Thứ sáu, 07/10/2022

Chuyển đổi số

UBND huyện chỉ đạo các thành viên BCĐ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của huyện

       Căn cứ Thông báo số 108/VPUBND ngày 18/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển. Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình những tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của huyện những tháng cuối năm 2022, ngày 23/8/2022, UBND huyện đã có Văn bản yêu cầu các thành viên BCĐ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

       + Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tập trung rà soát, đánh giá, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số được UBND huyện giao trong năm 2022, ưu tiên vào các nhiệm vụ sau:

        - Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình; tạo lập, phát triển dữ liệu; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, chuẩn hóa quy trình, dữ liệu về TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; tăng cường ký số, gửi/nhận hồ sơ văn bản điện tử; đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

        - Tiếp tục duy trì chế độ thông tin báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; gửi các dữ liệu có liên quan do UBND huyện yêu cầu về Văn phòng UBND&HĐND huyện; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin; sử dụng triệt để hộp thư điện tử công vụ của tỉnh đã được cấp trong hoạt động công vụ.

        - Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án tại các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của UBND huyện.

          Nghiên cứu, rà soát, xác định các bài toán chuyển đổi số cụ thể theo phạm vi, chức năng, lĩnh vực phụ trách, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trong Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND huyện về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Hoa Lư năm 2022, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khả thi.

          Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện và BCĐ chuyển đổi số huyện về kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và những vấn đề tồn tại do yếu tố chủ quan trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về Công nghệ thông tin.

          + Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số được UBND huyện giao trong năm 2022. Căn cứ tình hình thực tế tham mưu UBND huyện đưa ra giải pháp xử lý đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ, không hiệu quả.

            Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, săn sàng các phương án phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố mất an toàn, an ninh mạng xảy ra trên địa bàn huyện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho các Hệ thống thông tin trên địa bàn huyện.

           + Công an huyện: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện, tập trung tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao chủ trì.

           + Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tích cực, chủ động phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số. Chú trọng đối mới phương pháp, cách thức phối hợp trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác thẩm định, tham mưu phê duyệt, bố trí kinh phí, quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số.

             Trong quá trình triển khai thực hiện, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên; chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung đảm bảo phù hợp, khả thi. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND huyện và BCĐ chuyển đổi số huyện./.

                                                                                                                                                                 Mạnh Hà

 

 

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

453488