyện phê duyệt.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.13. Tiêu chí số 13: quốc phòng và An ninh trật tự

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Trong 3 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; tội phạm và các tệ nạn xã hội khác giảm dần qua các năm, không xảy ra trọng án.

- Ban chỉ huy quân sự xã có 2 năm liên tục trước năm được công nhận phải đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

- Hàng năm cấp ủy, chính quyền có Nghị quyết, kế hoạch về công tác Quốc phòng và an ninh trật tự và được triển khai đầy đủ, có hiệu quả.

- Có 100% số thôn, xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Công an xã đạt danh hiệu thi đua từ tiên tiến trở lên.

- Không có cá nhân hoạt động gây rối, chống đối Đảng và Nhà nước; hoạt động truyền đạo trái phép.

- Không có vụ việc tham nhũng, vi phạm kinh tế, môi trường, cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng

- Thực hiện tốt phong trào "Tổ dân phố, thôn xóm an toàn", có mô hình về phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

- Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; tội phạm và các tệ nạn xã hội khác đều giảm dần qua từng năm, không xảy ra trọng án.

- Về công tác Quốc phòng, hàng năm xã Ninh Mỹ luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Tham gia tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ. Ban Chỉ huy quân sự xã từ năm 2017 đến nay được công nhận đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc.

- Hàng năm cấp ủy, chính quyền có Nghị quyết, Kế hoạch về công tác Quốc phòng và ANTT được triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả.

- Trong những năm qua, trên địa bàn xã Ninh Mỹ tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, xã hội được giữ vững. Hàng năm Đảng uỷ có Nghị quyết, UBND có Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

- Hàng năm, có 100% (9/9) đơn vị thôn xóm và 100% (5/5) cơ quan được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Công an xã đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, không có cán bộ Công an xã vi phạm kỷ luật.

 - Trên địa bàn xã không có cá nhân hoạt động gây rối, chống đối Đảng và Nhà nước; hoạt động truyền đạo trái phép.

- Trên địa bàn xã trong 03 năm gần đây không có vụ việc nào phát sinh xảy ra liên quan đến tội phạm tham nhũng, vi phạm về kinh tế, môi trường và để xảy ra cháy nổ.

- Trên địa bàn xã có 04 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy tốt hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở gồm: "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn", "Quản lý giáo dục thanh niên hư có nguy cơ vi phậm pháp luật", "Camera an ninh", "Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" các phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại xã đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

2.14. Tiêu chí số 14: khu dân cư NTM kiểu mẫu

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Có ít nhất 02 thôn được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

b) Kết quả thẩm tra tiêu chí:

Năm 2019 toàn xã có 03 khu dân cư: xóm Thạch Tác, xóm Quan Đồng và xóm Tân Mỹ được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Quyết định số 2154/QĐ-UBND, 2148/QĐ-UBND và 2149/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Hoa Lư.

c) Đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Về hồ sơ của tiêu chí: Đã hoàn thiện đầy đủ báo cáo, biểu mẫu theo hướng dẫn.

II. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ: Đầy đủ theo hướng dẫn của các Sở, ngành phụ trách.

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

- Tổng số tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ninh Mỹ là 14/14 tiêu chí đã được UBND huyện Hoa Lư thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tính đến thời điểm thẩm tra là: 14/14 tiêu chí, đạt 100%.

III. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị BCĐ xây dựng NTM, Đoàn thẩm định NTM tỉnh Ninh Bình thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM kiểu mẫu trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã Ninh Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

- Yêu cầu UBND xã Ninh Mỹ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ninh Mỹ năm 2020, UBND huyện Hoa Lư trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ xây dựng NTM tỉnh;

- VPĐP xây dựng NTM tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND&UBND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- VPĐP xây dựng NTM huyện;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Duy Quang

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

 của xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

(Kèm theo Báo cáo số:        /UBND-VPĐP ngày     /5/2020 của UBND huyện Hoa Lư)

Tiêu chí số

Tên tiêu chí

Nội dung, các chỉ tiêu

Yêu cầu đt chuẩn

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết quả thẩm tra của huyện

1

Quy hoạch

1.1. Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.

