Thứ ba, 21/05/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Triển khai thực kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Thứ hai, 26/02/2024 | Đã xem: 108 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Văn bản số 87/UBND-VP7 ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024, Ngày 21/02/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Hoa Lư ban hành Văn bản số 315/UBND- VP về việc triển khai thực kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024; yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cụm pano tuyên truyền tại khu trung tâm huyện

+ Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQCP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 38/UBND-VP ngày 08/01/2024 của UBND huyện về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024.

-  Chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND huyện đề xuất các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị (TTHC nhóm B) do Văn phòng Chính phủ tổng hợp; thực hiện rà soát, đề xuất với các sở, ban, ngành tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 10 năm 2024.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các TTHC được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất.

- Phối hợp, kịp thời tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông được các bộ, ngành cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa được cập nhật, theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, 100% hồ sơ được đồng bộ trạng thái, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

- Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trên Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và các Hệ thống thông tin chuyền ngành.

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; kịp thời kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định (nếu có); kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

+ Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai số hóa hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TTVPCP của Văn phòng Chính phủ trong Quý I năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu cho UBND huyện công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang thông tin điện tử huyện để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

+ Phòng Tư pháp tăng cường công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL bảo đảm chỉ đề xuất ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

+ Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ về cải cách TTHC và nội dung Văn bản này; định kỳ hàng tháng và cả năm tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Văn bản này cùng với báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện./.

Mạnh Hà

Bài viết khác

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

714126

Trực tuyến : 4

Hôm nay : 40

Hôm qua : 503