Thứ bảy, 20/04/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”

Thứ sáu, 01/03/2024 | Đã xem: 233 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Hoạt động

Sản phẩm

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian

thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Về giữ vững kỷ cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về kỷ cương hành chính

1.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép trong hội nghị, cuộc họp, các buổi tọa đàm của cơ quan, đơn vị, các lớp tập huấn

Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, thông báo, kết luận, báo cáo kết quả thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

1.2. Tăng cường các tin, bài viết, phóng sự, chuyên đề tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử

Các tin, bài viết, phóng sự được đăng tải trên Đài truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử

Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên

2. Thực hiện các quy định về văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương

2.1. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Báo cáo kết quả

thực hiện

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Thường xuyên

2.2. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị

Quyết định ban hành nội quy, quy chế

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Thường xuyên

2.3. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị

Quyết định ban hành

 nội quy, quy chế

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Khi có yêu cầu hoặc thay đổi

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm travề kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

3.1.Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và bộ phận Một của cấp xã

Báo cáo kết quả

thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và UBND các xã, thị trấn

Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã

Thường xuyên

 

3.2. Phát huy hiệu quả hoạt động Đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện trong kiểm tra, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là đối với hoạt động Bộ phận một cửa cấp xã

Báo cáo kết quả kiểm tra tại các đơn vị

Đoàn kiểm tra, UBND huyện

 

 

 

Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã

Thường xuyên

 

 

 

 

 

II.Về tăng cường trách nhiệm

1. Tuyên truyền, quán triệt nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương

Báo cáo kết quả

 thực hiện

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

 

Thường xuyên

 

2. Đổi mới phương thức đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động theo hướng đánh giá theo tháng, theo quý; trên cơ sở kết quả sản phầm đầu ra

2.1. Triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Quán triệt việc thực hiện Chủ đề công tác năm là một tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động.

Văn bản; Báo cáo kết quả thực hiện

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Qúy IV 2024

2.2. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa các cấp

Tổng hợp tình hình

tiếp nhận và trả kết quả tại báo cáo hàng tháng, quý, năm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã

Thường xuyên

III. Về đổi mới, sáng tạo

 

 

1. Tuyên truyền, phổ biến quán triệt Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Tổ chức quán triệt về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung tại các hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương

Báo cáo kết quả

thực hiện

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

 

Thường xuyên

2. Đổi mới phương pháp, cải cách  tác phong, lề lối làm việc; đẩy mạnh đề xuất sáng kiến và giải pháp mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc

Đề xuất những mô hình sáng kiến và giải pháp trong triển khai thực hiện công việc

Đề tài, văn bản;

Quyết định công nhận sáng kiến

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Thường xuyên

 

3. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2024 về kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoa Lư  năm 2024

100% nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2024 hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Định kỳ hàng quý,  06 tháng và năm theo hướng dẫn của Kế hoạch 09/KH-UBND

 

4. Phấn đấu nâng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện và tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng của huyện về chỉ số CCHC

4.1. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung CCHC

 

Kế hoạch; Báo cáo kết quả thực hiện

Các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên

4.2. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng CNTT, truyền thông trong đánh giá

Báo cáo tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC huyện năm 2023; Báo cáo phân tích kết quả chỉ số CCHC; Công văn khắc phục tồn tại hạn chế sau thẩm định chỉ số CCHC năm 2023

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Sau khi Sở Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

 

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

 

Kế hoạch kiểm tra; Thông báo kết luận kiểm tra của Tổ công tác

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Qúy III, IV năm 2024

5. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác

 

5.1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/10/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư (phiên bản 1.0)

Văn bản; Báo cáo kết quả thực hiện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Năm 2024

5.2. Thẩm tra, phối hợp tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Báo cáo kết quả thực hiện

Công an huyện

Văn phòng HĐNĐ&UBND huyện, Phòng Văn hóa Thông tin, UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên

 

5.3. Triển khai áp dụng Hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 11 cơ quan thuộc UBND huyện

Hệ thống ISO điện tử được áp dụng tại 11 cơ quan thuộc UBND huyện

Phòng Tư pháp

Các cơ quan thuộc UBND huyện

Khi có Văn bản triển khai thực hiện của UBND tỉnh hoặc các Sở, ban ngành có liên quan

 

5.4. Ứng dụng CNTT, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thực hiện số hóa hộ tịch

Thực hiện số hóa Sổ hộ tịch của các đơn vị lưu trữ

Phòng Tư pháp

Phòng Văn hóa Thông tin

Khi có Văn bản triển khai thực hiện của UBND tỉnh hoặc các Sở, ban ngành có liên quan

IV. Về hiệu quả thực chất

 

 

 

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện

 

- Khai thác có hiệu quả Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cấp xã trên địa bàn huyện;

- Phối hợp đôn đốc, giám sát, kiểm tra triển khai việc số hoá, luân chuyển hồ sơ TTHC trên môi trường mạng từ khâu tiếp nhận đến giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp;

- Tỷ lệ tổ chức, công dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng, rất hài lòng khi đến giải quyết TTHC tại Trung tâm đạt từ 95% trở lên

- Tổ chức khai thác có hiệu quả Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy trình, an ninh, an toàn mạng.

- Tỷ lệ người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại Trung tâm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

UBND cấp xã

Năm 2024

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024

2.1. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện

Báo cáo kết quả

 thực hiện

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Năm 2024

2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hoặc Kế hoạch công tác năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương xác định trọng tâm, trọng điểm đảm bảo phù hợp, khả thi thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Chương trình hoặc Kế hoạch, Báo cáo kết quả thực hiện

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Năm 2024

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

673557

Trực tuyến : 13

Hôm nay : 197

Hôm qua : 853