Đạt

Đạt

Đạt

1.2. Các quy hoạch được công khai thực hiện nghiêm túc; không có các hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Đạt

Đạt

Đạt

II. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ KT CẤU HẠ TẦNG

Tiêu chí s

Tên tiêu chí

Nội dung, các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt chuẩn

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết quả thẩm tra của huyện

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải

100%

40,58/40,58  km (100%)

40,58/40,58  km (100%)

2.2. Tại các nút giao cắt, điểm giao thông nguy hiểm đường trục xã, trục thôn, liên thôn phải có biển báo giao thông (biển cấm, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn).

100%

 

32 biển (100%)

 

32 biển (100%)

2.3. UBND xã ban hành quy định về quản lý, sử dụng đường giao thông trục xã, trục thôn, ngõ, xóm trên địa bàn; các tuyến đường trục xã được sửa chữa kịp thời khi bị hư hỏng hoặc xuống cấp.

100%

 

100%

 

 

100%

 

2.4. Tỷ lệ đường trục chính khu trung tâm xã, khu dân cư tập trung có hệ thống cống, rãnh thoát nước hoặc đảm bảo thoát nước không để nước thải chảy ra đường hoặc không bị ứ đọng nước.

≥ 80%

 

5,19/5,19km

(100%)

 

5,19/5,19km

(100%)

2.5. Tỷ lệ đường trục chính khu trung tâm xã, khu dân cư mới có vỉa hè, đèn chiếu sáng.

100%

5,19/5,19km

(100%)

5,19/5,19km

(100%)

2.6. Tỷ lệ đường trục xã, thôn, ngõ, xóm có lề đường và đảm bảo có đèn chiếu sáng.

≥ 60%

36,43 km (100%)

36,43 km (100%)

3

Trường học

Có ít nhất 01 trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên.

Đạt

Đạt

Đạt

4

Cơ sở vật chất văn hóa

Trung tâm văn hóa - thể thao xã và 100% Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn (xóm, bản) thường xuyên được tu sửa định kỳ (01 lần/năm); được trồng cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường và phát huy hiệu quả công năng của Nhà văn hóa.

Đạt

Đạt

Đạt

III. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT - THU NHẬP - HỘ NGHÈO

Tiêu chí số

Tên tiêu chí

Nội dung, các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt chuẩn

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết quả thẩm tra của huyện

5

Phát triển sản xuất

5.1. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đạt

Đạt

Đạt

5.2. Thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với sản phẩm chủ lực; có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ.

Đạt

Đạt

Đạt

5.3. Có ít nhất 02 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hp tác xã năm 2012 liên kết làm ăn có hiệu quả.

Đạt

Đạt

Đạt

6

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã nông thôn mới kiểu mẫu cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với mức quy định của xã tại thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới.

Đạt

58 triệu đồng/ người/năm (Đạt)

58 triệu đồng/ người/năm (Đạt)

7

Hộ nghèo

Không có hộ nghèo (trừ hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo do bệnh tật, và rủi do bất khả kháng)

Đạt

Đạt

Đạt

IV. NHÓM TIÊU CHÍ VGIÁO DỤC, Y T, VĂN HÓA, MÔI TRƯỜNG

Tiêu chí số

Tên tiêu chí

Nội dung, các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt chuẩn

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết quả thẩm tra của huyện

8

Giáo dục và đào to

8.1. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo

≥95%

100%

100%

8.2. Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1

100%

100%

100%

8.3. Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lp tiểu học.

Đạt

Đạt

Đạt

8.4. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp

≥95%

96,5%

96,5%

8.5. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo.

≥65%

72,5%

72,5%

9

Y tế

9.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

≥90%

97,5%

97,5%

9.2. Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên.

