Thứ bảy, 22/01/2022

Cải cách hành chính

Huyện Hoa Lư đẩy mạnh cải cách hành chính

 


Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân trong giải quyết công việc; thực hiện ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đó là mục tiêu chung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 vừa được UBND huyện triển khai.

Trên cơ sở mục tiêu Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh và điều kiện thực tế của huyện, UBND huyện Hoa Lư xác định mục tiêu cụ thể trong cải cách hành chính năm 2020, như sau: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Chính phủ, của tỉnh; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để không có sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và giao tiếp, từng bước nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công việc; Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính, đặc biệt là mô hình ứng dụng CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân,  phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần phát triển kinh tế, xã hội; Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân. Nâng điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019 lên 88 điểm. Nâng tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND huyện Hoa Lư đã đề ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể:

Về cải cách thể chế: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong đó tập trung vào đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Xây dựng quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của huyện đã ban hành; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của huyện cho phù hợp với các quy định của pháp luật; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét loại bỏ những cơ chế chính sách lạc hậu, bất cập; tổ chức thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đối với cải cách thủ tục hành chính: Thường xuyên cập nhật văn bản quy định về thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố, thống kê lập danh sách các danh mục hồ sơ trình công bố các thủ tục hành chính mới, các thủ tục hành chính đã được sửa đổi bổ sung và tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước theo các Nghị quyết của Chính phủ hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh.Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; tiếp cận điện năng; quản lý thị trường…Tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính đã được công bố công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực thi các thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định.

Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; rà soát, khắc phục những điểm không phù hợp trong việc áp dụng cơ chế, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước; Đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy: Sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động các phòng, ban, đơn vị theo số lượng biên chế được giao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, ban, ngành trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy;

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế hiện có của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, đề xuất cơ quan chức năng bổ sung biên chế hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;Rà soát, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện việc tinh giản bộ máy theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ (phân cấp về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, về quản lý đầu tư, xây dựng, về quản lý ngân sách, quản lý lao động, quản lý đất đai, các nội dung quản lý chuyên môn thuộc thẩm quyền của cơ qun, đơn vị).

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền được phân cấp của huyện tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Từng bước xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng, tuyển dụng công chức, viên chức; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý để hoạch định chính sách và trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của lãnh đạo; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công chức, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; đồng thời, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sai phạm và kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật. Thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2020, các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội. Thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế giáo dục, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao....

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước:Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008” tại UBND huyện Hoa Lư; Tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý văn bản đi và đến của cơ quan, đơn vị; tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Sử dụng Cổng thông tin điện tử của huyện một cách hiệu quả; nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, công dân trong và ngoài huyện. Tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.       

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Tiếp tục tuyên truyền cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc phối hợp, nâng cao trách nhiệm của  các cơ quan thông tin, tuyên truyền các cấp và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin tuyên truyền trong việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nư­­ớc giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình cải cách hành chính của huyện; Tăng cường tổ chức các hội nghị, giao ban chuyên đề về cải cách hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra, chế độ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm chấn chỉnh, uốn nắn việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính. Triển khai thực hiện tốt việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính. Thực hiện tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, công chức”

Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính có hiệu quả. Tiến hành các biện pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cửa cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

UBND huyện Hoa Lư đã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện những nội dung của Kế hoạch. UBND huyện cũng đã phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể để các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn chủ động tổ chức thực hiện./.

Mạnh Hà

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

2

Tổng truy cập

388913