Thứ sáu, 07/10/2022

Cải cách hành chính

Huyện Hoa Lư đẩy mạnh cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân trong giải quyết công việc; thực hiện ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đó là mục tiêu chung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 vừa được UBND huyện triển khai.

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

7

Tổng truy cập

453484