Đạt

Đạt

Đạt

10

Văn hóa

10.1. Xã có mô hình văn hóa thể thao, nghệ thuật truyền thống, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia sinh hoạt, giao lưu.

Đạt

Đạt

Đạt

10.2. Mỗi thôn (xóm, bản) có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đạt

Đạt

Đạt

10.3. Xã được công nhận là “Xã đạt chun văn hóa nông thôn mới” theo quy định.

Đạt

Đạt

Đạt

11

Môi trường và an toàn thực phẩm

11.1. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

11.2. Tỷ lệ tuyến đường trục xã, trục thôn được trồng cây bóng mát (mật độ trung bình 10m/cây) hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.

≥60%

80,6%

80,6%

11.3. Có mô hình bảo vệ môi trường (hp tác xã, tổ hp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Đạt

Đạt

Đạt

11.4. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

≥90%

100%

100%

11.5. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

Đạt

Đạt

Đạt

11.6. Có 100% hội viên hội phụ nữ tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Đạt

Đạt

Đạt

11.7. Trên địa bàn xã không có điểm tồn đọng rác, để rác sai quy định. Các tuyến kênh, tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, giao cho các tổ chức tự quản, có kế hoạch của UBND xã tôn tạo cảnh quan cây xanh và định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường ít nhất 2 lần/tháng.

Đạt

Đạt

Đạt

V. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH TRẬT TỰ - HÀNH CHÍNH CÔNG

 

 

Tiêu chí s

Tên tiêu chí

Nội dung, các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt chuẩn

Kết quả tự đánh giá của xã

Kết quả thẩm tra của huyện

12

Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật- Hành chính công

12.1. Trong 03 năm liên tục, trước khi xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Hằng năm, Đảng bộ xã được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại khá hoặc tương đương trở lên, trong đó, ít nhất 02 đoàn thể được xếp loại xuất sắc hoặc tương đương”.

Đạt

Đạt

Đạt

12.2. UBND xã có trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật thông tin; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp xã được công khai theo đúng quy định; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả. Trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu từ 99% đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 95% đối với hồ sơ thủ tục hành chính liên thông được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định.

Đạt

Đạt

Đạt

12.3. Có quy chế dân chủ được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng có chương trình, kế hoạch hoạt động, phát huy hiệu quả.

Đạt

Đạt

Đạt

12.4. Xã có các câu lạc bộ pháp luật, người dân được UBND xã tuyên truyền pháp luật 2-3 lần/năm. Các thôn, khu dân cư có quy ước, hương ước và người dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng.

Đạt

Đạt

Đạt

13

Quốc phòng và An ninh trật tự

13.1. Trong 3 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; tội phạm và các tệ nạn xã hội khác giảm dần qua các năm, không xảy ra trọng án.

Đạt

Đạt

Đạt

13.2. Ban chỉ huy quân sự xã có 2 năm liên tục trước năm được công nhận phải đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

Đạt

Đạt

Đạt

13.3. Hàng năm cấp ủy, chính quyền có Nghị quyết, kế hoạch về công tác Quốc phòng và an ninh trật tự và được triển khai đầy đủ, có hiệu quả.

100%

100%

100%

13.4. Có 100% số thôn, xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Công an xã đạt danh hiệu thi đua từ tiên tiến trở lên.

Đạt

Đạt

Đạt

13.5. Không có cá nhân hoạt động gây rối, chống đối Đảng và Nhà nước; hoạt động truyền đạo trái phép.

Đạt

Đạt

Đạt

13.6. Không có vụ việc tham nhũng, vi phạm kinh tế, môi trường, cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đạt

Đạt

Đạt

13.7. Thực hiện tốt phong trào "Tổ dân phố, thôn xóm an toàn", có mô hình về phong trào bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đạt

Đạt

Đạt

VI. KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU

14

Khu dân cư NTM kiểu mẫu

 Có ít nhất 02 thôn được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của y ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đạt

Đạt

Đạt

 

Bài viết khác

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

763334

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 33

Hôm qua : 370